Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОЙ КОЙ Е СРЕД ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

МЕЛ ИНС АД


Дружеството е регистрирано през 1996 г. със седалище в гр. Сливен. Основни негови акционери са Мел Инвест Холдинг с 22.6%, Домостроител СЗ АД - 18%, Сините камъни-турист - 11.%, Великотърновско пиво АД - 5.6%, както и други юридически и физически лица, които владеят под 5% от акциите. Капиталът на Мел Инс АД е 3.01 млрд. лева. Като ново дружество, което не разполага със запасен фонд, то набави изисквания минимум от 3 млрд. лв. капитал чрез вноски на акционери. От тях апортните вноски са на стойност 1.498 млрд. лв., а паричните - 1.512 млрд. лева. Общите приходи на Мел Инс към 31.12.1997 г. възлизат на 61.747 млн. лв., но крайният резултат е загуба от 1.307 млн. лева. Резервният фонд на дружеството надхвърля 127 млн. лева.


Дейността си компанията осъществява посредством 36 представителства, а в най-скоро време ще бъдат открити и първите шест клона.


Дружеството предлага на своите клиенти осем вида застраховки.


Управлението е двустепенно. Председател на надзорния съвет е Десислава Танева, а членове са Веселин Милев и Мария Фотева. Изпълнителен директор и председател на УС е Иван Терзиев, членове на директорския съвет са Димитринка Михалева и Милена Маринова.


ЗПАД БЪЛГАРИЯ АД


Компанията е учредена през 1993 година. Капиталът й от 6.010 млрд. лв. е съставен от парични вноски на обща стойност 910 млн. лв. и от ревалоризация на активи, включително и парични средства, възлизащи на 5.100 млрд. лева. За 1997 г. ЗПАД България АД е реализирало от застрахователни операции приходи в размер на 40.378 млрд. лв., в това число застрахователни премии по общо застраховане в размер на 30.044 млрд. лева. Дружеството е изплатило обезщетения по общо застраховане за 11.431 млрд лв., а реализираната печалба е 51.986 млн. лева. Достигната граница на платежоспособност от ЗПАД България е 3.987 млрд. лв., а заделените застрахователно-технически резерви към 31.12.1997 г. са 14.854 млрд. лева. Инвестициите, реализирани досега от застрахователното дружество, възлизат на 8.273 млрд. лв., като 45% от тях са инвестирани в акции и други ценни книжа с променлив доход. Основен акционер на ЗПАД е България холдинг АД, който притежава 75.20% от акциите. Обединена българска банка АД има 6.67% акционерно участие. Гедомакс ООД, Разноизнос ЕАД, както и други юридически и физически лица са акционери с под 5-процентно участие.


Дейността на застрахователните дружества, влизащи в структурата на България холдинг АД, се осъществява от 105 клона и представителства в страната.


Застрахователно и презастрахователно дружество България за в бъдеще ще може да предлага на своите клиенти 18 вида застраховки, за които получи официално разрешение от застрахователния надзор.


Управлението на дружеството е двустепенно. Надзорният съвет се оглавява от Атанас Табов, а негови членове са Димитър Желев, Стоян Христов, Гергана Иванова и Ромео Доков. Председател на управителният съвет и изпълнителен директор е Татяна Чонкова.


ЗК ЕНЕРГИЯ АД


Лицензът, който получи енергийният застраховател, му дава право да продава 11 вида застрахователни услуги. Компанията е учредена през 1993 г., нейни основни акционери са Национална електрическа компания АД и България Холдинг АД - с по 42%, Енергия брокер АД - с 8 процента. Всички останали акционери участват с дялове под 5 процента. Капиталът на дружеството е 3.634 млрд. лв., от които 420 млн. лв. са парични вноски и 3.214 млрд. лв. преоценъчен резерв. Застрахователните резерви са на стойност 8.499 млрд. лв., като по-голямата част от тях са инвестирани в държавни ценни книжа, недвижими имоти и са вложени в банкови депозити. Към 31.12.1997 г. приходите на ЗК Енергия АД възлизат на 14.793 млрд. лв. и 12.694 млрд. лв. от тях са от застрахователни операции. Печалбата на дружеството за миналата година възлиза на 47.154 млн. лв., а границата на платежоспособността му е 627.429 млн. лева. Изплатените обезщетения по общо застраховане за 1997 г. са 286 млн. лева.


Инвестициите, направени от ЗК Енергия през миналата година, са 1.295 млрд. лева.


Управлението на дружеството е едностепенно. То се представлява от Емил Гаврилов - прокурист, а членове на съвета на директорите са Атанас Табов, Кирил Гегов и Теодосий Джеджев.


ЗАД БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ АД


Животозастрахователното дружество е учредено през 1992 г. и предлага позволените от закона три вид а застрахователни услуги. Основен акционер и единствен притежател на повече от 5% от акциите на дружеството е България Холдинг АД - холдингът владее 80.3 процента. Към 31.12.1997 г. основният капитал на ЗАД България живот възлиза на 2.016 млрд. лева. Дълготрайни материални активи на дружеството надхвърлят сумата 5.440 млрд. лева.


Приходите от застрахователни операции на ЗАД България-живот за миналата година надхвърлят 4 млрд. лв., като 1.576 млрд. лв. от тях са от застрахователните премии по застраховките Живот. Изплатените суми за 1997 г. за застраховки Живот пък възлизат на 1.352 млрд. лева.


За миналата година реализирана от застрахователната компания печалба възлиза на 29.178 млн. лв. и са инвестирани 3.830 млрд. лева. Заделените от дружеството застрахователно-технически резерви са на обща сума 3.5 млрд. лева.


Управлението на компанията се осъществява от съвет на директорите, председателстван от Николай Николов и членове Мирослав Семизов, Димитър Желев и Атанас Табов

Facebook logo
Бъдете с нас и във