Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗДАВАМЕ ПО 50 КАБЕЛНИ ЛИЦЕНЗА НА СЕДМИЦА

Председателят на Държавната комисия по далекосъобщенията Иван Таушанов пред в.БАНКЕРЪ


Г-н Таушанов, голяма част от далекосъобщителните оператори у нас не са лицензирани. С радиата, телевизиите или кабелните оператори ще започнете?


- Приоритетите на Държавната комисия по далекосъобщенията са ясно очертани. Всичко, което подлежи на регулиране в сектор Далекосъобщения, е приоритетно. Ако трябва да направя някакво съвсем условно степенуване, сега от изключителна важност както за ДКД, така и за всеки български гражданин е успешното организиране и провеждане на търга за втория GSM-оператор. Общественият интерес и нуждите на пазара от нови играчи в тази далекосъобщителна дейност са очевидни. На второ място, но не по важност, са трите конкурса, които в момента текат и са свързани с регулаторната рамка на медийния пазар в България. Това са конкурсите за втора частна национална телевизия, за първо частно национално радио, за местни радиа за осемте големи града. Нашата задача в прехода от регулиран към саморегулиращ се пазар е да спазим основните принципи на Закона за далекосъобщенията, а именно да осигурим равнопоставеност на тези оператори и условия за честна конкуренция помежду им.


Когато говорим за приоритети, не мога да не спомена и лицензирането на кабелния далекосъобщителен пазар. До края на годината сме си поставили задачата да приключим с всички заявители, чиито документи са изрядни. Необходимо е да се отбележи и ценовото регулиране в отрасъла. Заедно със заинтересованите страни се обсъждат промени и ребалансиране на тарифата за лицензионните такси, които ще бъдат коментирани, когато комисията избистри позицията си по измененията. Това, което отсега мога да кажа, е, че целта на всички промени е да се дадат реални възможности за нормално функциониране на далекосъобщителните оператори, да се утвърдят те на пазара и да предлагат конкурентни цени.

По закон лиценз за втори GSM-оператор може да се даде с явен или таен търг. Вие на кой вариант ще се спрете?


- ДКД трябва да внесе в Министерския съвет мотивирано предложение за организиране на търга. То съдържа срока за даване на лицензионните права, размера на първоначалната лицензионна такса, начина за издаване на лиценза. На свое заседание ние решихме да предложим да се организира търг с явно наддаване и лицензът да е за срок от петнадесет години. Сега това се съгласува със заинтересованите ведомства и след като получим и отразим становищата им, предложението ще бъде внесено в Министерския съвет.

Можете ли да кажете днес каква част от спектъра на 900 мегахерца ще получи новият оператор и каква Мобилтел?


- Това е въпрос, на който не мога да ви отговоря. Честотното разпределение на спектъра, заделен за GSM-операторите, ще е предмет на тръжните книжа и част от бъдещия индивидуален лиценз и в настоящия момент не мога да го коментирам публично. Мога само да кажа, че са проведени разговори и консултации със специалисти и оператори и разпределението ще бъде направено така, че да осигурява равнопоставеност на операторите при изпълнение на условията по лицензиите им.

Колко GSM-оператора, според вас, е възможно да има у нас и как трябва да се планират във времето следващите търгове?


- Честотният ресурс е ограничен и затова тази услуга е предмет на лицензиране чрез търг. Според мен може само да се желае да има повече оператори, но за съжаление колко да са те не зависи от лични предпочитания. Това е и предмет на политика, която се определя от Министерството на транспорта и съобщенията. Разпределението на самия спектър пък се указва в Националния радиочестотен план и е приоритет на Съвета по националния радиочестотен спектър. Нито държавата обаче, нито населението имат полза от неупотребен ресурс и всичко, което съгласно плана може да бъде предмет на лицензиране, ще бъде лицензирано. Само така ще се създаде реална пазарна среда в отрасъла и ще се задействат истинските пазарни механизми.

Разполага ли Държавната комисия по далекосъбщенията с принципна формулировка, с която да обясни евентуалното отнемане на лиценз на далекосъобщителен оператор?


- Причините за отнемането на лиценз на далекосъобщителен оператор са ясно формулирани и не се налага ДКД да прави формулировки. Те са посочени в чл. 62, т.1 от Закона за далекосъобщенията. Такива причини са: съществено или системно нарушаване на закона или условията на лиценза, финансова или техническа неспособност за извършване на дейността, заплаха за националната сигурност, произтичаща от действията на лицензирания. В случай че едно от тези условия е налице, ДКД отправя писмено предупреждение с определен срок, след което може да постанови отнемане на лиценза чрез мотивирано решение. Виждате, че основанията са доста сериозни, а процедурата е ясна и справедлива.

Ще се ли въведе ли най-сетне някакъв ред в дейността на кабелните телевизии по отношение на техническите изисквания, плащането на данъци и авторски права?


- Ще отговоря на първата част от въпроса. Чрез лицензирането ДКД и в момента регулира дейността на кабелните телевизии. Във всеки лиценз има записани конкретни условия, изисквания и срокове за изпълнението им в съответствие с изискванията както на Закона за далекосъобщенията, така и на всички актове и нормативни документи, свързани с изграждането на кабелни мрежи. ДКД съзнава необходимостта от възможно най-бързо приключване на процеса на лицензиране, но трябва да ви кажа, че кабелните оператори са най-многобройни като заявители - получили сме над хиляда заявления за този вид дейност. Въпреки това, при бърза реакция на операторите в попълването на пропуските в документите им, са налице всички условия този процес да приключи още в рамките на тази година. Напоследък одобряваме издаването на близо петдесетина кабелни лиценза седмично, което смятам, че е огромна по обем работа.


Що се касае до втората част на въпроса ви, плащането на данъците е предмет на други власти. Всички необходими документи за изпълняването на тези задължения ние ги получаваме. Знаете, че таксите за контрол например са процент от годишните брутни приходи на операторите, което се доказва с документи. Авторските права пък са изисквания на програмния лиценз на кабелните оператори и предмет на контрол от експертите на НСРТ. ДКД е органът, който при констатирани от НСРТ нарушения издава наказателните постановления и следи за тяхното изпълнение.

По-специални ли ще са изискванията за развиване на мрежата към оператора, спечелил конкурса за честотата на ОРТ?


- Има минимално изискуеми срокове за нейното развитие, които са залегнали в конкурсните информационни материали. Съобразно тези срокове отделните кандидати би следвало да разработят своите бизнеспланове. След едно успешно приключване на конкурса поетите ангажименти за развитие на мрежата ще станат част от лиценза, издаден на победителя, и той ще трябва стриктно да ги спазва.

Ще направите ли прогноза какъв тип компания има най-големи шансове да спечели надпреварата?


- Всяка компания, която е отговорила на конкурсните изисквания, притежава капитал с ясен произход, има добра програмна схема... и успее да получи висока комплексна оценка.

Може ли да се очаква предоставянето на нови честоти за национално радио и национална телевизия?


- Всичко е въпрос на политика и управление на радиочестотния спектър. Той е една географска даденост, която не може да се увеличава. Друг е въпросът каква част от него ще бъде заделена за ползване за граждански нужди. Ще ми се да вярвам, че ще се намери решение за увеличаване на медийните играчи на пазара. Още по-щастлив ще съм, ако пазарът стане такъв, че да издържа максимален брой електронни медии, за да се задоволи в максимална степен и общественият интерес от разнообразие в ефира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във