Банкеръ Daily

Общество и политика

МОН предлага нова стратегия за висшето образование

Министерството на образованието и науката предлага Стратегия за развитие на висшето образование в България, която да очертае визията и да осигури устойчиво развитие на системата на висшето образование за периода 2021 - 2030 година. 

Конкретните цели за развитие на висшето образование до 2030 г. са:

осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми, въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение, които да повишат качеството и да допринесат за изграждане на ефективна връзка между образованието, науката и бизнеса. Стремежът е към осигуряване на пазара на труда с добре подготвени кадри чрез провеждане на научни изследвания и качествено, достъпно и продължаващо през целия живот образование и обучение.

Приоритетните области за развитие на висшето образование, заложени в стратегията са:

повишаване на качеството на висшето образование чрез осъвременяване на съдържанието, методите и формите на обучение; ускорено модернизиране и дигитализиране на образователните подходи, методи и практики; осигуряване на достъп до висше образование и учене през целия живот, което подпомага личностното развитие и професионалната реализация на младите хора. Наред с това се предвижда засилване на ролята на научните и научно-приложните изследвания, иновациите и предприемаческите умения на студентите и преподавателите.

Стратегията предвижда още ускорено интегриране на висшите училища в европейските образователни и изследователски мрежи и привличане на качествени мотивирани млади преподаватели. Също така се залага на подобряване на структурата, управлението и системата за акредитация на висшите училища, осигуряване на финансова устойчивост на висшите училища и на финансови стимули за развитие на качествено образование и научноизследователска дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във