Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРАТКОСРОЧНИТЕ ДЦК ГУБЯТ ЧАРА СИ

Годишната доходност на тримесечните безлихвени държавни ценни книжа падна до 3.44% тази седмица. Всъщност сега чистата възвръщаемост от тази инвестиция е максимум 3.19 на сто. Тя е изчислена при покупна цена от 99.21 лв. за 100 лв. номинал, с 0.06 лв. по-високо от достигнатото средно ниво на търга. Разликата идва от комисионите, които Централната банка събира за своите услуги. Първичните дилъри естествено вземат малко над тази сума, за да могат да реализират печалба. Така че доходът на крайния купувач на книжата е по-малък от споменатите 3.19 процента.


Брутната годишна доходност на последните продадени едногодишни сконтови ценни книжа е едва 4.97 процента. Но изчислена по описаната методика, чистата им доходност е само 4.9 процента. Подобни са съотношенията и при книжата с по-дълга продължителност до падежа, но аз ще спра дотук, за да направя аналогия с лихвените проценти, които банките използват по депозити на граждани и фирми. За привлечени левове на депозит за срок от три месеца от физическо или юридическо лице повечето от банките у нас предлагат цена около 3.5 процента. За срок от една година цената се повишава до около 4.75 процента. Върху тези суми финансовите ни институции са длъжни да поддържат по своите безлихвени сметки при БНБ минимални задължителни резерви в размер на 11 процента. Това ще рече, по най-груби сметки, че те ще трябва да вложат част от тези суми при доходност, завишена поне с 11% спрямо тази, която те плащат. Да обобщим: банката плаща на свои клиенти за тримесечен депозит 3.75% - 11% от сумата остава по безлихвена сметка в БНБ за задължителни резерви. При това положение за остатъка от привлечената сума тя трябва да получи доход поне 4.1625%, за да покрие само разходите за резерва. Като включим и другите разходи, този процент ще трябва да се завиши и още, но ще спрем дотук.


За 29 май са насрочени два аукциона за продажба на ДЦК. Единият от тях, както обикновено, е за реализацията на тримесечни безлихвени ценни книжа с обща номинална стойност 5 млн. лева. Достиганата от тях средна проста годишна доходност се приема за основен лихвен процент, към който са обвързани повечето отпускани от банките кредити. Последната такава емисия се продаде чрез организиран на 22 май аукцион. Заявките за участие в него видимо намаляха и от 15.9 млн. лв., колкото бяха преди, спаднаха до 10.29 млн. лв. сега.


Другият аукцион е за продажбата на едногодишна сконтова емисия книжа. Общото предвидено за пласиране количество е 20 млн. лв. номинал. Предишната такава емисия се продаде на проведения на 28 февруари аукцион. Достигнатата тогава цена от 95.28 лв. за 100 лв. номинал осигуряваше доходност от 4.97 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във