Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗ СТАНОВИЩЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ


Внесеният на второ четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт установява принципно нов модел на организация и дейност на съдебната власт, съществено различен от конституционно установения. Заличава се относителната самостоятелност на вътрешноструктурните звена на съдебната власт, като прокурорските и следствените органи практически се премахват, а прокурорите и следователите механично се придават към съдилищата. Разширяват се правомощията на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция. Ограничават се конституционно установените правомощия на главния прокурор и прокуратурата като цяло. Закриват се Главната прокуратура, Военната колегия при Върховния касационен съд, Прокуратурата на въоръжените сили и Националната следствена служба, като се създава към Върховния касационен съд Бюро за специализирано разследване на пряко подчинение на неговия председател. Променят се квотите на трите звена на съдебната система при избор на членове на Висшия съдебен съвет.


В законопроекта изцяло се включени предложенията на група народни представители, ръководени от народния представител Иван Димов. В този му вид Законът за съдебната власт е не само нов, но и качествено различен от този, внесен на първото четене. На това основание е нарушен конституционният принцип за обсъждане на законопроектите на две четения.


Разширяването на правомощията на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция е архаична форма на поставяне на правосъдието в зависимост от изпълнителната власт. Съществува опасност от политизиране на системата при подчиняване на правораздаването на висшата изпълнителна власт дори и само чрез зависимостта на прокуратурата от министъра на правосъдието, както е било в миналото.


Очертаният в конституцията модел на магистратурата, състояща се от три звена - съд, прокуратура и следствие, предполага не само независимост на съдебната власт от другите власти, но и вътрешна независимост на самите структури на съдебна власт. Оттук произтича и невъзможността прокуратурата и следствието да бъдат включени, прикрепени, прикачени, подчинени на друго звено на съдебната власт (съдилищата). Тази вътрешна независимост е гаранция за упражняване на конституционно определените правомощия на трите институции в съдебната власт.


Неспазването на принципа за триинстанционност на военното правораздаване би довело до грубо нарушаване на друго конституционно начало, прогласено в чл. 6 от конституцията за равенството на гражданите и недопустимост на ограничаване на правата им. С предлаганите промени фактически се отнема правото на касационно военно правораздаване. Подобно ограничение на правата на гражданите е основание за сезиране на Европейския съд за правата на човека и основните свободи (ДВ. бр. 80/1992 г.).


Предложения


1. Навсякъде в законопроекта да отпаднат изразите Бюро за специализирано разследване, директор на бюрото за специализирано разследване и следствени служби при... съответните съдилища.


2. Да отпаднат от съответните текстове в законопроекта изразите прокуратури при районните и окръжните съдилища, прокурори към Върховния касационен съд, прокурори към Върховния административен съд и прокурори при апелативните съдилища.


Предлагаме да се възпроизведе конституционната норма на чл. 128, че следствените органи са в системата на съдебната власт. Те осъществяват предварителното производство по наказателни дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във