Банкеръ Weekly

Общество и политика

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ФОНДОВАТА БОРСА?


За никого не е тайна, че фондовият пазар у нас съществува
само наполовина. В смисъл, че на пода
на Българска фондова борса АД се сключват само сделки с акции
на предприятията, включени в списъка за масова приватизация. За
съжаление там няма предлагане на корпоративни книжа, емитирани
от търговски банки, от предприятията на ВПК, от системата на НЕК,
БТК и други, които наистина биха могли да привлекат вниманието
на български и чуждестранни инвеститори, макар и в ситуацията
на глобална финансова криза.


И въпреки че кризата в Русия доведе до оттегляне
на някои чуждестранни инвеститори, борсова търговия у нас все
още има.


Проблемите, свързани с намалените обороти на борсата,
може да се погледнат и от друг ъгъл - в смисъл, че на нашия фондов
пазар му липсва другата половина - няма организирани
борсови сесии за търговия с облигации - държавни и корпоративни.


От чисто техническа гледна точка пътят на корпоративните
облигации от вземането на решение за емитирането им до пода
на борсата е доста дълъг и сложен. Това обаче не е в същата степен
валидно за ДЦК.


Няма законодателни пречки на борсата да бъдат търгувани
ДЦК с различни матуритети, включително и облигации, емитирани
по ЗУНК в левове и валута (според закона емитираните в щ. долари
ЗУНК-ове при покупка се плащат в левове по фиксинга на БНБ за
деня). ЗЦКФБИД и Правилникът за работа на БФБ АД допускат търговия
с ценни книжа, гарантирани от държавата. На практика на борсата
се сключват сделки само с акции, които са много по-рискова инвестиция
от ДЦК. И се получава така, че търговия с безрискови инструменти
на фондовия пазар няма.


Водещи в момента на пазара на ДЦК са търговските
банки и финансови къщи, които са одобрени от МФ и БНБ за първични
дилъри на ДЦК - чрез тях Министерството на финансите пласира книжата
на финансови институции - непървични дилъри, на фирми и обикновените
граждани. Докато достигне обаче до обикновения гражданин, сертификатът
за собственост на ДЦК преминава през доста сложни процедури.


Как да бъде пласирана нова емисия ДЦК, е въпрос от
компетентността на МФ, но остава проблемът с вече емитираните
книжа - техният пазар е ограничен основно в рамките на гореописаните
институции.


Може би в този момент трябва да се използват механизмите
на борсова търговия и емисии ДЦК да се котират от играчите на
борсата по същите начини, както се котират и акциите на регистрираните
на борсата дружества.


В условията на силен общ спад в цените на акциите
през последните месеци (до 10-15% намаление седмично) всеки собственик
на акции би предпочел да ги продаде и със средствата от продажбата
да закупи ДЦК, т.е. да ликвидира губещата си позиция и да я замени
с печеливша. Така вместо 10-15%, а и повече проценти загуба за
един месец например биха могли да се реализират печалби (може
би неголеми, но сигурни).


За съжаление обаче подобна операция в момента не
може да бъде извършена на пода на борсата просто защото
там няма пазар на безрискови ДЦК. Брокерите на борсата могат да
предложат на клиентите си само сделки с акции.


От друга страна, при наличието на борсова търговия
с облигации собствениците на портфейли от ДЦК биха могли бързо
да ги продадат и лесно да ги превърнат в ликвиден ресурс преди
настъпване на падежа им. Технически това е възможно в рамките
на една борсова сесия.


От въвеждането на вторична търговия с ДЦК на Българска
фондова борса (като евентуално начало на сделките с облигации)
определено биха спечелили всички - играчите на борсата и техните
клиенти, тези, които биха инвестирали в акции или ДЦК, всички,
които желаят да продадат акции и да закупят ДЦК обратно. Не е
за пренебрегване, че така може да се сключват много повече на
брой сделки с много по-големи реализирани дневни обороти от сегашните.


Така на пода на борсата ще има повече
позиции, по които да се търгува, и ще може да се сключват не само
сделки с акции, ще нарасне интересът и към борсовите сделки. Следвайки
този път, неминуемо ще се появят и други възможности за инвестиране
чрез борсата - емисии на корпоративни облигации, както и емисии
от общински ценни книжа. А защо не и организиран първичен аукцион
на ДЦК, например - Министерството на финансите да предложи за
първоначално изкупуване на емисия на ДЦК чрез определените първични
дилъри.


Тогава вече няма да има борса наполовина.


Светослав Патронев, гл. дилър на ИП Ортфинанс

Facebook logo
Бъдете с нас и във