Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИХВИТЕ ПО МЕЖДУБАНКОВИТЕ ДЕПОЗИТИ СЕ ПОВИШАВАТ


Всеки понеделник Българска народна банка провежда аукциони за продажба на краткосрочни държавни ценни книжа, а всеки втори и четвърти петък от месеца - за средносрочни и дългосрочни ДЦК. На 15 юни (понеделник) бяха проведени два аукциона за продажба на тримесечни и дванадесетмесечни безналични безлихвени ДЦК. Предложените номинали бяха съответно 5 и 10 млрд. лева.


В БНБ бе заявена покупка на


тримесечни книжа


за 7.94 млрд. лева. Относително малката сума, която търговците бяха решили да вложат в този вид ценни книги, не намали тяхната доходност. Достигнатата средна продажна цена от 98.73 лв. за 100 лв. номинал отговаря на годишна доходност 5.16 процента. Такава бе и средната годишна доходност, която бе постигната на проведения на 8 юни аукцион. Според действащата методика за определяне на ОЛП той остава 5.16% поне до 24 юни, когато ще се заплащат закупените ДЦК от следващия аукцион. Той пък ще се проведе на на 22 юни.


Поръчките за


едногодишни ценни книжа


бяха в размер на 16.23 млрд. лева. За тази година това е най-малкият заявен за покупка обем от ДЦК с такава срочност. Доходността, която тези ДЦК носят на притежателя си, вече е много ниска и спадналият интерес на участниците на първичния пазар към тях е естествен. Резултатите от проведения миналия понеделник (15 юни) аукцион за продажба на едногодишни сконтови ценни книжа не се различават от тези на предишния търг, проведен на 1 юни. Минимално одобрената цена за 100 лв. номинал беше 93.65 лв., максималната 93.75 лв., а средната стойност достигна 93.7 лв., което отговаря на 6.74% годишна доходност.


Може би днес (22 юни) ще бъдем свидетели на обрат в низходящия тренд на средната доходност на продаваните на аукционите в БНБ държавни ценни книжа.


Вторичният пазар на ДЦК


запази активността си от предишната седмица. Първичните дилъри сключиха седем окончателни покупко-продажби на ценни книжа от редовните емисии. По този начин притежателя си смени номинал за 3.05 млрд. лева. Така придобитите държавни ценни книжа носеха различна доходност на новите си притежатели, в зависимост от остатъчния срок до падежа. Книжата със остатъчен срок до падежа от около две седмици осигуряваха годишна доходност от 3.1 процента. В пет сделки бяха закупени ДЦК, до чийто падеж остават около девет месеца. Те ще носят на новите си притежатели годишна доходност от 6.6 процента.


В 21 сделки беше разменен номинал за 3972 млн. щ. долара от деноминираните във валута


държавни дългосрочни облигации


емитирани по реда на ЗУНК. Преобладаваха сделките, при които със закупените облигации веднага бе платено по сключени приватизационни договори. Цената им варираше между 72 и 75 щ. долара за 100 щ. долара номинал, в зависимост от контрагентите и от сумата на продавания номинал.


Относително спокоен остана


междубанковият паричен пазар


Имаше ясно изразено търсене на левов ресурс, което в края на седмицата превиши предлагането. Само фактът, че до крайния срок за регулиране на салдата по сметките на търговските банки в БНБ, съгласно изискванията за поддържане на минималните задължителни резерви, остават още две седмици, задържа лихвените равнища на междубанковите депозити на нива между 2 и 3 процента. В понеделник срещу цена 1.5% спокойно можеха да се привлекат левове под формата на депозит със срок на възстановяване до два дни. Предоставените левове за срок от една седмица струваха 2 процента. В сряда овърнайт депозитите вече се предоставяха срещу 2%, а тези с падеж след седем дни - срещу 2.5 процента. В четвъртък и петък липсата на свободни левове и дългият петъчен вальор покачиха цената на 3-4-дневните междубанкови депозити до 2.5-2.8%, а на седмичните - до 3-3.5 процента.


Аналогични бяха нивата и на


репо пазара


тъй като на него предоставеният левов ресурс се обезпечава с ДЦК. В началото на седмицата срещу залог на ценни книжа спокойно можеше да се привлече левов ресурс за срок до четири дни на цена под 2% и за срок до една седмица - на равнища малко над 2 процента. В четвъртък и петък краткосрочните репо сделки с дата на обратния вальор след 4 дни вече се сключваха срещу 2.8% доход, а по дългосрочните - по цена над 3 процента. За цялата седмица бяха сключени 57 репо сделки. Размененият левов ресурс възлизаше на 50.237 млрд. лева. Средната продължителност на тези сделки бе пет дни при 2.3% среднопретеглена годишна лихва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във