Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ГАСИ ПОЖАРА НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

Министерството на финансите преведе през януари по сметките на първичните дилъри 152 млн. лв. от падежи и лихвени плащания по притежавани от търговците и техните клиенти държавни ценни книжа. В същия период обаче бяха емитирани нови ДЦК на стойност едва 68.8 млн. лева. Така в портфейлите на кредитните институции останаха свободни над 80 млн. лв., чието ефективно инвестиране се оказа почти невъзможно. В резултат на дисбаланса на пазара намаляха рязко лихвените нива по междубанковите заеми. Предлагането на свежи пари се увеличи още и поради нарастването на сумата на привлечените средства на фирми и граждани, постъпили в банковата система. Към края на януари те бяха с около 50 млн. лв. повече в сравнение с началото на същия месец. Стигна се дотам, че напоследък левови заеми за срок до два дни се пласират под формата на депозити или репосделки едва при 0.5% лихва на годишна база.


През февруари обаче Министерството на финансите направи опит да възстанови пазарното равновесие. Съотношението между новоемитираните и излизащите от обращение ценни книжа за месеца е 68.8 млн. лв. към 66.4 млн. лева. Все още обаче банките разполагат с излишък от около 150 млн. лева. Те са напълно достатъчни, за да могат кредитните институции да се разплащат без проблеми и да поддържат необходимия размер на минималните си задължителни резерви при Централната банка. Междубанковият пазар обаче все още не е ликвиден и не може да поеме излишната парична маса.


Министерството на финансите се възползва умело от така описаната ситуация и пусна за продажба извънредна тригодишна емисия ДЦК. При успешен пласмент на предлаганите през февруари книжа за 35 млн. лв. и на още 15 млн. лв., които ще излязат на пазара в началото на март, МФ ще успее да събере значителна част от излишните левове в банките, и то при положение, че ги блокира за дълъг период от време и плаща за тях много ниска цена. Може да се каже, че след тази операция и вълкът ще остане сит, и агнето цяло. Финансовото ведомство най-после ще успее да разсрочи назад във времето част от задълженията си по вътрешния дълг, а пък междубанковият паричен пазар ще постигне мечтания от играчите баланс.


Идеята за продажбата на извънредната тригодишната емисия е както навременна, така и оригинална. Общият номинал на въпросните книжа е 50 млн. лева. Може да се очаква, че поради големия си размер емисията ще е привлекателна не само за първичния, но и за вторичния пазар. Тя се продава в четири последователни аукциона. Първите два от тях (за пласмент на 5 и 15 млн. лв. номинал) минаха на 9 и 18 февруари. Следващите търгове, на които ще се разиграят по 15 млн. лв. номинал, са обявени за 24 февруари и 2 март, а заплащането на книжата ще става един работен ден след продажбата им. Достигнатата средна годишна доходност на тригодишната емисия при първия проведен аукцион бе 8.54%, а при втория - 8.52 процента. Размерът на купоните на книжата е 9% на годишна база, а лихвите ще се плащат всеки шест месеца. Одобрените на първия аукцион минимална, средна и максимална продажна цена бяха съответно 100.7 лв., 101.2 лв. и 101.64 лв. за 100 лв. номинал. Трябва да отбележа, че при подаването на поръчки за всеки следващ аукцион участниците трябва да отчитат натрупаните до момента лихви и да ги калкулират в заявената цена.


Интересът към тримесечните ДЦК остава слаб. Доходността им достигна до критично ниски стойности. На проведения на 14 февруари аукцион тя се понижи от 3.4 до 3.23 процента.


На 14 февруари се проведе и търг за продажба на двегодишни лихвоносни ДЦК. Размерът на емисията бе 28 млн. лева. Лихвените плащания ще стават на всеки шест месеца при годишна лихва от 7 процента. На отчетената средна продажна цена от 100.34 лв. за 100 лв. номинал отговаря годишна доходност 6.81 процента. Достигнатата доходност на предишния (проведен на 17 януари) аукцион за продажба на книжа със същата срочност, но с купон от 8%, бе 8.14 процента.


Днес, 21 февруари, БНБ ще проведе само традиционния седмичен аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени ДЦК с лицева стойност 5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във