Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ВЛИВА 150 МЛРД. ЛВ. В БАНКОВАТА СИСТЕМА

Българската народна банка продължава целенасочено да предлага за продажба три- и шестмесечни безналични безлихвени държавни ценни книжа (съкровищни бонове). Днес (29 юни) ще се състоят два търга за такива книжа с общ номинал 20 млрд. лв. - тримесечни за 5 млрд. лв., и шестмесечни - за 15 млрд. лева. Прави впечатление фактът, че втора поредна седмица се предлагат полугодишни книжа, но със завишена номинална стойност - от обичайните 10 на 15 млрд. лева. Нека да припомним, че от началото на годината предложеният номинал за продажба на шестмесечни сконтови ценни книжа е съответно: 20 млрд. лв. на 5 януари и 15 млрд. лв. на 7 и 21 януари, и на 4 февруари. На всички следващи аукциони се предлагаха за продажба ДЦК от този вид винаги с номинал 10 млрд. лева. Обяснението за това скромно завишение може би се крие във факта, че през периода 24 юни - 1 юли Министерството на финансите трябва да плати дължимото по ДЦК с настъпили падежи на обща стойност 110 млрд. лева. В тази сума са включени номиналите и лихвите за ДЦК от редовните и целевите емисии независимо дали са сконтови, или лихвени. Като отчетем и предстоящото (на 1 юли) плащане на лихви по държавните дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК и деноминирани в щатски долари за около 40 млрд. лв., общата сума, която Министерството на финансите трябва да влее в банковата система, набъбва на 150 млрд. лева. Сума, която респектира.


Едва ли Министерството на финансите се надява, че с продажбата на ДЦК за 20 млрд. лв. ще успее да обере излишните левове от пазара. По-скоро тъговските банки ще използват тези средства, за да коригират евентуалните си минусови салда в БНБ, натрупани между 1 юни и 1 юли тази година.


При тримесечните ДЦК достигнатата средна доходност се повиши от 5.16 на 5.2 процента. Поскъпването е незначително, като се има предвид фактът, че резултатите са идентични с тези от предишния аукцион за продажба на тримесечни сконтови книжа. Еднакви са както обемът, който първичните дилъри са закупили, така и минималната и максималната одобрена цена за 100 лв. номинал. Поръчките са за около 8 млрд. лв. - 98.71 лв. са минималните и 98.74 лв. са максималните одобрени цени за 100 лв. номинал. Различава се единствено средната цена; поевтиняването на книжата с 1 стотинка (от 98.73 на 98.72 лв.) повиши годишната им доходност до 5.2 процента.


За шестмсечните ценни книжа участниците на аукциона се състезаваха с рекордно малкия за тази година обем от 12.63 млрд. лева. Това естествено понижи средната им продажна цена от 97.31 на 97.29 лв. за 100 лв. номинал, а тя отговаря на проста годишна доходност от 5.59 процента.


На 26 юни (петък) беше проведен аукцион за продажба на петгодишни безналични държавни ценни книжа (съкровищни облигации) с фиксирани шестмесечни плащания по купони от 7% върху номинала. На предишните два аукциона за продажба на петгодишни книжа фиксираните купонни плащания бяха от 8% на годишна база. За предложения сега номинал от 2 млрд. лв. се състезаваха само 2.07 млрд. лева. Съответно минимално и максимално одобрените цени бяха 70 и 81 лв. за 100 лв. номинал. Достигнатата средна цена от 76.2 лв. за 100 лв. номинал осигурява ефективна годишна доходност от 14.22 процента. На аукциона, проведен на 24 април, беше достигната средна доходност от 11.79% , а на 22 май - 12.53 процента.


На нива между 71.75 и 74 щ. долара за 100 щ. долара номинал на междубанковия вторичен пазар се сключваха сделки за окончателна покупко-продажба на ЗУНК-облигации. По-ниските цени на българските брейди облигации повлияха цената им се понижи. Дори предстоящото лихвено плащане по тях на 1 юли не успя да предотврати спада в котировките им спрямо предходната седмица.


Левовият ресурс се търгуваше на нива около 2.5% на годишна база. В понеделник и вторник на междубанковия паричен пазар се почувства леко напрежение, тъй като липсваха свободни левове. Това доведе до сключването на краткосрочни сделки на нива над 3 процента. В сряда и четвъртък Министерството на финансите завери сметките на търговските банки при БНБ със над 30 млрд. лв. от падежи на ДЦК. Това видимо успокои участниците на пазара. Цената на предоставяните като депозити или срещу репо сделки левове за срокове до два работни дни се понижи до 2%, а за срокове до седмица към 2.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във