Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАНДИДАТ-БРОКЕРИТЕ ПОЛУЧАВАТ НОВ ШАНС


Комисията по ценните книжа и фондовите борси на два
пъти през тази година проведе изпити за придобиване на правоспособност
като брокер. Обсъжда се вариант нова такава възможност да бъде
предоставена и преди 31 януари следващата година. След тази дата
всеки посредник трябва да има най-малко двама брокери, издържали
изпита. В момента броят на брокерите с разрешително е над 170,
а инвестиционните посредници са 89. На последния изпит са скъсани
само 30% от кандидатите, като изискването е било да се отговори
на минимум 70% от въпросите. Председателката на изпитната комисия
професор Бистра Боева заяви, че на втория тест е имало повече
отворени въпроси (без дадени варианти за отговори), за да се провери
по-добре професионалната култура на кандидатите.


Членовете на Комисията по ценните книжа са обсъждали
и въпроса дали е нормално, когато пет дни подред на официалния
пазар не е имало сделки с едни акции, може да се правят транзакции
на каквато и да е цена. Сега при пет такива дни цената може да
се променя най-много с 5% нагоре или надолу от постигнатото преди
това равнище. Проблемът стана особено актуален, когато след кросова
сделка акциите на Полимери скочиха от 8500 до 40 000
лева. Такива неща на нашия пазар се случват основно поради слабата
ликвидност на търгуваните емисии. Не са малко брокерите, които
твърдят, че в момента единствената ликвидна компания у нас е Нефтохим.


Продължават и нарушенията, свързани с чл.92 от ЗЦКФБИД,
като не се обявява придобиването на 10 или кратно на 10% от капитала
на дадено дружество. Зачестили са също така и случаите на използване
на вътрешна информация при сделки с ценни книжа. За престъпилите
тези разпоредби законът предвижда глоби между 2 и 10 млн. лева.


През миналата седмица в регистър на емитентите са
били вписани Фармация - Дупница, и Полиграфически
изделия върху метални листа - София. Комисията по ценните
книжа е одобрила проспект за увеличаване на капитала на Белко
- Белене. Дружеството емитира 38 880 акции с номинал и емисионна
стойност 1000 лв. при досегашен капитал от 11 120 000 лева. Предприятието
произвежда трикотажни изделия и парите от емисията ще бъдат използвани
за закупуването на 20 нови машини. Комисията е дала разрешение
за дейност и на още един инвестиционен посредник - Фар,
Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във