Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИХВИТЕ НА МЕЖДУБАНКОВИЯ ПАЗАР СЕ РАЗМИНАВАТ С ПОСОКАТА НА ОЛП

Нов пореден спад в лихвените
равнища бе регистририран на финансовия пазар през изминалата
седмица. Основният лихвен процент (в сила от сряда 28.01.1998
г.) се понижи с 0.20 пункта спрямо предните седем дни. И тъй като
тримесечният аукцион за съкровищни бонове продължава да бъде механизмът,
който фиксира точката на равновесие между търсенето и предлагането
на свободен левов ресурс, последвалото лихвено намаление би трябвало
да се разглежда като признак за излишна ликвидност. Прекалено
резките скокове на банковите резерви, характерни за последните
седмици, обаче едва ли са достатъчно убедителен аргумент в подкрепа
на горното твърдение. След като бе достигнало максималната си
стойност, нивото на парите на банките по разплащателни сметки
и депозити в БНБ продължи да пада - с още 40.439 млрд. лв. за
периода 16-23 януари. В относително изражение намалението е в
размер на 5.46% и се вписва в границите на нормалните парични
флуктуации. Но от друга страна, подобни нежелани резки и бързи
промени в свръхликвидните банкови активи подсказват, че равновесието
във финансовата и кредитната системи е все още твърде крехко и
неустойчиво. Появата на нови еднодневни чакащи плащания
в разплащателната система на БИСЕРА освен чисто психологическия
ефект доказват и свръхчувствителността на търговските банки от
стопанските агенти. А това ги прави уязвими, независимо дали причината
за търсенето на пари са данъчни плащания или други субективни
потребности на клиентите. По този начин банковата система става
много податлива към евентуален депозитен натиск. Възможно е дори
незначителни промени в най-ликвидните компоненти на привлечените
средства от банките да предизвикат срив на депозитната база и
да влошат общата ликвидност.


Лихвите на междубанковия
пазар и през тази седмица се движеха в посока, обратна на тенденцията
за намаляване на ОЛП. Въпреки че в началото на седмицата бяха
регистрирани единични сделки при цена 2% годишна лихва, свободен
левов ресурс се предлагаше масово на равнища от 1.6-1.8% годишно.
Разнопосочните движения в лихвите на междубанковия пазар за левови
депозити и ОЛП още веднъж доказват, че аукционите за продажба
на тримесечни ценни книги не са подходящ и адекватен измерител
за състоянието и очакванията както на финансовия, така и на реалния
сектор в икономиката.


Трябва да се отбележи
и фактът, че банките са почти нечувствителни към промените в ОЛП,
отнасящи се до лихвите, които те начисляват по привлечените си
средства. Среднопретегленият месечен лихвен процент по срочните
левови депозити от месец август е твърдо фиксиран на нивото от
0.25 процента (3% годишна проста лихва). За сметка на това среднопретеглената
стойност на лихвата по краткосрочните кредити има силно изразена
динамика.


На редовните аукциони
за ДЦК, проведени през изминалата седмица по Наредба N5, Министерството
на финансите реализира чрез БНБ две емисии съкровищни бонове.
Тримесечни ценни книжа за 5 млрд. лв. бяха изкупени от банки и
нефинансови институции на средна цена от 98.51 лв. при 100 лв.
номинал и годишна доходност - 6.07 процента. Търсенето превиши
предложеното количество със 129.53 процента.


За едногодишните съкровищни
бонове с номинал от 15 млрд. лв. участниците в аукциона направиха
поръчки със съвкупна стойност в размер на 40.800 млрд. лева. Емисията
е продадена на цена 92.25 лв. на 100 лв. номинал при годишна доходност
8.40 процента.


Съгласно Закона за държавна
защита на влогове и сметки в търговски банки, за които БНБ е поискала
откриване на производство по несъстоятелност, през седмицата са
емитирани и тригодишни гаранционни облигации в полза на БУЛБАНК.
Общият им размер е 22 960 200 щ. долара с падеж 20.10.2000 година.
По тях ще се изплащат лихви на всеки шест месеца с купон, равен
на усреднения шестмесечен LIBOR от предходния лихвен период +
2 на сто. Съгласно същия закон МФ емитира и седемгодишни левови
облигации в размер на 14.489 млрд. лв., но в полза на Държавна
спестовна каса. Те ще се олихвяват също на всеки шест месеца със
стойността на ОЛП през съответния период. Изплащането на главницата
обаче ще се извърши на седем равни годишни погасителни вноски.


Забележка: LIBOR - междубанков
лихвен процент, определен от лондонския паричен пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във