Банкеръ Weekly

Общество и политика

КУПУВАЧИТЕ НА ПОЩЕНСКА БАНКА БЪРЗАТ ДА Я ПЛАТЯТ

Владимир Владимиров, председател на СД и изпълнителен директор на Българска пощенска банка, пред в.БАНКЕРЪ


Г-н Владимиров, как приключи първият етап от приватизацията на Пощенска банка?


- Засега преминахме успешно през подписване на договора за продажба на банката между БКК и ALICО, дъщерно дружество на застрахователната група AIG и гръцката компания Consolidated Еurofinance. Новите собственици са изключително акуратни и внесоха 10% от цената на банката при подписването на договора.


Искам да подчертая, че новите мажоритарни собственици са истински банкери и гледат в бъдещето на Пощенска банка с мисълта за нейния просперитет.


Както се полага на сериозни инвеститори, купувачите изпратиха още в първия работен ден след подписването на сделката по двама свои представители, които веднага започнаха работа в банката. В момента те правят прецизен анализ за финансовото й състояние и смея да заявя, че са много доволни от балансовите показатели. Към 31 август БПБ отчита печалба от 8.5 млрд. лв., а балансовото й число надминава 410 млрд. лева. Общата капиталова адекватност е 30.91 на сто, а адекватността на първичния й капитал - 19.78 процента. Степента на риск на активите е 2.79%, а делът на ликвидните активи като процент от всички привлечени средства достига 39.63 процента.


Какво предстои да извършите до окончателното приключване на приватизационната сделка?


- В момента БПБ продължава нормалната си търговска дейност. Предстои купувачите да внесат останалите 90% от продажната цена, което съгласно сключения договор трябва да се извърши в срок от 100 дни след датата на неговото подписване. Но аз разговарях с новите мажоритарни собственици и те изразиха абсолютната си увереност в стабилността на БПБ, в огромните й възможности за развитие и обещаха да преведат дължимите пари в много по-кратък срок от договорения. Причините за това са чисто технически. Знаете, че всеки акционер, който желае да придобие повече от 5% от капитала на една българска банка, трябва да поиска разрешение за това от БНБ и да внесе в управление Банков надзор множество документи. Тяхната обработка и приемането на решение по молбата изисква технологично време. След това новите собственици ще трябва да заплатят договорените 90% от цената на Пощенска банка. Те ще свикат и извънредно общо събрание на акционерите, на което ще направят промени в органите за управление на банката, ще променят устава й и ще определят размера на увеличението на уставния й капитал.


Засега все още не знам дали новите собственици ще отдадат предпочитание на едностепенната или на двустепенната система за управление, но във всички случаи техни представители ще участват в ръководните органи. Новите висши мениджъри също трябва да получат лиценз от управление Банков надзор, а това изисква време. Затова мисля, че общото събрание ще се свика най-рано един месец след приключване на продажбата.


Едва ли новите собственици ще се ограничат само с тези промени...


- Да, предстои ни ускорено въвеждане на нови банкови продукти с едновременното усъвършенстване на всички съществуващи дейности и услуги. Особено внимание ще се отдели и на работата с фирмите и гражданите. За целта ще бъде създаден специален отдел.


Убеден съм, че основната цел на новите собственици е ускореното развитие на Пощенска банка за превръщането й в съвременна и високоразвита кредитна институция, твърде близка до модерните западни банки.


Постигнаха ли новите собственици съгласие по договора с Български пощи, или между тях останаха някакви разногласия?


- Те нямат никакви разногласия с Български пощи и засега не поставят въпроса за промяна в съществуващия договор. Естествено в бъдеще той ще получи някакво развитие в интерес и на банката, и на Български пощи. Но промените ще бъдат предшествани от задълбочени преговори, защото новите собственици винаги са подчертавали, че не се стремят към промени на всяка цена.


Очакваните промени в управителните органи на банката ще доведат ли до излизане на по-малките акционери - НДК, ДСК и ДЗИ, от съвета на директорите?


- Не мисля, че те ще загубят своите директорски места. Но не желая и да изпреварвам решенията на извънредното общо събрание на акционерите. Капиталовият дял на акционерите извън БКК е относително малък. Български пощи, БТК, ДСК и ДЗИ имат по 5.03%, а НДК - 1.65%. Въпреки това те ще продължат да участват напълно равностойно в работата на общото събрание. Въпрос на дългосрочни интереси е кой от досегашните акционери ще остане в управителните органи.


Във всеки случай малките акционери запазват правото си да участват в увеличение на капитала пропорционално на досегашната си квота в уставния фонд, стига да го желаят и да имат финансова възможност.


От друга страна, Български пощи и БТК са най-важните партньори на Пощенска банка. Те са приоритет и за новите акционери, които много добре схващат тяхното значение. Колкото до НДК, той е учредител на банката и има огромен принос за нейното успешно развитие. Много добри са и отношенията на банката с ДСК и ДЗИ.


В края на краищата не е толкова важно кой ще влезе в новите органи за управление. Убеден съм, че всички акционери на банката ще си поставят една цел - да направят всичко възможно за по-нататъшното й развитие.


Какви промени ще усети персоналът на банката, който се вълнува най-вече от възможността да запази работното си място?


- Персоналът на БПБ безспорно се вълнува, но аз мисля, че става дума не за страх от съкращения, а за вълнения около очакваните промени в пазарното поведение на банката.


Въпросът за съкращения изобщо не стои. Разговаряли сме с новите собственици и те подчертаха, че техните планове предвиждат бързо развитие на банката и дори назначаване на нови хора.


Искам обаче ясно да подчертая: в новата Българска пощенска банка няма да има място за служители, които не отговарят на новите професионални изисквания. Само висококвалифицирани специалисти ще могат да работят с новите банкови услуги, които ще предложим. Затова са естествени и повишените изисквания към персонала. Отсега работим върху възможностите за повишаване на тяхната квалификация и ще направим всичко възможно те да станат истински майстори в своята професия.


Какви са основните направления в тази насока?


- Провеждаме курсове по езикова подготовка, както и в отделни банкови направления. С новите собственици имаме договореност да изпратим възлови служители на обучение при тях. Особен акцент ще поставим върху операциите с валута, върху дилърските операции и върху работа с чуждестранни ценни книжа. В тези направления нашите служители ще се учат изключително в чужбина.


Къде е мястото на новата Пощенска банка на българския финансов пазар?


- Няма да крия, че нашата цел е да станем банков гигант, защото имаме и най-голямата клонова мрежа - около 3000 клонове, офиси и представителства. Няма друга българска банка, която да е стигнала така близко до хората. Ще се стремим да привлечем все повече нови партньори от кръга на средните и големите фирми. Ще задълбочим и сегашните си предимства - разплащания в реално време по цялата територия на България, постигнати благодарение на много високата ни степен на електронизация. В развитието на това наше предимство ще инвестираме и занапред.


Приватизацията на БПБ ще доведе ли до промени в отношенията на банката с Българска холдингова компания, с бившия Българо-холандски приватизационен фонд?


- За мен е странно да чуя този въпрос. Българо-холандският приватизационен фонд е създаден от ING Bank и от Пощенска банка с по 50% дялово участие. След това приватизационният фонд привлече огромен брой граждани и дяловото участие на БПБ падна до 0.5 процента. Холдингът е самостоятелно юридическо лице, той има свой бизнесплан, свой отделен път на развитие. Ние го подкрепяме, но не сме собственици нито на холдинга, нито на закупените от него предприятия.


Не казвам обаче, че Пощенска банка няма да участва след приключването на нейната приватизация в раздържавяването на предприятия от кръга, в които са инвестирали Българска холдингова компания и редица други холдинги. безспорно е и това, че активно ще участваме в цялата приватизация на българската икономика.


Колкото до ING Bank ние сме партньори с тях от времето на създаване на банката и ще продължаваме и занапред нашето сътрудничество.


Как оценявате изказването във в. 24 часа на бившия член на надзорния съвет на Пощенска банка Петко Тодоров, в което той отправи недоказани обвинения към новите собственици на БПБ, към БКК и правителството?


- За мен становището на г-н Петко Тодоров е субективно и некоретно. Всички позиции, които той изказва пред в. 24 часа, са най-малкото неточни. Той твърди, че ще изтегли влоговете си от БПБ. Направих проверка и установих, че г-н Тодоров няма нито един лев в банката.


Второ, изразявайки съмнение в новите собственици, той демонстрира изключителна некомпетентност, защото не познава такива огромни фирми. С една дума, това бе един безуспешен опит за злонамерена атака срещу Пощенска банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във