Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът изпраща за одобрение в Брюксел още две оперативни програми

След известно забавяне правителството одобри проектите на още две оперативни програми „Околна среда“ и„Наука и образование за интелигентен растеж". Документите ще бъдат изпратени в Европейската комисия за окончателно одобрение. През първият програмен период (2007-2013 година) имаше огромен проблем именно с усвояването на средства по "Околна среда". Това наложи и спирането на плащанията за една година.

Новото издание на програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух. Приоритетите за финансиране съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020”, както и на основните национални и европейски стратегически междусекторни и секторни документи, и отчитат коментарите на Европейската комисия.

Общият бюджет на "Околна среда" е 1 770 381 342 евро, като това включва и европейско съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 201 евро от националния бюджет. Те са разпределени в шест приоритетните оси -  „Води”- 1 216 млн. евро, „Отпадъци” - 268 млн. евро, „Натура 2000 и биоразнообразие” - 101 млн. евро, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” - 78 млн. евро, „Подобряване качеството на атмосферния въздух” - 58 млн. евро и „Техническа помощ” - 47 млн. евро.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година пък е сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията „Европа 2020“ и служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище. Посочени са няколко тематични цели, в които са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната програма: научно-изследователската дейност и висшето образование, училищното образование и ученето през целия живот.

Програмата съдържа четири приоритетни оси - Научни изследвания и технологично развитие, Образование и учене през целия живот, Образователна среда за активно социално приобщаване и Техническа помощ.

Очертана е рамката и са определени приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Приоритетите са изведени на база консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват с целите на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Описани са механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективно управление на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Бюджетът на програмата се формира от финансиране по двата фонда в размер на 596 000 681 евро и национално съфинансиране в размер на 105 176 591 евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във