Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИЛИОНИ ИЗТЕКОХА И ОТ ФОНД СТРУКТУРНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Г-н Ангелов, ревизия на Сметната палата констатира, че редица договори, сключени с фонд Структурна и технологична политика, са провалени. Изразходвани са значителни средства, без да е постигнат резултат, а има и много неиздължени суми.


- Когато поех този пост, се говореше за милиони, изтекли в различни посоки. Започнахме да си търсим вересиите. По стари договори има собственост на фонда, която не е била потърсена. Много неща са създадени от парите на този фонд. Една част от създаденото е амортизирана, друга част работи, произвежда и носи големи печалби. Но никой не си е задавал въпроса, като е финансирано нещо, какво е станало с него.


Изпратихме писма до всички стари контрагенти. Странно беше, когато понякога получавахме отговори: За еди коя си година сме произвели еди какъв си обем продукция. А за конкретната машина не се говори въобще. Все пак около 1/3 от нашите предишни партньори потвърдиха дела ни в предприятията си. Срещу много от останалите заведохме съдебни дела за връщане на парите. Спечелихме почти всички и възстановихме част от раздадените кредити. В момента водим още 109 дела за около 120 млн. лева. По-големи кредитополучатели са Руно комерс - София, Демихас инженеринг - Варна.


Условията за сключването на договорите са били твърде либерални. В случай че проектите са се проваляли, кредитополучателите е трябвало да възстановят номиналната стойност на сумата, която са взели. Но какво означава да се връщат 50 000 или 1 млн. лв. сега? За една фирма това са просто смешни пари.


Трябва да призная, че голяма част от нашите клиенти намирам и в списъка на кредитните милионери. Например ДЗУ - Стара Загора, Балканкар - София, ЗММ - София... Изрично заявявам, че няма да подпиша договор с човек, който е длъжник към всички нас. Има достатъчно хора, които биха направили много добри неща с тези скромни суми, които предоставяме.


Фондът е създаден, за да финансира разработването и трансфера на нови технологии, да доведе до пазара печеливш продукт, идея, патент... В този смисъл какви ще са оттук нататък условията за отпускането на кредити?


- Кредитираме само малки и средни предприятия, но те се задължават да сключат свой собствен договор с научно звено. Схемата предполага издължаването да стане за две години, като през първата се погасяват 30% от главницата. Втората година се връщат останалите 70 процента. Основно предимство е липсата на каквато и да е лихва. Без детайлно разработен бизнесплан обаче мисълта за сключването на договор е несериозна.


Освен безлихвеното кредитиране държим поне 50% от изискваните средства да се осигурят от кредитополучателя.


Оказвате ли някаква допълнителна помощ за успешното реализиране на одобрените проекти?


- Всяка от трите участващи страни има своя принос за реализацията. Фондът предоставя изгодни кредитни условия. При това нашето участие делим на две части - за научната организация, с която кредитополучателят е сключил свой договор, и за конкретната пазарна реализация. Предоставеното финансиране на научното звено не се възстановява. Научното звено се явява проектантът в конструкторската, в технологичната част, провежда, ако се налага, изпитания, окачествяване, стандартизация, някаква научна помощ или малък изследователски процес. Целта е добре узрялата идея да достигне до пазара и този, който получава парите, в рамките на две години да почне да печели. Много фирми са доволни от този механизъм, защото кредитът не им тежи. Ние следим обаче внимателно да няма фиктивни отношения между фирмата и научното звено. Ако е необходимо, можем да насочим кредитополучателя към подходящ институт, университет, който да се заеме с цялата подготовка до появата на крайния продукт и маркетинга.


Финансираме само нови продукти, което не означава, че не получаваме предложения и в другата крайност - проекти за перпетум мобиле и други абсурдни механизми.


С какви средства разполагате?


- През 1997 г. разполагахме с половин милиард лева. С тях трябваше да финансираме и стари договори, защото финансирането става на етапи. За тази година успяхме да спестим неколкостотин милиона от предишния бюджет. Целта ни не е на всяка цена да раздадем всички пари.


Кога ще определите партньорите си за тази година?


- В усилена подготовка сме за провеждане на нов конкурс, който ще е с програмен характер. Надявам се това да стане до един месец. Обърнахме се не само към фирми, а и към министерства, университети, институти, научни звена, браншови организации и получихме много интересни идеи. Насочеността на конкурса ще е свързана и с приоритетите на правителството, обявени в Програма 2001. Например в областта на машиностроенето имаме обобщена тема селскостопански машини.


Има ли ограничение за размера на предоставените кредити?


- Не, няма такова ограничение, но статистиката показва, че при сегашните условия отпускаме между 10 и 50 млн. лева. За научната част парите са между 10-15 млн. лева. Те се осигуряват от фонд Научни изследвания при Министерството на образованието и науката.


Освен изискването поне 50% от необходимите средства да се осигуряват от кредитополучателя какви други гаранции ще изисквате от потенциалните си контрагенти?


- В новите договори са предвидени по-сериозни санкции, когато не са настъпили очакваните резултати. Това може да стане на всеки един етап от реализирането на проекта. Освен това изискваме застраховане на проектите, банкови гаранции при определени случаи, обезпечения, например ценни книжа, продукция, недвижима собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във