Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛЕВОВЕТЕ ПАК БЯХА ПОВЕЧЕ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ

Петър Драмов, левов дилър

Само една емисия бе предложена през седмицата на пазара на държавни ценни книжа. На проведения на 25 септември аукцион за продажба на тримесечни ДЦК участваха 14 от всичките 24 избрани за първични дилъри финансови институции. Регистрираните от централната банка поръчки за участие бяха за 6.86 млн. лв., колкото и седмица по-рано. Въпреки това желанието на инвеститорите да вложат парите си в книжа с такава срочност се поохлади. Доказа го и достигнатата средна продажна цена. Със своите 99.01 лв. за 100 лв. номинал тя отбеляза понижение спрямо достигнатата предишна цена с 0.02 лева. В резултат на това средната годишна доходност и основният лихвен процент се повишиха от 3.93 на 4.01 процента.


От началото на годината Министерство на финансите е предложило за продажба общо 195 млн. лева номинал от тримесечните книжа. Те са продадени изцяло и през тази година няма неизпълнена емисия от тях. Досега са реализирани 39 аукциона, организирани от Централната банка и на всеки от тях предлаганото за продажба количество неизменно е било от 5 млн. лв. номинална стойност. Всеки понеделник от седмицата БНБ провежда по един аукцион, като заплащането на придобитите книжа се извършва два работни дни по-късно. Първичните дилъри са подали поръчки за участие в тях на стойност 454.38 млн. лева. Средната доходност на емитираните от началото на годината тримесечни безлихвени книжа е 3.65 процента.


За понеделник, 2 октомври, Министерството на финансите поръча на Българска народна банка провеждането на два аукциона за продажба на ДЦК. Единият от тях, както обикновено, ще е за пласирането на една тримесечна безлихвена емисия книжа с обща номинална стойност от 5 млн. лева. Другият ще е за продажбата на първите 15 млн. лв. номинал от предвидените общо 50 млн. лв. от двегодишна лихвоносна емисия. Пласментът й ще се осъществи чрез три последователно провеждани търга, всеки от които е насрочен за първата седмица на месеците октомври, ноември и декември. Продадените номинали ще се олихвяват при 7% на годишна база.


През изминалите пет работни дни вторичният пазар на ДЦК остана в присъщата за него пасивност. На два пъти смениха собственика си номинали от последната двегодишна, вече изцяло успешно реализирана лихвоносна емисия. Годишната доходност, при която бяха закупени облигациите, се закова съответно на 6.11 и 6.35 процента. Тези лихвени нива са сравнително ниски спрямо достигнатите при първичните им продажби.


Цената на ЗУНК облигациите, деноминирани в щатски долари вече втори месец не регистрира съществени изменения. От началото на август те се търгуват по 70% от номиналната им стойност.


Междубанковият левов паричен пазар през изминалата седмица напук на очакванията на повечето от участниците изживя своята поредна свръхликвидност. Свободните левове в банковата система бяха повече от необходимите. Предлагането им преобладаваше над търсенето, в резултат на което цената на левовия ресурс, предлаган на заем под формата на депозитни и репо сделки, се понижи. В понеделник лихвените равнища по овърнайт сделките стартираха на нива от 3.8 процента. В края на седмицата те отбелязаха понижение с цял пункт и се търгуваха вече при 2.8-2.9 процента. Понижението при едноседмичните депозити не беше толкова чувствително. Докато в понеделник те се предлагаха по 4.5%, то в края на периода същите вече можеха да се намерят и под 3.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във