Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЩЕ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ 5% ВЪРХУ СЪБРАНИТЕ ПРЕМИИ


Вече е ясно, че фирмите ще плащат данък печалба в
по-малък размер. Колко точно - ще реши правителството на заседанието
си днес. Но освен смяната на две числа в проекта за нов Закон
за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в него има доста други
любопитни моменти. Най-много са засегнати застрахователите. Добрата
новина е, че вместо 7% по събраните премии тези, които извършват
застраховки Живот, ще плащат 5% окончателен данък
по тях. Но радостта до голяма степен е преждевременна. Вместо
с данък за общините и данък върху печалбата вече всички премии
и приходи от други дейности, включително и несвързани със застраховането,
ще се облагат със 7% окончателен данък. Така вече в застрахователния
отрасъл фактически се преминава от облагане на финансовия резултат
към облагане на оборотите. Защо тогава тази разпоредба стои в
този закон, а не в Закона за ДДС не е ясно. Може би затова, че
в ЗДДС се предвижда облагане само на добавената стойност, а не
на цялата стока и услуга. Освен това там фирмите имат право на
данъчен кредит. Добре, че поне се уточнява, че ще се признават
намаления на оборотите с брутния размер на отстъпените презастрахователни
премии и върнатите премии.


За друга обсъждана промяна в ЗКПО съобщи заместник-министърът
на финансите и началник на данъчната администрация Дора Андреева.
Въпреки че не се предвижда съществено изменение на данъчно признатите
амортизационни отчисления, в категорията активи, за които може
да се прилага ускорена амортизация, вече ще се включва и софтуерът.
Но и така да е, определяните пет години за пълното изхабяване
на софтуера и компютрите са далеч от реалността.


В проекта за изменение на закона е залегнала възможност
за ползване на данъчни преференции при инвестиции в общини с трайна
безработица - 1.5 пъти по-голяма от средната за страната за последните
пет години. Дължимият данък върху печалбата се намалява с част
от вноските за учредяване на дружество или увеличаване на дружествения
капитал. Условията за това са тези средства да се използват за
придобиване или подобрения, реконструкция и модернизация на дълготрайни
материални активи - масивни сгради, съоръжения, преносители на
електрическа енергия, предавателни устройства, съобщителни линии
(изброени в чл. 22, ал. 2, т. 1 от ЗКПО). Така реално се намалява
данъчната тежест, тъй като вече става дума за форма на преотстъпване
на данъка от държавата. Такова преотстъпване има и за печалбата
на земеделските фирми, които произвеждат непреработена растителна
и животинска продукция. Подобен текст досега имаше в Закона за
подпомагането на земеделските производители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във