Банкеръ Weekly

Общество и политика

МОНЕТАРНАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ Е ПОСТИГНАТА - 2

Здравко Бальозов, началник на управление Икономически

и паричен анализ в БНБ

Балансът на управление Емисионно характеризира

както стабилността на валутния борд, така и отношенията на БНБ

с правителството и търговските банки. Редовното му публикуване

гарантира достатъчна прозрачност, крайно необходима за поддържане

на общественото доверие в политиката на паричния съвет.

Към 31 юли валутните резерви нараснаха с 640 млн.

марки. Този ръст е почти една четвърт от активите, с които Валутният

борд започна да функционира. Главен източник на ресурс са нетните

покупки на валута от страна на БНБ както на междубанковия пазар,

така и от населението. Нетното влияние на външните фактори е малко.

През юли притокът на външно финансиране от МВФ е 100 млн. СПТ

или около 235 млрд. лева. Същевременно бяха погасени всички падежи

по дълга към международните кредитори. Най-големите лихвени плащания

през юли се падаха на брейди-книжата - 235 млрд. лева.

Активите на управление Емисионно са високоликвидни

и ниско рискови, защото се държат в първокласни инструменти и

банки.

Динамиката на основните позиции - пари в брой и по

текущи сметки, депозити и търгуеми ценни книжа, отразяват принципите

за рационално управление на валутните резерви.

Съгласно Закона за БНБ във Валутния борд се поддържа

строго съответствие по валути между активите и пасивите. Част

от активите на борда остават деноминирани в щатски долари, доколкото

валутните позиции на правителството са преобладаващо в тази валута

поради характера на външните плащания. Това намалява риска от

загуби поради отрицателни курсови разлики.

Динамикита на пасивите на управление Емисионно

разкрива смисъла на процесите, протичащи във финансовата система.

С повече от 235 млрд. лв. са нараснали банкнотите

и монетите извън БНБ. Това е свидетелство, че нараства търсенето

на налични пари за разплащания и поради порасналите цени, които

се нуждаят от много повече книжни пари. Впрочем това е сигурен

индикатор и за неугасените предпочитания на отделни икономически

агенти към разплащанията в наличност и без документ с цел избягване

на данъчни задължения.

През юли със 125 млрд. лв. нараснаха и средствата,

които търговските банки поддържат в БНБ. Причината е както в увеличаването

на МЗР, така и в стремежа на финансовите институции да поддържат

значителни средства в Народна банка поради високата си ликвидност.

В края на юли тя бе среднодневно около 300 млрд. лв., защото банките

трудно пласират свободните си средства.

Важен дял в пасива на управление Емисионно

заемат средствата на републиканския бюджет, извънбюджетните сметки

и ДФРР, концептуално обединени във Фискална резервна сметка.

С този ресурс правителството покрива своите плащания. Те са и

единственият компонент, който спада само с около 30 млрд. лв.,

въпреки че това число не съответства на извършените плащания по

външния дълг. Затова можем да заключим, че администрацията е в

добро финансово състояние, а събираемостта на данъците през юли

е достатъчно висока. Този извод обяснява и ниските нужди от заемно

кредитиране, довели до спад в обема на поредните емисии ДЦК -

до 12 млрд. лв. седмично.

В края на юли депозитът на управление Банково

в Емисионно бележи ръст от близо 300 млрд. лв. заради

отпуснатото външно финансиране от МВФ. Правителството има право

да изтегли тези пари в срок от 90 дни. Смятам, че администрацията

ще използва този ресурс най-вече за покриване на предстоящи плащания

към Лондонския клуб. Причината е в цената на заетите средства:

единствено лихвите по 3-месечните ДЦК са по-ниски от процентите

по заемите на МВФ. Доходът по 6- и 12-месечните бонове все още

остава по-висок. Това е сигурен сигнал, че дори при сегашните

ниски лихви вътрешното финансиране остава по-скъпо за бюджета

в сравнение с външното.

Когато четем баланса на управление Емисионно,

е важно да гледаме не само дали нараства балансовото число. Това

е важно, защото разкрива нарастващото доверие в борда и осигурява

повече сеньораж за покриване на текущата издръжка на БНБ и за

попълване на депозита на управление Банково. Интерес

предизвикват няколко позиции в баланса на управление Емисионно,

които характеризират финансовото състояние на бюджета и на търговските

банки.

На първо място стоят средствата на правителството

- дали са достатъчни, за да покрият всички негови плащания. Ясно

е, че ако администрацията прояви слабост, равнището на вътрешните

лихви ще се повиши, оказвайки депресиращо въздействие върху реалния

сектор и върху вътрешните цени.

Друг проблем е ликвидността на банките. Наличието

на свръхрезерви в БНБ води, при равни други условия, до генериране

на нарастващи загуби, защото банките продължават да плащат лихви

по привлечените средства. Тази загуба, прибавена към оперативните

им разходи, неизбежно ще доведе до поява на силен системен риск

във финансовата сфера.

Парите в обращение най-вероятно ще продължат да нарастват,

защото вътрешните цени все още не са достигнали максималните си

доларови стойности, отчетени в началото на годината, за което

сигнализира и преходът към банкноти с по-висок номинал.

Особено актуална занапред ще бъде ролята на депозита

на управление Банково в Емисионно, които

могат да се използват за кредитиране от последна инстанция. При

нормално функциониране на борда той остава постоянен, доколкото

другите монетарни движения не го засягат. Затова най-голяма тежест,

като аналитични индикатори, придобиват 2 компонента в пасива на

управление Емисионно: депозитът на управление Банково

и ресурсът на правителството по Фискална резервна сметка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във