Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗОБИЛИЕТО ОТ ЛЕВОВЕ ПРАВИ ПАЗАРА НЕИЗГОДЕН


Миналата седмица изтече поредният срок банките да
регулират салдата по сметките си в БНБ, съгласно изискванията
за поддържане на минимални задължителни резерви. Към 3 декември
салдото по левовите им сметки в Централната банка като цяло беше
положително.


Сделките на междубанковия паричен и междубанковия
вторичен пазар на ДЦК бяха малко. Лихвените нива, при които се
продаваше левов ресурс под формата депозити и репо сделки за срокове
до два дни, се движеха в тесните граници между 2 и 2.2%, а в края
на седмицата - и под 2 процента. Сделките, при които срокът за
възстановяване на заетите левове бе до една седмица, трайно се
установи на 2.5 процента. Отново предпочитани бяха сделките за
срок, по-дълъг от 14 дни. При тях лихвените нива (в зависимост
от контрагентите, сроковете и сумата) варираха между 3 и 4 процента.
Някои от търговците се възползваха от ситуацията на паричния пазар
и привлякоха на сравнително изгодни цени левове за срокове до
и след Нова година.


Изобилието на левове неминуемо се отрази и върху
резултатите от двата аукциона, които БНБ проведе на 30 ноември.
Доходността и от двете емисии държавни ценни книжа, пласирани
чрез първична продажба, се понижи спрямо достигнатата при предишните
търгове и достигна рекордно ниски стойности.


На единия от аукционите беше продадена тримесечна
безлихвена емисия ДЦК с обща номинална стойност 5 млрд. лева.
За придобиването им участниците на пазара се състезаваха с 10.11
млрд. лева. От август досега не бяха предлагани покупки на такива
книжа, които да надвишават два пъти номинала им. Засиленият интерес
към тези книжа естествено повиши цената им. Минималната, средната
и максималната покупна цена се повиши с по една стотинка спрямо
достигнатите на предишния аукцион. Сега техните стойности са съответно
98.74 лв., 98.75 лв. и 98.76 лв. за 100 лв. номинал. Средната
им годишна доходност, а следователно и ОЛП се понижиха от 5.12
на 5.08 процента. Така формираният основен лихвен процент (5.08%)
ще бъде валиден поне до следващата сряда (9 декември). За отбелязване
е, че това е най-ниската стойност на ОЛП за 1998 г., а дали ще
бъдем свидетели и на по-голямо понишение, ще разберем днес (7
декември).


На 30 ноември бе проведен и търг за продажбата на
шестмесечни сконтови ДЦК с обща номинална стойност 10 млрд. лева.
За покупката им се състезаваха 29.78 млрд. лв. - с близо три пъти
повече спрямо обявените за продажба. Така продажните цени при
този аукцион бяха по-високи спрямо предишната продажба на ДЦК
с такава срочност. Обявените резултати от Министерство на финансите
сочеха минимална, средна и максимална продажна цена - съответно
97.35 лв., 97.38 лв. и 97.42 лв., за 100 лв. номинал. Не е за
пренебрегване фактът, че на този аукцион за първи път тази година
се продават полугодишни безлихвени книжа на рекордно високата
цена от 97.42 лв. за 100 лв. номинал. Простата годишна доходност,
която й съответства, е само 5.31 процента. Средно достигнатата
продажна цена също е рекордно висока за цялата 1998 година. Тя
осигурява проста годишна доходност от 5.4 процента. Средната доходност
от всички реализирани от Министерство на финансите през настоящата
година ДЦК със срочност до падежа от шест месеца е 5.88 процента.


Днес (7 декември) БНБ продава безлихвени ДЦК. На
единия от търговете са обявени за продажба тримесечни книжа с
обща номинална стойност 5 млрд. лева. Чрез другия ще се пласират
едногодишни ДЦК с общ номинал 10 млрд. лева.


Вторичният пазар на ДЦК като че ли вече се поддава
на коледното настроение. Реализираните обеми на междубанковия
пазар бяха повече от скромни. Замря и пазарът с деноминираните
във валута облигации, емитирани по ЗУНК. Докато през последната
седмица от ноември цената им за 100 щ. долара номинал отбеляза
чувствително нарастване и котировките продава достигнаха
63.8 щ. долара, през първите седем дни от декември тя постепенно
се понижи и в петък достигна до 59 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във