Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТОРИТЕ МИНАВАТ В НАСТЪПЛЕНИЕ

Докато в една страна царят е длъжник, а слугата му

- кредитор, финансова система няма да има, твърдят банкери. Именно

затова Асоциацията на търговските банки връчи неотдавна на премиера

Иван Костов пакет от документи за изменения на редица закони,

регламентиращи банковата дейност. Един от предложените на вниманието

на премиера законопроекти, които касаят пряко банките, е глава

четвърта на Търговския закон, наречена Несъстоятелност.

На практика промените са насочени преди всичко към подобряване

на съществуващи разпоредби и запълване на празноти в частта за

несъстоятелността, като целта е да се постигне по-добра защита

на кредиторите и улесняване на реализирането на вземанията им,

както и по-пълни гаранции за упражняване на процесуалните им права.

Според юристи в проекта са взети под внимание становищата

и конкретните практически казуси на търговските банки. Сега едно

производство по несъстоятелност на длъжник на банка може да продължи

години, от което губещият е кредиторът.

В проекта се предвиждат изменения, които засягат

основанието за откриване на производство по несъстоятелност. Едно

от предложенията на банковите юристи е да се измени изискването

за безспорност на вземането, което в досегашната практика на повечето

съдилища прекомерно забавя процедурата по разглеждането на молбата

за откриване на производство по несъстоятелност. Затова банковите

юристи предвиждат релевантност на оспорването само когато то е

сериозно и добросъвестно. Освен това юристите предлагат да отпадне

презумпцията по чл. 608, ал. 1, която поставя длъжника в много

по-изгодно положение от това на кредиторите и нарушава изискването

за равнопоставеност на страните в процеса. Според предлаганите

изменения свръхзадлъжнялостта се обособява като отделно основание

за откриване на производство по несъстоятелност и същевременно

се разширява кръгът на субектите, по отношение на които то може

да се приложи.

За да се ускори производството по несъстоятелност,

в чл. 624 на ТЗ се предвиждат нови срокове, които засягат както

обнародването на решенията, така и тяхното вписване в съответния

съдебен регистър - вписването на решенията да става в деня на

постановяването им или най-късно на следващия работен ден и съдът

да поиска обнародването им едновременно с вписването в съдебния

регистър. А самото обнародване се предвижда да става в първия

брой на Държавен вестник след деня на получаване на

искането или най-късно в следващия брой. Според сегашната регламентация

на чл. 624 вписването и обнародването на съдебните решения и на

данните на синдика се извършваше по искане на съда в седемдневен

срок от вписването в съдебния регистър.

На практика с новата процедура се цели да се избегне

чисто канцеларското протакане на делото. Според юристи спазването

на съкратените срокове е напълно възможно.

Предвижда се и изменение, с което се цели също по-добра

защита на обезпечените кредитори, като се запазва възможността

за по-пълното им удовлетворяване чрез обезпечението. Тъй като

Търговският закон предвижда в производството по несъстоятелност

кредиторът да запази правата си по даденото обезпечение, със създадения

нов текст се избягва обезценката на дадената в обезпечение вещ.

Същевременно стойността й се определя между по-голямата сума от

оценката на вещта към датата на решението и получената при продажбата

й цена. В досегашната разпоредба стойността на дадената в обезпечение

вещ се оценява към датата на решението за откриване на производството

по несъстоятелност.

В проекта на Асоциацията на търговските банки са

включени и специални правила за предварителни обезпечителни мерки,

приложими преди постановяването на решението за откриване на производство

по несъстоятелност. Главната цел на подобно изменение е да се

запази имуществото на длъжника, защото са известни немалко случаи,

в които то се разпродава на безценица. Затова банковите юристи

предлагат съдът, още преди да се произнесе по молбата за откриване

на производството по несъстоятелност, да може да назначи предварителен

временен синдик, който има право да наложи запор, възбрана или

други обезпечителни мерки - примерно да лиши длъжника от правото

да се разпорежда с имуществото си, да постанови спиране на изпълнителните

дела срещу имуществото на длъжника, включено в масата на несъстоятелността.

Същевременно, за да се гарантират правата на кредиторите

и да се осигурят средства за провеждане на производството по несъстоятелност

с нов текст, се предвижда възможността още преди съдът да се произнесе

по несъстоятелността, да могат да се продават бързоразвалящи се

вещи, както и имуществени права от масата на несъстоятелността,

за които има опасност да се обезценят.

Не са малко и случаите, когато длъжникът се укрива

или пък извършва действия, увреждащи кредитора, и по този начин

се забавя процесът по несъстоятелността. За това, ако съществува

подобна опасност, юристите предлагат още преди решението за откриване

на производството по несъстоятелност съдът служебно или по искане

на кредитора да може да постанови забрана за лицето да напуска

страната, принудително довеждане и задържане под стража.

Facebook logo
Бъдете с нас и във