Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ НИСКИ

Лихвените нива, при които се предоставя междубанков левов ресурс, както и тези, при които се търгуват държавните ценни книжа, и през изминалата работна седмица се задържаха на подозрително ниски нива.


Среднодневните обороти на междубанковия левов паричен пазар се запазиха на традиционните си нива от около 55 млн. лева. Междубанковите сделки за еднодневни депозити се договаряха в тесните граници от 2.9 до 3.1 процента. Като относителен дял те преобладаваха спрямо сделките с по-дълга срочност. Съвсем спокойно може да се твърди, че овърнайт депозитите заемаха над 50 % от всички сключвани на междубанковия пазар сделки. Причината се крие във факта, че предоставящите ресурса финансови институции предпочитаха късите срокове заради невъзможността да предвидят дали клиентите им няма да пренасочат големи левови преводи към друга банкова институция. По този начин те поддържаха по-голяма ликвидност с цената на ниските лихвени нива на предоставяните от тях свободни левове. От друга страна, контрагентите им също се радваха на евтините заемни средства и избягваха сключването на по-дългосрочни сделки заради по-високата им цена.


Среднодневно се търгуваха около 7.5 млн. лева под формата на едноседмични депозити, като лихвените им равнища бяха в диапазона от 3.5 до 4 процента. Договарянето на депозитни сделки със срокове на падеж до един месец се осъществяваше при нива малко над 4-те процента. Почти по традиция сделки за срокове от над един месец не се сключваха.


Спокойният, добре балансиран и ликвиден междубанков левов паричен пазар даде своя основен принос за намаляването на доходността на тримесечните безлихвени държавни ценни книжа.


На 11 септември Българска народна банка по поръчка на Министерството на финансите проведе само един аукцион за първична продажба на ДЦК. Той беше за реализацията на тримесечни сконтови книжа, чиято обща номинална стойност бе от неизменните 5 млн. лева. В аукциона участваха 16 финансови институции от всичко 24 избрани за първични дилъри на ДЦК. Регистрираните от Централната банка поръчки за участие достигнаха 9.24 млн. лева и са почти без промяна спрямо подадените за предишния търг 9.39 млн. лева. Желанието на участниците да се сдобият с книжа от тази емисия е било по-голямо в сравнение с желанието им само седмица по-рано, съдейки по достигнатите по-високи продажни цени. Средната продажна цена се установи на 99.06 лева за 100 лева номинал, а отговарящата й проста годишна доходност е 3.81 процента. Това е и новата стойност на основният лихвен процент, в сила от датата на емисията, т.е. от 13 септември. За сравнение до сега той беше 3.85 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във