Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАНДИДАТИТЕ ДА СТРОЯТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ ПО НИВИТЕ НЯМА ДА НАМАЛЕЯТ

От началото на годината в Комисията за земеделски

земи към Министерството на земеделието са постъпили около 300

предложения да се промени предназначението на около 5000 дка земеделска

земя. От тях близо 4000 дка се искат за ново строителство.

Таксите, които ще се заплащат при промяна на предназначението

на земеделските земи, нарастват 3-4 пъти. На 14 юли правителството

прие по принцип изменения в тази тарифа. Тя бе одобрена от кабинета

на Виденов с Постановление N281 от 28 ноември 1996 г. и бе публикувана

в Държавен вестник, бр.104/6.12.1996 година. Аграрният

министър Венцислав Върбанов предложи на кабинета в понеделник

нова формула. Тя ще бъде валидна за изчисляването на всички налози,

плащани от кандидатите, които искат да използват земеделската

земя за несвойствени нужди.

Размерът на таксата за промяна на предназначението

на земята се определя от минималната работна заплата, средния

бонитетен бал за съответната категория земя при неполивни условия,

коефициента в зависимост от площта за съответния обект, коефициента

за функционалния тип на населеното място, съобразно характера

на обекта и коефициента за поливност на земята. Това е есенцията

на бъдещото постановление. Формулата, по която ще се изчисляват

таксите, изглежда така:

Т = МРЗ х СББ х Кплощ х Кфт х Кпол,

където:

Т - такса за промяна на предназначението на 1 дка

земеделска земя;

МРЗ - минимална работна заплата към датата на решението

на Комисията за земеделските земи;

СББ - среден бонитетен бал за съответната категория

земя при неполивни условия. За съответните категории земеделска

земя СББ е: 91-100 - за първа; 81-90 - за втора; 71-80 - за трета;

61-70 - за четвърта; 51-60 - за пета; 41-50 - за шеста; 31-40

- за седма; 21-30 - за осма; 11-20 - за девета; 0-10 - за десета

категория. За некатегоризирана земя СББ е 2.5.

Кплощ - коефициент, зависещ от площта на земята за

обекта. Той е 0.20 - при площ до 5 дка, 0.25 - при площ от 5 до

10 дка, 0.30 - при площ от 10 до 20 дка, 0.35 при площ над 20

дка. А за обектите, които попадат в чл.10 и чл.11 от тарифата,

е 0.20.

Кфт - коефициент за функционалния тип на населеното

място, съобразно характера на обекта. Той се намира от следната

таблица.

Функционален тип на населеното място Вид (характер)

на обекта По чл.8 По чл.9 Чл.10 Чл.11

За земи в землищата на Столична община населени места

от I, II и III функционален тип, национални

курорти и землища на населени места, граничещи с

морската ивица 1 0.55 0.18 0.09

За земи в землищата на населени места от IV и V функционален

тип 0.7 0.45 0.15 0.06

За земи в землищата на населени места от VI, VII

и VIII функционален тип 0.45 0.25 0.12 0.04

Кои обекти попадат в чл. 8, 9, 10 и 11 на тарифата?

В чл.8 влиза изграждането на бензиностанции, газостанции,

автосервизи, автомивки, автокъщи, автоборси, хотели, мотели, ресторанти,

заведения с развлекателно предназначение - банки, безмитни зони,

борси, тържища, пазари, бюра за обмяна на валута, офиси на фирми,

сгради за бизнесцели, комплексни крайпътни обекти и заведения,

курортни, туристически, спортни обекти, ваканционни селища, жилища

и вилни сгради, изграждани с цел продажба.

Член 9 третира условията за разполагане върху земеделски

земи на сгради и съоръжения за металургични обекти, леярство,

машиностроене, металообработване, електроника, ремонтна дейност,

дървообработване, текстилна обработка, домостроителни заводи,

нерудни и кариерни материали, автобази, гаражи, автогари, депа,

складове, вилни и жилищни сгради за сезонно ползване, медицински

кабинети и клиники, хижи, бази, горски и почивни домове.

В чл.10 са описани условията, при които могат да

се създадат обекти на хранително-вкусовата промишленост, сгради

за селскостопански животни, ветеринарни лечебници, площадки и

писти за селскостопанска авиация, жилища за собствени нужди, летища,

магистрали, пътища, жп линии, гари, пристанища, митници, рудници

и мини, ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ и свързани с тях съоръжения, обекти на отбраната

и националната сигурност.

В чл.11 са включени екологични обекти за пречистване

и опазване на природата, защитни, противоерозионни, укрепващи

обекти, водоснабдителни, напоителни, канализационни обекти, язовири,

канали, природни и исторически резервати, паркове, зоопаркове,

обекти със социално значение - домове за инвалиди, старчески домове,

за сираци, болници, поликлиники и аптеки, обекти на науката, образованието

и културата, детски лагери, гробища, сметища.

Кпол - коефициент за поливност. При поливни условия

той е 1.2, при неполивни - 1.

Идеята е да има бариера

Замисълът на правителството, според експерти, е да

се сведат до минимум селскостопанските земи, които след като бъдат

закупени от фирми или богати клиенти, ще могат да се използват

не по предназначение. Представените вече заявки за разрешение

подсказват, че земеделски земи да бъдат използвани с друго предназначение.

Терените ще бъдат употребени за изграждане на бензиностанции,

мотели, хотели, складове и какво ли не още, което би им носило

повече доход от отглеждането на земеделски култури. Не са малко

и общините, които се канят на зедемелска земя да изграждат болници,

санаториуми и гробища.

Естествен е въпросът измислена ли е сигурната бариера

срещу подобни прекалени апетити? И

как предложената формула ще обуздава

алчните

Таксата за един от най-скъпите варианти - когато

даден бизнесмен реши да промени предназначението на 5 до 10 дка

земеделска поливна земя от първи до четвърти функционален тип,

т.е. край голям град или край морската ивица, за да си построй

бензиностанция или газостанция върху терен от първата, най-плодородна

категория (за плодородни се смятат земите от първа до шеста категория),

според утвърдената вече формула е, 183 000 лв. за промяна на

предназначението на един декар земя. По досега действащата тарифа

таксата за същия вариант струваше от 300 000 до 350 000 лв. на

декар. Решилият да строи петролоколонки на 5 дка ще трябва да

заплати малко над 4 млн. лева.

Правителството променя и тарифите за административните

услуги - за проучване, издаване на заповед за назначаване на комисия

и изготвяне на протокол за определяне на площадка за новостроящия

се обект. Те обаче са символични на фона на основната такса и

се измерват със стотни от минималната работна заплата. За всички

тях същият клиент Х ще трябва да брои още около 25 000-30 000

лв. на декар, за да получи всички възможни документи и копия,

а отделно и ДДС върху въпросната сума.

По проекта на постановлението са се произнесли специалистите

от министерствата на финансите, на регионалното развитие и строителството,

на околната среда, на здравеопазването. Те нямат възражения по

предложената методика. Единствено в мнението на финансовото ведомство

се съдържа препоръката Министерството на земеделието, горите и

аграрната реформа да ускори разработването и внасянето в НС на

цялостен Закон за държавните такси в земеделието. Докато той бъде

разработен и приет обаче, ще действат изискванията на параграф

6 от Преходните и заключителни разпоредби на правилника за прилагане

на Закона за опазване на земеделските земи, според които до

приемането на закон за държавната такса Министерският съвет одобрява

временна тарифа за размера на таксите, които се заплащат при промяна

на предназначението на земеделските земи.

От началото на годината има 300 предложения за смяна

на земя

Според инж. Цонка Андонова, началник на отдел Промяна

предназначението на земеделските земи в Комисията за земеделски

земи на аграрното ведомство, за да се даде разрешение за подобно

начинание в зависимост от целта, за която се предлага да се ползват

нивите, се съставя предварителна експертна комисия, която дава

мнение по заявката. В нея се включват представители на ХЕИ, РИОС,

пътните и противопожарните органи, КАТ и др. Тази група експерти

трябва да състави протокол, да изиска актове за категоризация

на терена, документи за собственост и скица. Тогава се изготвя

и генералният застроителен план, който се одобрява от съответната

община. Така попълнени, преписките постъпват в Комисията за земеделските

земи на аграрното ведомство и се разглеждат един път месечно.

За клиенти, които имат изградени и действащи обекти,

но не са преминали през въпросната процедура, таксите се удвояват.

Такъв е последният случай, постъпил в комисията - за фирма Верила

край София. Тя тепърва ще внася в земеделското министерство заявка

за промяна на предназначението на земята, върху която е изградена

и работи от години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във