Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИПСВА НИ ЖИВИЯТ СВЯТ НА БАНКОВИТЕ ОПЕРАЦИИ

Г-жо Иванова, как бихте
определили функцията на училището, което ръководите, в контекста
на прехода към пазарно стопанство?


- Задачата на нашата гимназия
е да дава средно специално образование в областта на банковото
дело, търговията и счетоводството. Приемаме ученици, завършили
седми клас, като основните ни специалности са банково, застрахователно,
осигурително дело, търговия и счетоводство. Полага се кандидатски
изпит по математика. Балът на кандидатите е изключително висок,
а и желаещите да учат в нашата гимназия са много. Годишно приемаме
по осем паралелки с по 26 деца във всяка. Обикновено имаме три
паралелки банково, застрахователно и осигурително дело, три паралелки
търговия и две паралелки счетоводна отчетност. Във всички специалности
усилено се изучават английски, немски и френски език. Западните
езици се учат на групи, като във всяка има по тринайсет деца.
В края на обучението се полага матура, която важи за всички училища,
както и държавни изпити по специалността, от които няма освобождаване.
За всяка специалност тези държавни изпити са различни.


Какви дисциплини изучават
гимназистите ви в специалността Банково дело и счетоводство?


- По счетоводство детайлно
се изучава текущо счетоводно отчитане, класифициране на счетоводните
сметки, техники, технология и организация на счетоводния процес,
отчитане на приходите, на разходите и на финансовите резултати
от дейността и годишен счетоводен отчет. Богата е и програмата
по банково дело. В нея се изучават дисциплините организационно-управленска
структура на банковата система, отчитане на емисионната дейност
на БНБ, отчитане на касовите операции в банките, на междуклоновите
разплащания, на операциите с чуждестранната валута и на сметните
взаимоотношения с чужбина, на касово изпълнение, пасивни и активни
банкови операции, банкови приходи и разходи. Освен това в програмата
влиза обучение и по дисциплините пари, банки, кредити, паричен
пазар и плащания в чужбина и банковата система в България.


Смятате ли, че след завършването
на гимназията възпитаниците ви имат необходимите знания и умения,
за да работят като банкови служители?


- Според мен гимназията
ни дава достатъчно теоретична подготовка и необходимите знания,
за да могат завършилите я да започнат работа в една банка. Това,
което липсва на нашите гимназисти, е практиката в банките. Ние
бихме искали нашите ученици да имат възможност да провеждат лятната
си практика в банки, в застрахователни дружества и в счетоводни
къщи, където ще могат да приложат наученото в гимназията. По този
начин с помощта на действащи финансови специалисти възпитаниците
ни ще могат да приложат познанията си от училище. Това според
мен ще бъде един успешен ход за доближаване на обучението до практиката.
Само така ние ще можем да готвим кадри, които да са полезни на
финансовия сектор у нас.


Обръщали ли сте се към
банки с предложение за сътрудничество?


- Разработихме една обща
програма с Асоциацията на търговските банки, но тя така и не бе
реализирана.


През тази година, надявам
се, ще създадем в гимназията симулационен банков център. Разполагаме
с необходимото оборудване, но ни трябва банков софтуер и, пак
повтарям, банкови специалисти, които да обучават учениците ни
на различните операции. Практическите знания, които тези експерти
могат да предадат на гимназистите ни, не могат да се получат нито
от книгите, нито от софтуерните програми. Без да навлязат в живия
свят на банковите операции, учениците ни не могат да излязат от
гимназията напълно подготвени и да бъдат полезни на финансовите
ни институции като служители.


Държавна търговско-банкова
гимназия


адрес: София, бул. Витоша
N91, тел 52-51-34


Извън бюджетна сметка
за спонсорства и дарения 3010032016


код 66084219


ТБ Биохим,
клон Батемберг


бин приход 744201004

Facebook logo
Бъдете с нас и във