Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАК СЕ КУПУВАТ АКТИВИ СЕДЕМ ПЪТИ ПО-ЕВТИНО

Сузи 93 ЕООД с едноличен собственик и управител Сълзица Славчова Костадинова решава в не чак толкова далечната 1993 г. да си извоюва свое местенце във вкусния колбасарски бизнес. Естествено колбасарниците се правят с пари и фирмата се обръща към търговска банка Електроника за кредит. След като проучва проекта, банката решава да финансира начинанието със 750 000 г. марки. Основание за разрешението е договор между Сузи 93 и германската фирма Bea - Fleischzerlegung GmbН, Дахау - Германия, за доставка на оборудването, както и фактура-оферта за неговата пълна спецификация.


Капан от щедри условия


Банка Електроника отпуска кредита на 18 ноември 1993 г. с краен срок за издължаване 30 юни 1995 година. Период, твърде кратък за инвестиционен заем, който повече напомня за оборотно кредитиране. Погасяването на главницата ще се извърши с еднократна вноска на 30 юни 1995 г., а лихвата ще се изплаща в края на всяко тримесечие. Предвиден е и гратисен период от шест месеца. Единственият бонус за длъжника е размерът на лихвата - фиксирана на 18% годишно при финансова година от 360 дни.


Формално погледнато, ТБ Електроника постига пълно обезпечение по своето вземане. В изпълнение на договора за заем са подписани и споразумения за учредяване на ипотека върху недвижимите имоти в с. Абланица, Софийска област, включващи стопанска постройка - комплекс от 980 кв. м, стопанска постройка - бивш стол на ТКЗС с размери 560 и 6485 кв. м, прилежащи към тях терени; ипотека върху апартамент в София, бул. Мария Луиза N127, и залог на закупеното с кредита оборудване. До пълното издължаване на кредита за заложени се смятат и всички други активи на кредитополучателя в страната и в чужбина.


Капан от инвестиционни планове


Читателите на в.БАНКЕРЪ вероятно помнят, че в Гоцеделчевския край се намираше и една от т.нар. производствени пирамиди. Тя носеше същото звучно име Сузи ЕООД и е била регистрирана на 23 април 1993 г. от фирменото отделение на СГС с едноличен собственик и управител същата Сълзица Славчова Костадинова. По-късно УС на БНБ я лицензира като финансова къща. Така парите на местните тютюнджии, изкарани с тежък труд, се оказаха в касата на Сузи ЕООД, изливайки финансовия фундамент под широките й инвестиционни планове. А те включват изграждането на дървообработващо предприятие - нали горите на Рила, Пирин и Родопите са на една ръка разстояние от Абланица, както и на въпросния колбасарски цех. Стимул за инвестициите са и близките граници с Гърция и Македония.


Хронологически учредяването на месарската фирма Сузи 93 ЕООД става по-късно, на 17 май 1993 г., и според замисъла именно тя е трябвало да положи основите на бъдещия производствен комплекс.


Залог до залога


Със споразумението за залог ТБ Електроника де факто полага и своята ръка върху колбасарския цех, състоящ се от производствена линия, хладилни агрегати и отоплителна инсталация на обща стойност 528 770.1 г. марки плюс кланична уредба за 164 904.1 г. марки. В оборудването са включени и всички необходими резервни части с цена 5241.4 г. марки, както и потребителски материали, които - съгласно договора, ще се поддържат в предприятието в неизменен размер до окончателното изплащане на заема. Общата стойност на целия залог достига 759 365.6 г. марки.


Длъжникът поема ангажимента да осигури правилното съхраняване и опазване на стоково-материалните ценности, да застрахова заложеното имущество и да прехвърли в полза на банката всички застрахователни полици в петнадесетдневен срок след подписването на приемно-предавателния протокол за пускане на кланично-колбасарското предприятие в експлоатация.


Но върхът на сладоледа е условието в договора за залог, че ако по кредита не постъпят погашения, банката придобива правото да се удовлетвори от цената на заложените стоково-материални ценности, чрез принудителната им продажба без съдебна намеса, както и на предпочитателно удовлетворение от застрахователната сума или от дължимото обезщетение при погиване или повреждане на заложените стоково-материални ценности.


Примката се затяга...


Междувременно, в края на 1993 г., ТБ Електроника става част от новосъздадената СОФИЯБАНК, която две години по-късно пък влиза в ТБ БИОХИМ. Така през 1995 г. Сълзица Костадинова вече пише до управата на ТБ БИОХИМ. В писмото си тя отбелязва, че приемно-предавателният протокол за пускането на кланицата и колбасарския цех в действие е от 5 август 1994 г., близо девет месеца след тегленето на заема. Това закъснение се отразило зле върху производството - то не върви блестящо, не успява да постигне нормален ритъм и възникват затруднения с пласмента. Подтекстът е ясен - няма достатъчно пари, с които фирмата длъжник да погаси кредита.


Шефката на Сузи 93 ЕООД изтъква и други причини: Краткият срок за изпълнение на договора, убийствено високата лихва, както и проблемите, свързани с търговската ми дейност, (които) направиха временно невъзможно изпълнението на поетите от мене задължения.


Тези твърдения се нуждаят от тълкуване. През пролетта и лятото на 1995 г. в България бе постигната частична финансова стабилизация и определен ръст на реалните доходи. Лихвата по кредита е твърдо фиксирана - на 18% годишно, и дори може да се смята като преференциална, тъй като в този период - през 1995 г. - ОЛП имаше няколко пъти по-високи стойности.


Освен това през пролетта на 1993 и 1994 г. у нас се разразиха две от най-катастрофалните валутни кризи, съпроводени с драстично обезценяване на лева и скок на инфлацията. Тогава БНБ повишаваше ОЛП почти всекидневно и получателите на кредити с фиксирана лихва само спечелиха от това. Не е за пренебрегване и фактът, че през 1994 г. инфлацията повишаваше реалната цена на материалните активи и на стоковите запаси по-бързо, отколкото растеше курсът на чуждестранната валута, обезценявайки допълнително дълговете във валута.


Въпреки тези благоприятни обстоятелства Сузи 93 ЕООД почти не плаща и на 5 май 1995 г., месец и половина преди падежа на кредита, банката внася в съда искане за издаване на изпълнителен лист за сумата от 928 213.23 г. марки - 750 000 марки главница и 178 231.23 г. марки просрочени лихви.


Адвокатите на Сълзица Костадинова смятат, че това действие оправдава предположението за наличието на предварителен умисъл, защото всеки кредит се смята за редовен до деня на неговия падеж, а към 5 май 1995 г. все още е било в сила задължението на длъжника да погасява единствено лихвата. В договора за кредит обаче има и изричен текст за предсрочното му превръщане в изискуем, ако длъжникът не изпълни свое лихвено задължение. Фирма Сузи 93 е сторила това само веднъж - на 3 февруари 1995 г. тя превежда в банката 1 084 000 лева.


В следствената килия


длъжникът вдига бяло знаме


През юни 1995 г. Сълзица Костадинова упълномощава от ареста на гр. Гоце Делчев, в присъствието на представители на ТБ БИОХИМ, адвоката си Захари Василев Варчев да извърши продажба на кланицата и на колбасарския цех, заедно с всички доставени машини и съоръжения, както и на прилежащите земи и постройки за общата сума от 729 422 г. марки - на практика значително под реалната и балансова цена на всички активи. В замяна банката се съгласява да вдигне възбраната върху продажбата на заложените стоково-материални ценности.


Според нормативната база всеки залог, учреден в полза на банка, се разпродава на публичен търг, след като бъде оценен от вещо лице. В случая това не е направено. Банката просто дава мълчаливото си съгласие продажбата да стане на цена, по-ниска от номинала на задължението на длъжника. По-късно финансовата институция дори не намира за необходимо да протестира, когато продажната цена пада над седем пъти и достига 13-14% от реалната стойност на активите и едва 5-6% от стойността на самото задължение. Отговорът на въпроса кой се е облагодетелствал от тази сделка засега остава в сферата на предположенията.


Големите удивителни и въпросителни


След като ТБ БИОХИМ се отказва от правото си да извърши публична продажба на активите на Сузи 93 ЕООД, основателно възникват съмненията, че банката посочва свой купувач.


Първият ход е продажбата на 10% от активите на колбасарското предприятие. Сделката бързо е изповядана в Гоцеделчевския районен съд, за което е издаден и нотариален акт N132, том.2, дело 548/1995 година. Пълномощник на Сълзица Костадинова е Захари Варчев, а на купувача - Стил трейд ЕООД - Методи Радков Иванов, съпруг на собственичката на същото дружество.


На практика Сузи 93 ЕООД получава 450 000 лв. в наличност срещу 10% идеална част от ... недвижим имот, намиращ се в село Абланица, Софийска област, и представляващ недовършена масивна сграда (бивша стопанска постройка, стол на ТКЗС), предназначена за кланица и колбасарница.


В същия ден, когато сделката е изповядана в съда - 7 юни 1995 г., същите действащи лица - Захари Варчев и Методи Иванов, подписват договор за доброволна делба на съсобствен имот, с който Стил Трейд ЕООД получава в изключителна собственост и кланицата, и колбасарницата, изкупувайки останалите 9/10 идеални части от предприятието на стойност 4.5 млн. лева. Парите са платени на фирма Сузи 93. Тогава това прави едва 100 000 г. марки, но пък колбасарският цех окончателно е измъкнат от ръцете на банката.


Следва нотариален акт, с който се констатира делбата на съсобствения имот, съставен в съда в гр. Гоце Делчев едва след пет месеца. Интересно е къде са отишли парите от изкупените 9/10 идеални части от имота, с които фирма Сузи 93 ЕООД е трябвало да покрие част от задължението си към ТБ БИОХИМ? А и как се продават за малко повече от 130 000 г. марки активи за минимум 750 000 г. марки, и то без цената на земята и постройките?


Сагата има и продължение. На 20 октомври 1997 г. съдия-изпълнителят към Софийския районен съд връчва на Сълзица Костадинова призовка за доброволно изпълнение за дължима сума от 300 000 г. марки. По този начин бившата бизнесменка остава без активи и с много задължения, които няма как да погаси.


Всъщност и до ден днешен не е ясно защо надзорният съвет на ТБ БИОХИМ, оглавяван в онези времена от Владимир Жиглов, изобщо е допуснал осъществяването на тази сделка?

Facebook logo
Бъдете с нас и във