Банкеръ Weekly

Общество и политика

Кой има полза от продажбата на ПЧБ като предприятие?

Върховни съдии се съобразиха
с все още невлезлия в сила нов Закон за банките


Върховният касационен
съд отмени в петък решението на Софийски градски съд от 18 декември
1996 г. по делото за Първа частна банка. Тогава СГС отхвърли иска
на БНБ за обявяване на частната банка в несъстоятелност с мотива,
че макар и под особен надзор банката е платежоспособна. Веднага
след това БНБ обжалва отказа на градските съдии пред висшестоящата
институция, която трябваше да потвърди или отхвърли първоинстанционното
решение. Миналия петък обаче върховните съдии уважиха протеста
на БНБ и прокуратурата и прехвърлиха топката отново в СГС, като
постановиха делото да се преразгледа от друг съдебен състав.


По всяка вероятност Върховният
съд се е съобразил с приетия Закон за банките, който влиза в сила
от 1 юли тази година. Той предвижда съкратена процедура за обявяване
на банка в несъстоятелност. С нея решението на БНБ не се проверява
по същество, а само формално - дали са изпълнени законовите изисквания.
Освен това, според параграф 14 от Преходните и заключителни разпоредби
(ПЗР) на закона, висящите съдебни производства по несъстоятелност
на банки, образувани по искане на БНБ, се довършват по реда
на закона ако Централната банка е отнела лицензията за банкова
дейност и е представила на съда заверен препис от акта по чл.21,
ал.2. Според този член банковата лицензия се отнема, когато
общата стойност на задълженията на кредитната институция
надвишава общата стойност на нейните активи.


В същото време висшите
магистрати трябва да се произнесат и по още едно дело, заведено
от ПЧБ срещу решението на БНБ да отнеме лиценза й. Съгласно параграф
15 от ПЗР на новия Закон за банките образуваните дела по жалби
на кредитни институции срещу актове на БНБ, не подлежат на обжалване
по съдебен ред и се прекратяват. Нещо повече съгласно чл.22 от
новия закон след отнемането на лицензия на банка БНБ отправя директно
искане до съответния окръжен съд за образуване на производство
по ликвидация на банката.


Ситуацията около ПЧБ е
повече от конфузна. Експертите от Рrice Waterhouse все още водят
преговори с чуждестранни финансови институции за продажбата на
ПЧБ. Най-сериозни засега остават намеренията на инвестиционния
фонд на Banque Nationale dе Paris, който е базиран в Лондон. Миналата
седмица нейни представители са се срещнали с подуправителя на
БНБ Емилия Миланова-Цончева, която отговаря за банковия надзор.
Твърди се, че през тази седмица от Banque Nationale dе Paris ще
представят конкретната оферта за покупката на ПЧБ. Ако преговорите
стигнат финала BNP ще поиска от Централната банка нов лиценз.
Никой не се съмнява и че ще го получи веднага. Проблемът е обаче,
дали ПЧБ ще бъде продадена като банка или като предприятие. Разликата
е само в това, че във втория случай цената ще бъде далеч по-ниска.
Известно е, че всички водени досега преговори с други потенциални
инвеститори на ПЧБ бяха провалени по една или друга причина. Така
възниква въпросът кой има полза от покупката на ПЧБ като предприятие,
или казано с други думи - по най-ниската цена?

Facebook logo
Бъдете с нас и във