Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИКВИДАЦИЯТА ЩЕ СТАВА ПО НОВА НАРЕДБА

Когато предприятието показва трайни негативни финансови резултати, има висока задлъжнялост или му липсват пазарни перспективи, то поема по пътя на ликвидацията. И този път бе регламентиран миналата седмица с наредба. Тя е изработена от екипа на Красимир Цирков, началник на управление Ликвидация и несъстоятелност и одобрена от колегиума на промишленото министерство. А министърът на промишлеността Александър Божков утвърди Наредбата за прекратяване с последваща ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност на промишлени предприятия. Според поднормативния акт министърът ще назначава комисия, която се състои от председател, негов заместник, секретар и четирима членове. В нея ще се обсъждат предложенията за фалит на дружествата, които могат да постъпват както от техните управителни органи, така и от собственика им.


Ликвидаторите пък ще се избират от друга комисия, като с приоритет ще бъдат юридическите лица. Идеята е, че ако за ликвидатор е назначено дружество, върху него по-трудно може да се упражнява натиск от недобросъвестни инвеститори.


След определянето на ликвидатор министърът на промишлеността издава заповед за прекратяване на дейността чрез последваща ликвидация на дружеството. Основното задължение на ликвидатора е да организира конкурс за лицензирани оценители, които да извършат правен анализ и оценка на фалиралото предприятие. Печелившият кандидат се определя от Комисията по ликвидация и несъстоятелност. След като лицензираният оценител изпълни своето задължение, министърът подписва заповед, в която се определя начинът за продажба на активите на предприятието. А те са: чрез търг по реда на Наредбата за търговете или чрез преговори с потенциални купувачи. Спечелилият сключва с ликвидатора договор за продажба на предприятието. След като министърът на промишлеността издаде заповед за приключване на ликвидацията, последната грижа на ликвидатора е да заличи името на старото дружество от търговския регистър.


В случай че дадено предприятие спре плащанията си по търговска сделка или пък е натрупало големи дългове, то към него ще се приложи мярката за несъстоятелност. Решението за започване на съдебна процедура се взема от Комисията по ликвидация и несъстоятелност. Това е предпоставката министърът на промишлеността да издаде заповед за откриване на производство по несъстоятелност. В тридневен срок от нейното получаване управителят на дружеството трябва да внесе всички необходими за целта документи в съответния окръжен съд. Ако магистратите обявят предприятието в несъстоятелност и прекратят производствената му дейност, управление Ликвидация и несъстоятелност в МП освобождава лицата, които го управляват, и упълномощава ново лице, което да го представлява. Когато предприятието, обявено в несъстоятелност продължи да функционира, промишленото министерство съвместно със синдика или с управителите му разработват оздравителен план на дружеството.


Целта на новата наредба е процедурите по несъстоятелност и ликвидация да спомогнат за продажбата на закъсалите предприятия, а не за тяхното физическо унищожаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във