Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТОРИТЕ НА ПРИВАТИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЪЖНИЦИ ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ СОБСТВЕНОСТ СРЕЩУ ВЗЕМАНИЯТА С

Неписан закон в бизнеса е, че освен клиентът и кредиторът винаги има право. В търговското законодателство на държавите с утвърдени и добре работещи пазарни икономики нередовният длъжник се лишава от привилегии в полза на кредитора. Дори нещо повече - държавата предоставя на търговеца заемодател възможността да избира най-оптималния и изгоден за него начин, за да събере или продаде своите задължения.


Използвайки класическата схема за размяна на дълг срещу собственост, Министерството на промишлеността е изготвило проект на наредба, която ще определя условията и реда за придобиване на акции и дялове от кредиторите на държавни и общински предприятия, за които е открита процедура за приватизация. Наредбата се издава на основание чл. 29 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Идеята, която преследва нормативният документ, е да се защитят в максимална степен интересите на кредиторите и партньорите на предприятието длъжник. Заедно с това се цели постигането на един оптимален и справедлив начин за продажбата на държавната собственост.


Като алтернатива за събиране на вземанията си кредиторите могат да поискат процедура за откриване на производство по несъстоятелност и след евентуално решение на съда в тяхна полза да чакат удовлетворяване на правата си по реда, посочен в закона. По институционален признак в наредбата са дефинирани три групи кредитори - служители в предприятието (работещи или работили по трудов договор), на които не е изплащано възнаграждение, финансови институции и търговски дружества контрагенти с държавно или общинско участие под 50 процента. За да получи правото да придобие собственост срещу дълг всяка една от трите групи трябва да заяви искането си писмено и да докаже, че притежава безспорно и необслужвано вземане от предложеното за приватизация предприятие. Не са посочени обаче никакви критерии, чрез които вземането може да бъде квалифицирано като необслужвано за всяка една от трите групи. Така се създават предпоставки за наличие на недопустим субективизъм при разглеждане и удовлетворяване на исканията на кредиторите.


Наредбата предвижда назначаване на специална комисия, която е упълномощена да дава разрешения или да отказва исканията за замяната на дълг срещу собственост. Тя ще е подчинена на органа, открил процедурата за приватизация, и е длъжна да се съобразява с ограниченията и изискванията на Закона за защита на конкуренцията и Закона за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции (ако кредиторът е чуждестранно лице). Оставена е и своеобразна вратичка - същата комисия може да не удовлетвори исканията на кредиторите, ако след анализ на финансовото състояние на предприятието длъжник прецени, че то има потенциални възможности и перспективи за обслужване на своите задължения.


При положително решение на комисията кредиторът получава чрез писмен договор дялове и акции, съответстващи на размера на неговото вземане към деня на обнародване на решението за приватизация или към датата на регистрация на искането. Придобилите собственост кредитори по тази наредба не могат да ползват по-благоприятни договорни условия от участниците в приватизационната процедура на общо основание. Не се допуска привилегия и относно цената на прехвърляните акции или дялове. Тя може да е предмет на договаряне, но с фиксирана долна граница - това е цената, определена с оценката на лицензираните експерти съгласно изискванията на чл. 16 от глава трета на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.


Приемането и действието на една качествена наредба, която да регламентира условията за замяна на дълг срещу собственост, може да има силен положителен ефект в краткосрочен и средносрочен план. Тя ще намали значително нивото на междуфирмената задлъжнялост в икономиката, доколкото по-голямата част от нередовните фирми влизат в програмата за приватизация. Като най-облагодетелствани от нея може би ще се почувстват предприятията кредитори, тъй като за разлика от финансовите институции те не заделят провизии върху просрочените и несъбираемите си вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във