Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ДЦК СПАДА, КЪМ ЗУНК-ОБЛИГАЦИИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВА

Рекордно нисък е интересът към Държавните ценни книжа предлагани за продажба чрез организираните от БНБ аукциони. В понеделник, 31 август, Министерството на финансите предложи за продажба ценни книжа с обща номинална стойност от 20 млрд. лева. Постъпилите поръчки за покупката им възлизаха само на скромните 24 млрд. лева. Толкова слаб интерес към продаваните на първичния пазар ценни книжа не е имало през цялата календарна година досега. Една от причините за незаинтересоваността на първичните дилъри да закупят книжа от тези емисии, е че плащането им (2 септември) съвпада с крайния срок за регулиране на салдата по сметките на търговските банки при БНБ (3 септември) съгласно изискванията на Наредба N21 за поддържане на минимални задължителни резерви. Като по-вероятна причина за слабия интерес към покупката на ДЦК може да се посочи ниската доходност, която закупените книжа донесоха на притежателите си на предишните аукциони.


Днес, 7 септември, финансовото министерство ще обяви резултатите от провежданите аукциони за продажбата на тримесечни и едногодишни книжа. Тогава ще разберем дали слабата активност на първичните дилъри към покупката на книжа от първичния пазар на ДЦК на 31 август е довела до понижаване на цените им. И могат ли да се похвалят с повишаване на годишната доходност от тях.


Средно достигнатата продажна цена за едногодишните книжа на аукциона на 24 август беше 93.67 лева за 100 лева номинал, а съответстващата й годишна доходност е 6.78 процента.


На аукциона на 31 август бяха предложени за продажба тримесечни сконтови книжа с номинал 5 млрд. лева. Постъпилите поръчки за покупката им в БНБ бяха за 6.64 млрд. лева. Средно достигнатата продажна цена, на която има одобрени поръчки пък, е 98.74 лв. за 100 лв. номинал и е непроменена спрямо предишния аукцион, проведен на 24 август. Така годишната доходност по тримесечните книжа е 5.12 процента. Това е и стойността на ОЛП, която не е променяна от 19 август и ще остане такава поне до 9 септември.


За продажба бяха предложени и книжа със срочност от шест месеца, които също бяха сконтови, а общата им номинална стойност бе 15 млрд. лева. Постъпилите в БНБ поръчки възлизаха на 17.54 млрд. лева. Минималната, средната и максималната цена, на които имаше одобрени поръчки бяха съответно 97.30, 97.32 и 97.35 лв. за 100 лв. номинал. Средната и максималната цена остават с непроменени стойности, само минималната цена бележи спад с една стотинка спрямо тази на предишния аукцион. Така достигнатата средна доходност от 5.52 % за шестмесечните държавни книжа остава непроменена спрямо предишната и е с рекордно ниска стойност за 1998 година.


На вторичния междубанков пазар на ДЦК през изминалата седмица отново най-предпочитани за търговия бяха дългосрочните държавни облигации по ЗУНК, деноминирани в щатски долари. В понеделник БНБ регистрира три окончателни покупко-продажби. ЗУНК-облигациите смениха собственика си при продажна цена средно от 43.66 долара за 100 долара номинал, а общата стойност на сделките възлиза на 1.25 млн. щ. долара номинал. Във вторник и сряда на междубанковия пазар цената на ЗУНК-овете чувствително се повиши. При цена около 47 щ. долара за 100 долара номинал бяха купени и продадени облигации с номинал над 1 млн. щ. долара. Само за четвъртък оборотът се покачи до 1.4 млн. щ. долара номинал. Цената отново отбеляза повишение. Среднопретеглената цена възлизаше вече на 50 щ. долара за 100 номинал. В петък цената на ЗУНК-овете на междубанковия пазар остана с непроменено ниво от около 50 щ. долара. Не липсваха и транзакции, при които закупени вече ЗУНК-ове се прехвърляха по номинал в полза на Министерство на финансите с цел да се използват като платежно средство при приватизационна сделка.


На междубанковия паричен пазар не липсваше свободен левов ресурс. Този път с приближаването на 3 септември, когато бе крайният срок за банките да регулират минималните си задължителни резервив БНБ страстите на паричния пазар се успокоиха. Банките предварително бяха натрупали положителни салда по сметките си и спокойно и успешно приключиха регулацията.


Свободен левов ресурс на овърнайт депозит в понеделник се предлагаше на малко под 3 процента. Във вторник и сряда поради липса на интерес от страна на банките да привличат левове цената му се понижи до 2 процента. В петък беше и първият ден от новия регулационен период. Цената на левовия ресурс постепенно започна да се покачва. Овърнайт депозити се разменяха при 2.3-2.5 %, а тези със срокове до седмица се търгуваха на 2.8 - 3 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във