Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛЕВЪТ ПРОТЕГНА РЪЦЕ ЗА ПРЕГРЪДКА С ЕВРОТО

На 1 януари 1999 г. единадесет държави-членки - на Европейския съюз - Германия, Холандия, Франция, Белгия, Люксембург, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Норвегия, Ирландия, ще въведат еврото като законно платежно средство. От членките на ЕС единствено Великобритания, Швеция и Гърция няма да участват първоначално в единната европейска валутна система. Веднага след въвеждането на еврото банките и фирмите ще могат да извършват безналични плащания с тази валута. До 2001 г. наред с еврото като законно платежно средство ще се използват и националните парични единици на всяка от страните. Курсовете на тези валути обаче ще са фиксирани към еврото.


От 2001 г. емисиите от банкноти и монети - евро, ще бъдат пуснати в обращение и постепенно ще изместят от пазара националните парични знаци на единадесетте държави. Всяка една от тях сама ще реши какъв да бъде срокът, през който на територията й ще може да се оперира с два вида парични единици - старата (национална) и новата (европейска). През периода на паралелно действие на националната и европейската валута банките ще се подготвят за трансформиране на различните сметки от марки, франкове, шилинги, песети... в евро.


Това че от 1 януари 1999 г. българският лев ще бъде привързан към еврото, не значи, че фиксираният курс на националната ни валута към германската марка ще се променя, дори с цел да се получи 2000 лв. за едно евро. Курсът на новата европейска валута към долара ще бъде еднозначен със сегашния курс на екюто. Или едно евро ще струва около 1.11 щ. долара. Следователно левът ще е привързан за единната европейска валута при цена около 1964 лв. за 1 евро, това съобщи на специална пресконференция миналия понеделник управителят на БНБ Светослав Гаврийски.


Може би мнозина са забравили, че когато преди година бе приет новият Закон за БНБ, в него бе вписан един твърде любопитен чл.29, ал. 2, в който се казва:


Когато законно платежно средство във Федерална република Германия стане общата валута на Европейския съюз - еврото, официалният курс на лева към еврото се определя чрез умножаване на курса по ал.1 (бел. ред. 1000 лв. за 1 г. марка) по официалния курс, по който германската марка се е конвертирала към еврото. Така определеният курс се обнародва в Държавен вестник от Българска народна банка.


Управителят на Централната банка поясни, че до изваждането на германската марка от обращение БНБ ще купува и ще продава германска валута, така както го изисква Законът за БНБ. В същото време Централната ни банка ще извършва и всички необходими операции в евро.


За България очакваме положителен ефект от въвеждането на еврото. Приетата система за фиксиране на лева - първо към марката, а след това и към еврото, оправда очакванията за положителен ефект върху българската икономика. Ние автоматично ще фиксираме курса на лева спрямо еврото от 1 януари 1999 година. Няма да допуснем девалвация на националната парична единица и промяна на курса й към фиксираните курсове на валутите, които са част от еврото, коментира г-н Гаврийски.


Дългове и акции в евро


Всички видове дългови и капиталови инструменти, които сега са емитирани в паричните единици на съответните единадесет държави, ще бъдат конвертирани в евро. Това се отнася най-вече за акциите и за корпоративните, общинските и държавните облигации, както и за опциите върху тях, чийто падеж настъпва след 2001 година.


Нови купюри ще трябва да се издават и за всички налични ценни книги. Освен това новите номинални стойности на акциите или облигациите след конвертирането им от национална в европейска валута няма да са кръгли. Например: притежателят на 10 акции или облигации с номинал 100 г. марки ще придобие срещу тях същите видове ценни книги, чийто общ номинал ще бъде например 508.4 евро. Той ще получи ценните си книжа под формата на пет купюра по 100 евро и един специален с номинал 8.4 евро. Опасенията в случая са, че ще е необходимо да се напечатат огромен брой точно такива специални купюри на акции или облигации, с които да се изравнят салдата след конвертирането. В резултат на всичко това ще се наложи преправянето и на уставите на всички дружества, в които е записано каква е номиналната стойност на една акция и от колко броя акции се представя капиталът.


Трансформирането на националните валути в евро се очаква да създаде проблем и на вторичните пазари на ценни книжа, тъй като ще предизвика промяна в базовите лихвени равнища, а оттам и в доходността, която носи съответната ценна книга на инвеститора. Българските банки, инвестирали в подобни дългови инструменти, трябва да имат предвид всички тези проблеми. Проблемът с трансформацията на кореспондентските сметки в чужбина ще е най-малкият, тъй като ще става автоматично при фиксирани курсове и както Европейската централна банка дава да се разбере - без комисиона.


Според г-н Гаврийски няма необходимост целият външен дълг на България да се конвертира в евро. Това ще стане автоматично само по отношение на задълженията ни към страните от Парижкия клуб, с изключение на Япония, уточни той. Останалият дълг извън парижкия - а той е над 90% от външните ни задължения, е в долари. Въпросът той да бъде конвертиран в евро не стои.


Валутният резерв


също няма да се преструктурира автоматично в новата европейска валута. Поне до 2001 г. България ще плаща задълженията си във валутата, в която е получила заема, или в евро. През този период валутният резерв ще се преструктурира постепенно, защото новите заеми, които евентуално ще вземем от ЕС и от отделните държави членки на съюза, ще бъдат в евро. В тази валута България ще поддържа и част от резерва си. Според чл.31, ал.3 на Закона за БНБ резервите на Централната банка, извън тези в германски марки, не могат да са повече или по-малко от 2% от задълженията в съответните валути. Например, ако България дължи 100 млн. австр. шилинга, тя не може да има във валутния си резерв повече от 102 млн. австр. шилинга, или по-малко от 98 млн. австр. шилинга. След 1 януари 1999 г. това ограничение спрямо всички единадесет валути, привързани към еврото, ще отпадне.


Българските облигации?


За банките, а и за икономиката на България въвеждането на еврото носи повече предимства, отколкото опасности. Най-малкото защото банките, закупили дългови инструменти в паричните единици на държави, които участват в европейския валутен механизъм, не са много. В този смисъл правителството и Софийската община може би ще трябва да изчакат с емитирането на еврооблигационни заеми и да направят това едва през следващата година, когато ще има възможност емисиите да бъдат деноминирани директно в евро. Ако все пак се налага тези облигационни заеми да се пуснат още тази година, добре ще е те да са в долари. Така ще се избегнат евентуални проблеми при конвертирането на тези заеми от една валута в друга, а възможността за спекулации на вторичните пазари ще бъде премахната.


В същото време единната европейска валута дава и много предимства - особено при търговските разплащания. Най-малкото е, че валутният риск, който съпътства операциите с паричните единици на десет от държавите, които участват в еврото, отпада (това не важи за германската марка поради привързването на лева към нея).


С въвеждането на еврото


умира един голям валутен пазар


в който до момента участваха френският, люксембургският и белгийският франк, италианската лира, испанската песета, португалското ескудо, германската марка, ирландският паунд, австрийският шилинг, норвежката крона и холандският гулден. Възможността за спекулации с тези валути занапред силно се стеснява. Поради това голяма част от капиталите, ангажирани в подобни операции, сега ще са принудени да се пренасочат към други пазари. Прогнозите са, че част от тях ще бъдат прехвърлени в операции с валути на държави от Източна и Централна Европа. Може да се прогнозира по-голям интерес и към дълговите и капиталови инструменти на страните от този регион. А това означава повече инвестиции.


Валутните позиции
Оказва се, че въвеждането на еврото ще допринесе и за увеличаването на капиталовата адекватност на онези български банки, които поддържат дълги или къси позиции във валутите на държавите, участващи в Европейския валутен съюз. Според изискванията на Наредба N4 на БНБ тези позиции (с изключение на германската марка) формират общата нетна открита позиция на банката. Тя от своя страна (независимо дали е дълга или къса) влиза 100% в общия рисков компонент. Когато капиталовата база на банката се раздели на този рисков компонент, се получава капиталовата й адекватност. Ако например общият рисков компонент на банката е 100 млрд. лв., а капиталовата й база е 10 млрд. лв. общата й капиталова адекватност е 10 процента. С въвеждането на еврото всички валути, които участват в него, подобно на германската марка, би трябвало да се изключат от формирането на откритите валутни позиции на банките. Така те ще се свият, а общият рисков компонент на кредитните ни институции ще намалее. Така пък ще се увеличи капиталовата им адекватност.


Левът - част от еврофамилията


През следващите пет години, дори и при най-добро стечение на обстоятелствата, левът едва ли ще стане член на еврофамилията. Преди да се присъединим към нея, България трябва да бъде приета за член на ЕС. Ако стабилизацията в икономиката продължи и постигнем ръст на БВП, още през следващата година ще успеем да покрием изискванията (виж таблицата) за стабилна валута, за бюджетен дефицит и дори за съотношение на външния дълг към БВП. По-трудно ще е България да изпълни критериите за инфлация и за годишен лихвен процент по дългосрочните кредити. Според управителя на БНБ Светослав Гаврийски страната ни ще бъде готова да преговаря за приемане в ЕС най-рано след три години. А самите преговори могат да се проточат повече от година. Едва след това ще можем да започнем офанзивата по присъединяването ни към общата европейска валута.


Таблица


Изисквания за членство в Европейския валутен съюз


Бюджетен дефицит - не повече от 3% годишно


Годишна инфлация - не повече от 2.7%


Външен дълг - не по-голям от 60% от БВП


Дългосрочни лихви - не по-големи от 8.6% годишно


Валутен курс - стабилен, поне две години преди приемането на страната в ЕВС

Facebook logo
Бъдете с нас и във