Банкеръ Weekly

Общество и политика

КЛИРИНГОВИ КЪЩИ ЩЕ ГАРАНТИРАТ СДЕЛКИТЕ НА СТОКОВИТЕ БОРСИ

Всяка стокова борса е
длъжна да създаде своя клирингова къща, която да гарантира задълженията
по сключените борсови сделки. Член на борсата, който не фигурира
в клиринговата къща, ще може да търгува на тържището само ако
има сключен договор с член на тази къща. Това гласи параграф 6
на одобрения миналата седмица от правителството проектозакон за
изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата.
Уставният капитал за учредяване на тържище пък скача от 20 на
150 млн. лева.


Клиринговата къща ще осигурява
и поддържа ефективно работеща система за финансово контрол, която
ще следи спазването на изискванията за капиталова адекватност
на членовете й, паричните депозити и точното изпълнение на всички
сделки.


За гарантиране на плащанията
по борсовите сделки всяка стокова борса трябва да създаде и специален
гаранционен фонд. Сумите в него ще се набират от вноски
на членовете на клиринговата къща, а размерът им ще бъде определен
от борсовия правилник.


Като втора, по-висока
степен на сигурност, стоковите борси са длъжни да създадат и резервноосигурителен
фонд. Средствата в този фонд ще се набират от таксите и
услугите, предоставяни от клиринговата къща.


Приходите на стоковата
борса ще се формират от комисиони, такси за услуги, лихви и дарения,
пише в новата ал. 4 на чл. 22 от закона. Тъй като според запазващата
се ал. 3 на същия член стоковата борса не формира печалба
и не разпределя дивиденти, превишаването на приходите над
разходите ще се внася във фонд Резервен на борсата.
Той ще се използва за покриване на извънредни разходи, свързани
с нейната дейност.


След края на годишния
отчетен период 50% от положителния финансов резултат на търговското
дружество, организатор на борсата, ще се внасят в специализиран
фонд Развитие на тържището, като набраните средства
ще се използват само за инвестициони цели. Останалите 50% ще се
облагат с данъци и ще се използват съгласно устава на дружеството.


Проектозаконът увеличава
и задълженията на търговците, които организират тържища. Те трябва
да изискват документи за произход на продутите, както и сертификати
за съответствието им с изискванията за безопасност. (Поради факта,
че Комитетът по стандартизация и метрология отложи с цяла година
влизането в сила на Наредбата за оценяване на съответствието на
стоките с изискванията за безопасност, сертификатите ще се изискват
след 1 декември 1998 г.) Освен задължителните документи организаторът
на стоковата борса е длъжен и сам да контролира качеството на
стоките, влизащи на територията на тържището, като осигури редовно
взимане на проби от продуктите по случаен подбор или по искане
на купувач.


Всекидневно ще се събира
и обобщава информация за сключените на тържището сделки за вида,
количеството и цените на продаваните стоки и за тяхното качество.
За събирането на информацията продавачът ще попълва и предава
ежедневно на длъжностните лица специални информационни фишове
по образец. Информацията относно средните, максималните и минималните
продажни цени ще се оповестява от управата на тържището в началото
на следващия ден. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
ежегодно ще определя вида на информацията, която самите стокови
борси ще й предоставят. Комисята ще издава и свой информационен
бюлетин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във