Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗОБИЛИЕТО НА ЛЕВОВЕ ОБЕЗЛИЧАВА ЛИХВИТЕ


Петър Драмов, левов дилър


Седмица след седмица банковата система се задушава
в изобилието от свободните си левови ресурси и се чуди къде да
ги пласира. Миналата седмица банките все още разполагаха и с преведените
от Министерството на финансите в началото на месеца пари за изплащане
на пенсии, бюджетни заплати и социални осигуровки, с което и бездруго
високата левова ликвидност на банковата система скочи още. Предлагането
на левов ресурс многократно превишаваше търсенето и междубанковият
паричен пазар практически блокира. В резултат на това лихвените
нива, при които се предоставяха левови междубанкови депозити и
се сключваха репо сделки, се задържаха на нивата от предишната
седмица. Левов ресурс за срокове на възстановяване до два дни
се заемаше при 1.8-2%, а за срок до една седмица - при 2.3-2.5
процента. Отново най-предпочитани бяха сделките за ползване на
левовете след 3 януари. Това е следващата дата, до която банките
трябва да регулират салдата по сметките си в БНБ съгласно изискванията
за поддържане на минимални задължителни резерви. За по-дългите
периоди цената на заемния ресурс се движеше между 3.5 и 4% на
годишна база - в зависимост от контрагентите, сумите и сроковете.


Високата ликвидност на банковата система естествено
повлия и върху резултатите от проведените миналата седмица от
БНБ три търга за продажба на ДЦК.


Два от тях се порведоха в понеделник (7 декември).
На единия бяха предложени безлихвени книжа със срочност три месеца
и с обща номинална стойност 5 млрд. лева. За покупката им се състезаваха
поръчки за 7.8 млрд. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална
продажна цена за пореден път се покачиха с по една стотинка в
сравнение с достигнатите на предишния търг. Стигна се до следните
цени за 100 лв. номинал: 98.75 лв. минимална, 98.76 лв. средна
и 98.77 лв. максимална. Среднодостигнатата годишна доходност се
понижи от 5.08 до 5.04 процента. Това е стойността на основния
лихвен процент, валиден от датата на плащане на емисията (9 декември)
до 16 декември. Нека да отбележим, че за тази календарна година
това е най-ниската стойност на ОЛП.


До рекордно ниско ниво за 1998 г. достигна доходността
и на едногодишните сконтови ДЦК. Тях БНБ предложи за продажба
на втория аукцион на 7 декември. Достигнатата средна годишна доходност
от него беше 6.48 процента. БНБ предложи емисия с обща номинална
стойност от 10 млрд. лева. За нея се състезаваха 33.9 млрд. лева.
Големият интерес на търговците на ДЦК с такава срочност повиши
цената им спрямо предишния търг за ценни книжа с такава срочност.
Минималната цена се повиши от 93.55 на 93.86 лв. за 100 лв. номинал.
Средната - от 93.62 на 93.93 лв., а максималната от 93.74 до 93.96
лв. за 100 лв. номинал. За отбелязване е, че най-висока средна
годишна доходност от първична продажба на ДЦК с такава срочност
за 1998 г. - 9.27%, е достигната на 5 януари тази година, когато
е продадена първата подобна емисия. Средната годишна доходност
от всички пласирани на първичния пазар 12-месечни ДЦК от началото
на годината досега е 7.21 процента.


В последния работен ден на предишната седмица (11
декември) БНБ проведе третия аукцион за продажба на ДЦК. На него
тя предложи двегодишни лихвоносни ценни книжа с обща номинална
стойност 1 млрд. лева. Купонните плащания от 9% ще стават на всеки
шест месеца. За придобиването им участниците на пазара хвърлиха
2.65 млрд. лева. Минималната цена, на която имаше одобрени поръчки,
беше 99.55 лв. за 100 лв. номинал, а съответстващата й ефективна
годишна доходност е 9.47 процента. На достигнатата средна продажна
цена 99.82 лв. за 100 лв. номинал отговаря годишна ефективна доходност
от 9.31 процента. Това е най-ниската средна доходност за книжа
с такава срочност, постигана на първичния пазар за тази календарна
година. Максималната цена, на която участник в търга закупи книжа
от тази емисия, беше 100 лв. за 100 лв. номинал.


Днес (14 декември) БНБ провежда два аукциона за продажба
на ДЦК. Единият от тях е за тримесечни сконтови ценни книжа с
обща номинална стойност 5 млрд. лева. На втория се предлагат шестмесечни
безлихвени книжа с обща номинална стойност 10 млрд. лева.


На междубанковия вторичен пазар на ДЦК през цялата
седмица цена продава на валутните облигации, емитирани
по ЗУНК, се движеше в тесни граници: между 58.5-59.5 щ. долара
за 100 долара номинал. В петък тя поевтиня до 57.5 щ. долара за
100 долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във