Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВ ПОЧИСТВА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ПЕТНА В ТУРИЗМА


Пълен хаос и масова престъпност - това е лаконичното описание на търговския министър Валентин Василев за картинката, която неговото ведомство получи в наследство от бившия мастит Комитет по туризъм. В едноименния отрасъл, заемащ досега само на хартия приоритетно място в българската икономика, приоритетно са се източвали единствено държавните капитали, обобщава шефът на новото търговско-туристическо министерство, отчитайки едногодишната работа на своя екип. Проверките в дружествата от туристическия бранш все още не са приключили, но според Валентин Василев хигиенно-санитарните операции показват, че през годините на прехода кой както е минавал през коридорите на системата, откъдето е могъл, е... изцеждал пари. Експертите от министерството продължават да разплитат конците на стотиците договори за наем и аренда и за учредяване на смесени дружества, чрез които удобно са приватизирани апетитните парчета от туристическата баница.


Примерите, които може да посочи в. БАНКЕРЪ, илюстрират нагледно мащабите на операцията.


Историите около бившата ДФ Сердика-Балкантурист


започват на 24 януари 1992 година. На същата дата в Софийския градски съд за срок от 70 години и с уставен капитал от 1 800 000 лв. е регистрирано дружеството с ограничена отговорност и чуждестранно участие - България - Ро ООД, за което е дадено съгласието на тогавашния Комитет по туризъм. Съдружници в джойнтвенчъра са държавната фирма Сердика-Балкантурист, модифицирана впоследствие в Сердиком ЕАД, и австрийското дружество Рьогнер. Всеки от тях държи по 50% от капитала на България-Ро. На 14 юни 1996 г. чрез издаването на 782 820 поименни акции от по 500 лв. всяка капиталът е увеличен от 1.8 млн. на 393 210 000 лева. В съдебното решение е записано, че срещу направената непарична вноска на правото на собственост върху Грандхотел България акционерът Сердиком ЕАД поема 391 410 акции и още толкова - чуждестранният партньор Рьогнер. Година по-късно от протокола на проведеното на 10 април 1997 г. общо събрание на акционерите на България-Ро АД е видно следното разпределение на съучастията:


За Сердиком ЕАД са записани 393 210 акции, за Български туристически холдинг АД ( бел. ред. - поделение на Мултигруп) - 353 889 акции, и за Рьогнер - временни удостоверения за 39 321 акции, или 5% от капитала на дружеството.


По този повод в момента Министерството на търговията и туризма проучва два въпроса. Първо - дали апортът на правото на собственост върху Грандхотел България изобщо е заверен в Софийския нотариат, и второ - дали австрийците от Рьогнер действително са платили придобитите от тях 391 410 акции през 1996 г. при увеличението на капитала на България-Ро. Защото, както уточняват юристите, натоварени с проверката, ако това не е сторено, извършеното през 1997 г. прехвърляне на 252 089 акции от Рьогнер на името на Български туристически холдинг АД е недействително.


Прескачането на закона в Рига хотелс ЕАД - Русе


С решение на Агенцията за приватизация от 25 август 1994 г. е открита процедурата по раздържавяването на атрактивния туристически комплекс в Русе - Рига хотелс ЕАД. През септември същата година са предприети действия по продажбата на хотел Дунав като обособена част от цялото дружество. Оценката на отделения обект е направена на 30 септември 1995 г., а самата приватизационна сделка между АП и избрания купувач в лицето на Мениджмънт хотел АД е сключена едва на 18 декември 1996 година. Междувременно обаче през изминалата година в хотел Дунав са извършени сериозни ремонтни работи и трайни подобрения. Стойността на разходите по тях, направени за държавна сметка, случайно не са прибавени към оценката и естествено не са се отразили върху продажната цена на хотела. Според съвета на директорите на Рига хотелс ЕАД с това щедро решение приватизационната агенция, ръководена тогава от изпълнителния си директор Веселин Благоев, е ощетила русенския туристически комплекс със скромната сума от 2 740 748 щ. долара. През май миналата година все още действащият туристически комитет е сезирал началника на русенското териториално управление Държавен финансов контрол да се извърши пълна финансова ревизия на Рига хотелс ЕАД. Искането е наложено от факта, че АП е отказала да предостави на принципала на комплекса договорната документация по сделката Хотел Дунав, защото данни за конкретни нарушения по нея можела да докаже единствено надлежната ревизия. Засега тя още не е приключила и русенският случай е във висящо положение. В същото положение е и въпросът кой ще възстанови на държавата отишлите за ремонта близо три милиона долара?


Вилните бизнесигри в черноморските Елени


В разгара на курортния сезон през август 1995 г. тогавашният изпълнителен директор на известното вилно селище Елените ЕАД сключва договор за съвместна дейност с Коста Айтов, представител на дружество с доста по-малка популярност - Айтов ЕООД. Предметът на общото начинание е амбициозен - да се изгради в курорта комплекс - Яхтено пристанище, гарниран с яхт- и сърфклубове и чисто нова хотелска база. Съществен елемент от договорката е и взаимното организиране на експлоатацията на бъдещия обект. Пак на договорна основа на 19 декември 1995 г. Елените ЕАД възлага на Айтов ЕООД по одобрен архитектурен проект да вдигне на територията на селището хотелски комплекс с ресторант, магазини, конферентна зала и прочие екстри. Вездесъщият към онзи момент председател на Комитета по туризъм Васил Велев дава само принципно съгласие за реализацията на сключените договори. А към днешна дата търговско-туристическото министерство определя контрактите като крайно неизгодни и освен това за недействителни, тъй като на практика липсва юридическото разрешение на принципала на Елените ЕАД за смесената дейност. Липсва и надлежно учредено право на строеж, което означава, че на територията на вилното селище е извършено незаконно строителство от страна на Айтов ЕООД. Крайната дума обаче може би ще се наложи да си каже съдът. А това удоволствие, разбира се, няма да е безплатно за държавното туристическо дружество от бургаската акватория.


Подаръците, раздадени в Пампорово ЕАД


През 1996 и 1997 г. едноименното дружество, базирано в Родопите, благодарение на няколко ефектни управленски решения на своя изпълнителен директор Георги Николов сваля част от теглото на активите си. На 28 ноември 1996 г. Пампорово ЕАД и частното ЕООД Бал Макс компания, представлявано от Евелина Станчева, сключват петгодишен договор за съвместна дейност. Бал Макс компания поема задължението да мениджира работата по доставката, монтажа, експлоатацията и контрола на пълната контролнопропускателна система в спортния комплекс Пампорово.Системата носи марката на австрийската фирма Ски дата, а за изпълнението на своите задължения Бал Макс компания си е подсигурила солидно възнаграждение, платимо от касата на Пампорово ЕАД.


В края на миналата година обаче със заповед на министъра на търговията и туризма е назначена нарочна комисия, която да извърши цялостна проверка на документите, свързани с изпълнението на договора. На 7 ноември експертите излизат със становище. Според техните констатации


Бал Макс компания ЕООД не е коректен контрагент


На 23 май 1997 г. ски-пропускателната система на курортния комплекс е демонтирана с цел профилактика. Ръководството на държавното туристическо дружество е подходило ларж към процеса - не е договорило нито срока за извършване на профилактиката, нито мястото на това действие. Частният партньор не е бил задължен да обоснове техническото състояние на системата, за да мотивира демонтажа, още по-малко - да се посочи крайният срок за повторното й инсталиране. В резултат, обобщават членовете на министерската комисия, през изминалия сезон Пампорово ЕАД е претърпяло значителни загуби. Това е причината, поради която новоназначеният съвет на директорите на комплекса е предприел действия за прекратяване на договора за мениджмънт, сключен с Бал Макс компания ЕООД.


Предстоящо е вземането на същите мерки и по още два документа, подписани от бившия изпълнителен директор на дружеството Георги Николов. На 17 февруари 1997 г. той е одобрил учредяването на десетгодишно право на ползване върху вилно селище Малина. Късметлиите ползватели са бизнесмените от Виниса травъл ООД с управител Георги Цурев. Задължението на ООД-то е да инвестира във вилната зона средства за цялостно обновяване на материалната база и за построяване на нови обекти в селището.


Аналогични са и условията по договора, сключен на 1 април миналата година между Георги Николов и Рубин турс АД, представлявано от небезизвестния туристически деец Валентин Заяков, изпълнителен директор на АД-то. С този договор Рубин турс е получило правото на ползване върху хотел Бор.


Анализирайки сега последните два документа, правистите на търговското министерство посочват, че:


За сключването им липсва правно основание - не е дадено в предвидената от закона форма съгласие на едноличния собственик на капитала на Пампорово ЕАД в лицето на председателя на Комитета по туризъм Румен Драганов. Липсва и разрешение от органа по чл. 3 от приватизационния закон. Не е спазено и изискването на Закона за задълженията и договорите при учредяване на вещни права върху недвижими имоти да се прави нотариална заверка.


Византийската инвазия в Банско ЕАД


Преди седем години, на 18 декември 1991 г., Благоевградският окръжен съд вписва в търговския регистър Банско ризортс хотелс АД. Уставният капитал на дружеството е 2 млн. лв., а негови учредители са Банско ЕАД, собственик на хотела в центъра на курортния град, и българо-гръцката частна групировка Булвар Ентърпрайсиз ООД. Капиталовото деление е: 49% за Банско ЕАД и 51% за Булвар Ентърпрайсиз. За направените вноски обаче не са издавани временни удостоверения и тогавашният Комитет по туризъм не е давал съгласието си за учредяваното на Банско ризортс хотелс АД.


При проверката на търговското министерство, направена към днешна дата, е установено, че през изминалите години от съществуванието на джойнтвенчъра управленските решения за дружествените дела се вземат еднолично от съдружника Булвар Ентърпрайсиз ООД, а на партньора Банско ЕАД не се осигурява достъп до фирмената документация.


Освен това, допълват проверяващите, от 23 октомври 1991 г. 86% от дълготрайните материални активи на Банско ЕАД - хотел Пирин, е отдаден под наем на Банско ризортс хотелс срещу символичната сума от 600 хил. лв. на година. Под тази изгодна договорка стоят подписите на Емилия Бистрина, представлявала през 1991 г. Банско ЕАД, и на Борислав Дионисиев, представляващ Банско ризортс хотелс АД.


Както научи в. БАНКЕРЪ, сегашният изпълнителен директор на държавното туристическо дружество е подал иск в Благоевградския окръжен съд за прекратяване на наемния договор. Но делото е спряно до разрешаване на спора между Банско ЕАД и община Банско за собствеността върху хотел Пирин. По това дело тепърва ще трябва да се произнасят магистратите от Софийския градски съд.


Златото на Златни пясъци ЕАД


В краткия едногодишен период от 1996 до 1997 г. тече най-активното пресушаване на кладенеца - ветеран в българския черноморски туризъм. Според сухия юридически език по същото време държавните интереси са сериозно накърнени. От страна на Златни пясъци ЕАД са учредени седем акционерни дружества с апортни вноски върху хотели с прилежащите им терени. Делът на другите учредители акционери се изразява в средства, необходими за ново строителство, реконструкция, модернизация и разширяване на апортираните обекти.


А имената на джойнтвенчърите изглеждат така: Интернационал - Златни пясъци АД, Казино - Златни пясъци АД, Явор - Варна АД, Бисер - Златни пясъци АД, София - Златни пясъци АД и Ваканционно селище Астория - Златни пясъци. Във всяко едно от тях държавният комплекс запазва за себе си само 30% от капитала. Констатирани са обаче доста закононарушения както при учредяването на дружествата и увеличаването на капитала им, така и при сключването на договорите за ново строителство. Зелената светлина пред цялото мащабно начинание е пусната от тогавашния изпълнителен директор на Агенцията за приватизация Веселин Благоев и със съгласието на действащия по същото време председател на Комитета по туризъм Васил Велев. Но решението на директорския борд на Златни пясъци ЕАД за апортните вноски няма дата и е взето без нужния кворум. При увеличаването на капитала на дружествата не е спазено изискването, залегнало в уставите на част от тях, че за вписването му представляващият в този период Златни пясъци ЕАД Илко Запрянов е бил длъжен нотариално да завери съгласието си.


Сега проверките показват, че мажоритарните частни собственици в смесените дружества не изпълняват задълженията си по договорите за строително-монтажни работи. Всички те прилагат една и съща схема - стойността на строителството се приспада от задълженията им по внасянето на дяловите съучастия. При това, както отбелязват ревизорите, изкуствено се завишават икономическите параметри, въз основа на които се формира стойността на въпросните строително-монтажни работи. Правистите на търговското министерство пък констатират, че учредителните договори предвиждат възможност за увеличаване на капитала на смесените дружества тъкмо със стойността на строителните дейности, и то за сметка на съакционера, който ги е извършил. Казано с по-прости думи, на практика предварително е заложен капанът за намаляване на държавното участие доста под определените 30 процента. На това, както е известно, редовите граждани му викат скрита приватизация. В крайна сметка успешен или неуспешен ще се окаже този вреден опит, прилаган в туризма? Може би скоро може би отговорът ще стане известен. Иначе министър Валентин Василев обеща, че до края на тази година 70% от туристическите услуги в България ще минат в частни ръце, а до края на следващата държавното участие в отрасъла ще се свие точно до нулата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във