Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОЙ ОТВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Промените в Закона за
приватизацията влязоха в парламента. Но явно в последния момент
предложенията на Комисията по ценните книжа и фондовите борси
за промени в Закона за приватизацията изцяло са отпаднали от внесения
вече в Народното събрание текст. Липсват членовете, които предвиждаха
търговията с акциите на фондовете и на предприятията да се извършва
само на фондовата борса. Според текста на Министерския съвет акциите
от портфейлите на фондовете ще могат да се търгуват на борсата
само до преобразуването им в холдинги или инвестиционни дружества,
а след това явно ще могат да се прехвърлят и на извънборсовия
пазар. Комисията настояваше търговията да се централизира, докато
не се направят промени и в Закона за ценните книжа, фондовите
борси и инвестиционните дружества, където да се опишат точно изискванията
към регулирания и нерегулирания извънборсов пазар. В сегашните
текстове на закона извънборсовият пазар няма нужната уредба и
е практически без контрол.


Друго изключително важно
предложение на комисията бе акциите на фондовете и произлезлите
от тях нови дружества, както и на дружествата от масовата приватизация
да бъдат безналични. Това е практика в много страни, защото по
този начин се спестяват разходите за печатане на купюри със специална
защита. Интерес от правене на акции на хартиени носители биха
имали единствено собствениците на печатница, разполагащи с нужната
техника.


Във внесените в парламента
промени липсва и текстът, забраняващ на приватизационните фондове
да вдигат капитала си под условие. Това предложение бе направено,
за да се защитят дребните акционери. Иначе даден фонд може да
бъде овладян много лесно от една структура само с увеличение на
капитала, което тя да изкупи и да си осигури над 50% от акциите.


Без промени са и новите
текстове, уреждащи приватизацията с инвестиционни бонове. В мотивите
се критикува досегашният вариант на масовата приватизация, като
се твърди, че тя е породила сложни взаимоотношения между различни
държавни институции и е била сериозна пречка пред навлизането
на чуждестранните инвестиции. Според направените изчисления, в
зависимост от броя на участниците, емитираните инвестиционни бонове
за по 250 000 лв. на човек ще позволят да се приватизират само
5-10% от държавната собственост. С боновете ще може да се участва
не само в организираните от Центъра за масова приватизация търгове,
но и при плащания по касови сделки. Предлага се правото за вземане
на решение за емитиране на боновете и определянето на срока на
тяхната валидност да бъде в ръцете на парламента.


За пререгистрирането на
приватизационните фондове е даден срок от три месеца след влизането
на закона в сила - като по този начин на практика Законът за приватизационните
фондове ще бъде отменен.


Неизвестно защо в мотивите
е записано, че освен в холдинги фондовете ще могат да се преобразуват
само в инвестиционни дружества от отворен тип, като по този начин
им се забранява да изберат по-лекия затворен тип. Предложението
в самия законопроект обаче е друго - то оставя правото на свободен
избор на фондовете.


При затвореното инвестиционно
дружество ограниченията са, че инвестициите в ценни книжа, неприети
на фондовата борса, и тези, издадени от един и същ емитент, не
могат да надвишават 30% от капитала. Условията, при които работи
отвореното дружество, са много по-тежки. Инвестициите в ценни
книжа, неприети на фондовата борса, не могат да превишават 10%
от капитала на дружеството. Съществува и условието повече от 5%
от капитала да не могат да се влагат в книжа на един и същ емитент,
с изключение на ДЦК. Най-тежко е изискването дружеството да изкупува
обратно акциите си по искане на акционерите, и то в срок до 30
дни от писменото предявяване на това искане. Ако това предложение,
залегнало в мотивите, бъде прието, едва ли някой ще избере възможността
да преобразува управлявания от него фонд в дружество от отворен
тип. Изпълняването на изискванията към портфейла ще отнемат прекалено
много усилия и могат да причинят загуби, а възможността за обратно
изкупуване прави дружествата много привлекателни за превземане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във