Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИХВИТЕ СЕ ПОВИШАВАТ

Петър Драмов, левов дилър

Страстите на междубанковия левов паричен пазар през изминалата работна седмица се разгорещиха. Среднодневните обороти достигнаха 65 млн. лв., а само няколко дни по-рано бяха 55 млн. лева. На все повече финансови институции им се налага да прибягнат до услугите на паричния пазар, за да си набавят необходимите им левове по сметка при Централната банка. Те са им нужни както за поддържане на минималните задължителни резерви, така и за текущите им клиентски и собствени разплащания. Като цяло свободните левови наличности в банковата система намаляха. Основно това се дължи на плащанията, които правят банките и техните клиенти всяко 10-о число на месеца за социални осигуровки и към 15-о число за данък печалба и ДДС. Допълнително напрежение внася и наближаването на крайния срок за регулиране на задължителните резерви на търговските банки при БНБ - 3 октомври.


Цената на овърнайт депозитите се покачи от обичайните 3.3% в понеделник до около 4.5% в края на периода. Една от причините за скока беше необичайно дългият тридневен вальор на овърнайт срока заради официалния празник на 22 септември. За отбелязване е и нарасналият дял на сключените сделки за дневни депозити в сравнение с по-дългите периоди. Обикновено той е около 60% от всички сделки, но в отделни дни през седмицата отбеляза и 90-процентно присъствие.


Седемдневните вложения се търгуваха с променлив успех от 4% в понеделник до 4.5% в края на седмицата. Сделките за едномесечни депозитни и репо сделки бяха епизодични, като нивата им варираха от 3.9 до 4.9 процента.


На 18 септември БНБ проведе два аукциона за продажбата на ДЦК. Единият от тях, както обикновено, беше за пласирането на обичайната емисия от тримесечни безлихвени ценни книжа. Общото й количество от 5 млн. лв. се продаде изцяло. Сумата на регистрираните от Централната банка поръчки за участие достигна 6.86 млн. лева. В наддаването участваха едва 13 от всичките 24 финансови институции, избрани за първични дилъри на държавни ценни книжа. Достигнатата средна продажна цена се установи на 99.03 лева за 100 лв. номинал. Простата годишна доходност на облигациите се повиши до 3.93% срещу 3.81% седмица по-рано. Това е и новото ниво на основния лихвен процент, за чиято стойност автоматично се приема доходността на тримесечните сконтови книжа.


Другият, проведен на 18 септември аукцион беше за продажбата на остатъчните количества от тригодишните лихвоносни облигации, за чиято дата на емитиране се приема 19 юли. Емисията е от отворен тип и се продава в три последователно провеждани търга. Общата й стойност е 30 млн. лева. На първия от тях, проведен на 17 юли, се продадоха една трета от книжата, като годишната им доходност възлезе на 7.74 процента. Следващите 10 млн. лв. номинал се продадоха месец по-късно. Интересът към тази емисия достигна своята критична точка при третата, последна продажба на останалите 10 млн. лв., която се проведе на 18 септември. Поръчките бяха едва за 40.63 млн. лева. Въпреки това минималната продажна цена от 101.86 лв. за 100 лв. номинал е най-високата за тригодишни ДЦК от 1998 г. досега. Отговарящата й годишна доходност естествено се понижи до едва 7.3 процента. Максималната продажна цена от 102.42 лв., която бе достигната, също е своеобразен връх. Закупилите облигации на това ниво ще спечелят от тях само 7.09 процента.


На 25 септември Българска народна банка ще проведе само един аукцион за продажба на ДЦК. На него ще се предложат 5 млн. лв. номинална стойност от тримесечна безлихвена емисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във