Банкеръ Weekly

Общество и политика

МЕНИДЖМЪНТЪТ НА БУЛБАНК ИСКА ДА УСКОРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА Й

В края на 1997 г. печалбата на БУЛБАНК след плащане на данъци е 162.4 млрд. лева. Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите, свикано на 30 април 1998 г., да увеличи капитала на БУЛБАНК със 151 245 млн. лв. от печалбата. Така всеки акционер ще получи за една своя акция десет нови. Освен това предлагаме за 1997 г. да бъде платен 50% дивидент - общо 7562 млн. лева. По-голямата част от останалата печалба предлагаме да отиде в резервния фонд на банката.


Не е тайна, че основните приходи - 88-90%, формиращи печалбата на банката, са от преоценка на валутните й активи и пасиви. Още в ранните етапи на преговорите по въвеждането на паричния съвет в България поддържах позицията, че 1997 г. е една хиперинфлационна година и по отношение на резултатите от дейността на банките тя би трябвало да бъде разглеждана по един по-внимателен начин. Допускахме и имахме такива уверения, че финансовият резултат, формиран от преоценка на валутни активи и пасиви, или няма да бъде данъчно обременен, или в най-лошия случай ще бъде обложен частично. Това обаче не стана.


Външният дълг


През 1997 г. от балансите на БУЛБАНК са изписани различни задължения към чужбина с общ размер от 1150 млн. щ. долара. Това е част от външния дълг на страната. Основна част от изписания през годината дълг са задължения към руски банки в чужбина. При подписването на сделката с Лондонския клуб през 1994 г. по изричната воля на руската страна тези задължения останаха да бъдат регламентирани с правителствена спогодба. Тя бе сключена през 1995 година. На основанието на тази спогодба в края на миналата година подписахме споразумение с Внешэкономбанк за окончателно уреждане на взаимните вземания и задължения между Русия и България. То включва задълженията на българската страна към задграничните руски банки и вземанията на България от Русия по клиринговата спогодба от 1991 година. По-незначителна част от отписания през 1997 г. дълг представляват погасените през годината от Министерството на финансите задължения към Парижкия клуб и по облигационни заеми с Япония.


Кредитната политика


Ако преди БУЛБАНК водеше рестриктивна кредитна политика, сега бих казал, че водим внимателна кредитна политика. Имаме желанието да подкрепим различни начинания както в частния, така и в държавния сектор. Търсим добри възможности за разширяване на кредитната ни дейност по един разумен начин. Разумен като оценка и като контрол на съпътстващия риск. Кредитният ни съвет работи с пълна сила, много отговорно и последователно.


Приватизацията


Всички потенциални кандидати за участие в приватизацията на БУЛБАНК - било като инвестиционни посредници, било като инвеститори, разбират необходимостта от предлагане на част от акциите й на една или две международни фондови борси. Те добре съзнават, че е нужно да привлекат един или двама основни инвеститори, както и че една част, макар и по-малка, трябва да бъде предложена на българската борса. Добре е разбрана и необходимостта част от акциите да бъдат продадени на мениджмънта и на служители на банката при привилегировани условия. Това се разбира от всички, включително и от представителите на международните финансови институции. В крайна сметка това ще е и онази справедлива оценка за нашите усилия в последните седем години. Аз съм сигурен, че това правителство ще даде тази оценка на мениджмънта на БУЛБАНК. Мениджмънтът, който успя да защити интересите на акционерите, да запази клиентите си и техните интереси, да укрепи базата, да разшири потенциала на банката, да създаде условия, в които тя да може да посрещне предизвикателствата не само на процесите в страната - преструктурирането на нейния финансов сектор, но и на външните - глобалните процеси.


За седем години БУЛБАНК е платила левовата равностойност на 379 млн. щ. долара данъци и аз допускам, че тя е данъкоплатец N1 в България. Само като паричен дивидент, не говоря за акциите, които предоставихме на акционерите си при увеличенията на капитала през последните години, ние сме платили левовата равностойност 31 млн. щ. долара. Имаме седем лоши кредита. Това все пак изисква някаква оценка.


Важен момент за реализацията на самата приватизация на БУЛБАНК ще бъде определянето на инвестиционния посредник. Ако той бъде избран до началото на май, при една добра подготовка и, разбира се, при избирането на подходящия, на експедитивния инвестиционен посредник, приватизационният процес може да завърши към края на ноември 1998 година.


Проблем обаче може да се окаже самата схема на финансиране на избора на инвестиционен посредник. Знаете, че бе решено тя да бъде финансирана чрез ФАР. От ФАР обаче имат особени изисквания, по-скоро бюрократични, отколкото улесняващи процедурата. Едно от тях е в късия списък да се изберат седем кандидати за инвестиционен посредник. Според мен това е напълно излишно. Краткият списък да е от три-четири кандидати. В този смисъл българската страна може да преразгледа позицията си и да реши да финансира избора на инвестиционен посредник с други средства. БУЛБАНК може да поеме част от разходите. А защо това да не направи и БКК, след като ще получи основен дял от дивиденти от 7.5 млрд. лв., които банката ще плати тази година. Така ще се създаде една гъвкавост и българската страна ще може да ускори приватизационния процес, без да нарушава общо възприетата международна практика.


Дяловите участия


През юли миналата година БУЛБАНК продаде своя дял в ливанската Литексбанк. Дейността й бе замразена преди години. Нейният капитал бе 450 млн. ливански лири. БУЛБАНК бе собственик на 97% от него, или на 436.5 млн. ливански лири. В доларово изражение това са около 280 хил. щ. долара. Нашите намерения по отношение на Литексбанк са добре известни поне от три години и половина. Първоначално искахме да я продадем на български инвеститори. Такива не се намериха. След това се обърнахме към инвеститори от Ливан и региона. Продадохме нашето участие в банката за 4583 хил. щ. долара, или 17 пъти над номинала на всяка акция. Цената на продажбата към книжната стойност на активите е 3.3 към 1. Двата показателя дават реална представа, че тази продажба е рядко успешна за нас. Ако до края на 1997 г. не бяхме продали нашето участие, по законодателството на Ливан бяхме задължени да осигурим увеличение на капитала на Литексбанк с близо 7 млн. щ. долара. Според мен това би било една напълно неоправдана инвестиция.


В края на 1997 г. имаме 26 участия във финансови и в нефинансови институции. През средата на миналата година решихме да се освободим от някои от нашите преки участия. До края на 1997 г. продадохме около 12 от тях. Основната част от сегашните дялови участия е съсредоточена в капитала на ОББ, в ЦКБ, в Корпоративна банка, в Еврофинанс и Булстрат, на които БУЛБАНК държи и засега не вижда причина да се раздели с тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във