Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОЙ ИСКАШЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА МЕЛ ИНВЕСТ И ЗАЩО?

Мел Инвест - приватизационен
фонд АД - Сливен, се учредява на 24.10.1996 г. от близо
74 000 акционери, вложили в него своя бонов ресурс.


Инициатор за създаването
му и основен учредител е Мел холдинг АД, Сливен. Дружеството
с частен капитал на 128 акционери води началото си от 1993 година.
С набраните тогава от акционерите 3 560 000 лв. работниците и
мениджърите купуват Мелница - Сливен, и осъществяват
първата работническо-мениджърска приватизация в хранителната промишленост.
За периода от 1994 до 1997 г. (в долари по среден курс към момента
на плащане) дружеството и неговите дъщерни дружества имат оборот
- 87 528 655 щ. долари; платили са данък печалба в размер на 946
630 щ. долари; данък общини - 367 054 щ. долари; мелиорации -
19 150 щ. долари; местни данъци и такси - 9406 щ. долари; ДДС
- 3 101 625 щ. долари; среден брои работещи за 1994 г. - 150 души;
за 1997 г. - 1500 души със средна работна заплата - 260 000 лв.,
като реализират нетна печалба в размер на 7 052 489 щ. долари;
брутна печалба - 8 385 323 щ. долари, които инвестират в нови
активи - мелница Варна, мелница Карнобат, пет фуражни цеха, складова
база Айтос, Ямбол, Чирпан, Сливен, и др., както и в учредяването
на Мел Инвест - приватизационен фонд АД.


Мел Инвест - приватизационен
фонд АД придоби от трите тръжни сесии на първия тур на масовата
приватизация акции в 72 предприятия. В 32 от тях Мел Инвест
- приватизационен фонд АД има контролен пакет. В тези предприятия
от март фондът реално осъществява влиянието и политиката си. Съвместно
с Мел холдинг АД, придобил и управляващ предприятия
от същата промишленост, Мел Инвест - приватизационен фонд
АД притежава и управлява 16% от производствените търговски мелници
в страната (не се имат предвид малките ишлемеджийски мелници)
и 10% от фуражните предприятия. При стагнирания пазар в момента
този пазарен дял пада под 10 процента. А всички зърнобази, които
двете холдингови дружества притежават, са около 10% от общата
зърнена складова вместимост в страната. При каквото и да е управленско
решение зърненият баланс на страната не може да бъде застрашен
от действията на холдинга. Друг е въпросът, че именно при голямата
зърнена криза през 1995-1996 г. Мелница - Сливен,
не допусна недостиг на брашна и хлебна криза в Сливенския регион.


Мел Инвест - приватизационен
фонд АД не е искал, а и не може по общия ред да получава
кредити. По предмет на дейност не може да изкупува зърно, което
означава, че не може да го предлага за залог. За жътвената кампания
кредити ползват зърноизкупвателните и преработвателни предприятия.
От дъщерните дружества на Мел Инвест - приватизационен фонд
АД кредити получиха: Кайнака - Омуртаг; Дунав
- Видин; Колхида - Елхово, от банки, с които традиционно
работят - Централна кооперативна банка, ОББ. Нито фондът, нито
едно от всичките дъщерни дружества нямат подадени молби за кредитиране
от Евробанк АД и това може да се провери. Напротив
- имало е предложения от тяхна страна за банково обслужване, но
са отказани поради невъзможността на Евробанк АД да
осигури в необходимия размер кредити за зърноизкупуването. Необходимост
от финансиране имаха предприятията от масовата приватизация, а
не фондът. И те го получиха от Мел холдинг АД - 1.5
млрд. лв. финансиране. Така че условия за взаимноизгодно стиковане
на интересите между Евробанк АД и Мел Инвест
- ПФ АД никога не е имало. Истината е, че холдинговата структура
с всичките си предприятия е интересна за банково обслужване, друг
е въпросът, че Евробанк не може да отговори на техните необходимости.
Може би отново мотив за подобно кредитиране и обслужване е бил
в основата на опита на Евробанк АД да влезе в управлението
на фонда, учреден от Българска пощенска банка и ИНГ Банк?


Мел Инвест - приватизационен
фонд АД от самото си учредяване е заявявал, че приоритет
в дейността му ще бъде управлението на придобитите предприятия.
С оглед на това и бе предложено от ръководството преуреждането
на дейността му като холдинг по ТЗ, за което бе свикано общо събрание
на акционерите на 16.12.1997 година. Няколко месеца преди общото
събрание започва анонимна атака в някои от сливенските средства
за масова информация срещу Мел Инвест - приватизационен
фонд АД и ръководството му. Атаката излиза от анонимност
няколко дни преди събранието на 16.12.1997 година. Въоръжени със
списъци на акционерите на Мел Инвест - ПФ АД (незнайно
откъде получени и срещу какво), пълномощници на Евробанк
АД тръгват по адресите. За своите намерения привличат и сливенските
дружества - Поасон Дор ООД (известно с търговията
с петрол и бензини, и в търговска несъстоятелност) и Олимпик
- Сливен ООД, също с лош имидж от някои негови по-силни
служители. Господата тръгват с предложението да купят акциите
с предварителни договори - това не им носи успех. Прилагат втори
вариант - който не е доволен от Мел Инвест - ПФ
АД, да упълномощи горепосочените дружества - и това не носи
успех. Тогава господата тръгват при акционерите с абсолютната
лъжа, че са представители на Мел Инвест - ПФ АД и
поради невъзможността залата да събере всички акционери и срещу
5000 лв. последните да ги упълномощят. Това донякъде носи успех.
До момента, в който самият Мел Инвест - ПФ АД от своите
акционери научава за това и ръководството му излиза по медиите
с цялата истина за операцията на Евробанк АД. Откъде
излязоха тези пари, платени ли са данъците им и как ги отчетоха,
при положение че не са изисквали никакви документи при раздаването
им? Има компетентни органи, сигнализирани за случая, които да
проверят законността на всичко това.


Като реакция на операцията
Евробанк АД само за три дни преди общото събрание
на 16.12.1997 г. почти всички работещи в структурата на Мел
Инвест - ПФ АД се обърнаха към акционерите с молба за упълномощаване
за горепосоченото събрание. Разбирайки истината, голяма част от
акционерите отмениха пълномощните, дадени на представителите на
Евробанк АД, и упълномощиха представители на учредителите
на Мел Инвест - ПФ АД. Вследствие на това последните
получиха доверието на над 22 000 акционери срещу оказаното доверие
от около 2000 акционери на Евробанк АД. Разбирайки,
че и последният им ход е неуспешен, господата от групата на Евробанк
АД провокираха, че не се допускат до участие в общото събрание
и в съседство до залата, където се провеждаше последното, направиха
алтернативно. Отправени бяха обвинения по повод взетите
решения за преуреждането дейността на фонда като холдинг по ТЗ.
Решението за свикване на общо събрание е взето по-рано, когато
все още съществуват различни мнения по повод нормативната уредба
за преуреждане дейността на фондовете. Поради тази причина и точка
2 от дневния ред е преобразуване на дружеството. Към датата на
провеждане на въпросното общо събрание нормативната уредба е изчистена
(поради това е свикано и общо събрание на 14.01.1998 г. с почти
същия дневен ред) и в точка 2 общото събрание взема решение за
преуреждане дейността на фонда в холдинг по ТЗ, т.е. приема се
промяна в устава му. Това (промяна в устав) би следвало да се
гласува (приеме) и ако фондът нормативно можеше да бъде преобразуван
(за това трябваше да бъдат изпълнени и други условия). Тоест общото
събрание е извършило действия, които са съгласно обнародвания
дневен ред. Това се потвърди и от вписването на законосъобразно
взетите решения по фирменото дело на Мел Инвест - ПФ
АД от Сливенския окръжен съд. Като холдингово дружество общото
събрание взе решение за увеличаване на капитала съгласно законовата
уредба и действащия устав, като 24.8-процентното увеличение се
пое от определени лица - производствени дружества, по-голямата
част от които свързани с учредителя Мел холдинг АД.
Тези лица записаха акции и внесоха стойността им, инвестирайки
своята собствена печалба. Никой и от никого не е искал кредити
за това, най - малко от Евробанк АД, която и не би
имала подобен ресурс за кредитиране. С увеличаването на капитала
на Мел Инвест холдинг АД учредителите получиха по-голямо
влияние върху него за запазването му като структура и организация
с философията и идеите, с които беше учреден и заради които му
повярваха близо 74 000 души. Опитът на Евробанк АД
с непочтени средства, без да плати реално стойността на акциите,
да влезе в управлението на Мел Инвест холдинг АД и
да го приватизира се оказа неуспешен.


Защо Евробанк
АД поиска Мел Инвест холдинг АД? За една банка, и
особено за въпросната, всичките 68 предприятия на двете холдингови
дружества, разположени в цялата страна, през изминалата 1997 г.
изглеждат така:


Оборот - 117 255 749 хил.
лв.;


Брутна печалба - 13 233
437 хил. лв.;


Данък печалба - 1 148
188 хил. лв.;


Данък общини - 932 307
хил. лв.;


Внесен ДДС - 4 928 153
хил. лв.;


Местни данъци и такси
- 18 050 хил. лв.;


Акциз - 690 071 хил. лв.;


Брой работещи - 5000 души
със средна работна заплата 260 000 лева.


Тези обороти и в момента
се обслужват от Централна кооперативна банка, ОББ и Пощенска банка.
Към края на годината самият приватизационен фонд има по сметката
си 1.8 млрд. лева. Всеки ден всички тези предприятия имат по сметките
си около 3.5 млрд. лева. Всичко това е постигнато със законните
принципи и търговски норми, плащане на всички данъци и такси,
работа при трудни пазарни условия. Нито едно от тези предприятия
или техни управляващи не е в списъците - нито на кредитните милионери,
нито на доносниците. Всичките резултати и печалби са постигнати
с труда в България, създадените работни места са в България и
инвестирането на печалбите е в България. Атаките срещу Мел
Инвест холдинг АД са от конкуренти, създавайки погрешно
мнение и пречейки дружеството да продължи инвестиционната си политика
в страната и покупките на нови производствени мощности. Управлението
и политиката на Мел Инвест холдинг АД може да служи
само за подражание как да се работи, печели и инвестира в България.


Изпълнителни директори:
Атанас Радев и Янка Георгиева

Facebook logo
Бъдете с нас и във