Банкеръ Daily

Общество и политика

КЕВР се зае с водата с уран в Хасковска област

Във връзка с публикувани информации в национални медии и широкият обществен отзвук за установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в Харманли и други населени места в обл. Хасково, Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка за изясняване на обстоятелствата по случая. С писмо на председателя на регулатора до изпълнителния директор на „ВиК Хасково“ се изисква в 7-дневен срок водното дружество да представи в КЕВР информация по изнесените в публикациите проблеми.

В доклада на „ВиК Хасково“ следва да бъдат предоставени данни от направените проби от водоизточниците (местоположение и дебит), които са показали отклонение в нормативно заложените показатели за качество. Регулаторът очаква да бъде информиран също за населените места с влошено качество на питейната вода и за броя на засегнатото население.

В Комисията трябва да бъдат представени копия на протоколите за физикохимичен и микробиологичен анализ на взетите проби от Регионална здравна инспекция - гр. Хасково, от началото на м. юли 2018 г. до момента, които са показали несъответствие със стандартите за качество на питейната вода. „ВиК Хасково“ трябва да информира Комисията и за начина, по който дружеството е информирало потребителите за възникналия проблем, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 3 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Същевременно в изпълнение на задълженията си по Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, водният оператор трябва да посочи дали на потребителите е осигурено алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски и къде са разположени те на територията на населените места. В доклада до КЕВР следва да бъде включена и информация за регистрираните жалби и сигнали на потребители за лошо качество на питейната вода за предходни периоди.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във