Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ ПОЕ ФЛАГМАНА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

В навечерието на предстоящата пререгистрация на приватизационните фондове изпълнителната власт явно ще затяга дупките на ситото. През него освен всичко друго ще трябва да се промушват отново и проспектите, с които фондовете защитаваха кандитатурите си за участие в масовото раздържавяване. След проверките по изпълнението на проспектите може би поне донякъде ще стане ясно не само кой фонд какво е, но и какво е останало от масовите декларации за развиване на производствена дейност. Сега е ясно само, че поемайки мениджърските си функции в бившите държавни предприятия, фондовете не вървят нито по равното, нито по гладкото. Поредно нагледно доказателство за това дава бившият производствен флагман на нашата електротехническа промишленост - Елпром-ЗЕМ ЕАД - София, известен в годините на плановата икономика като комбинат Васил Коларов. Сега той фигурира в неофициалната ранглиста на


държавните дружества, удобно изпразнени от материално съдържание


Така или иначе, в конкретния случай грижата по запълването или по доизточването на капиталовите наличности сега имат боновите инвеститори.


Столичният завод за електротехнически машини, монополист в бранша, бе включен в списъка за масово раздържавяване с 67% от капитала си. След като на първата тръжна сесия са изтъргувани едва 444 акции на дружеството, неговото ръководство в лицето на Николай Щерев, председател на съвета на директорите, Кольо Колев, изпълнителен директор, и Радка Иванова, член на борда, предприема агитационна атака от фонд на фонд. Тя се оказва успешна и при второто завъртане на масовата рулетка са изкупени всичките акции, обявени за бонова продан - 309 582 броя с номинал по 1000 лв. всяка, представляващи 67% от целия капитал на предприятието, изчислен на 462 064 000 лева.


Разпределението на мажоритарния дял има следното изражение: 26%, или 120 137 акции, са станали притежание на приватизационен фонд България, 25%, равни на 115 516 акции, са собственост на ПФ Мелинвест - Сливен, 7.92%, или 36 595 акции, е хванал ПФ Златен лев, а 0.84%, или 3881 акции, са купени от ПФ Албена. Преференциални акции в размер на 30 958 броя, представляващи 6.7% от капитала на дружеството, са придобити от правоимащите, определени в приватизационния закон. Индивидуалните участници са записали в актива си 0.54-процентно присъствие, равно на 2495 акции. Промишленото министерство запазва собствеността си върху останалите 33% от целия капитал на Елпром-ЗЕМ.


На


общото акционерно събрание


проведено на 11 юли тази година, е гласуван петчленният състав на новия ръководен екип на дружеството. За председател на съвета на директорите е избран Венцислав Танчев от ПФ България, представлявал на общото събрание и сливенския приватизационен фонд Мелинвест. За изпълнителен директор е определен Петър Станчев, изпълнителен директор и на ПФ България. За редови член на борда е излъчен и още един представител на същия фонд - преподавателят от Юридическия факултет в Софийския университет Емил Мингов. Заместник-председателското място в директорския съвет е отредено на Бойка Димитрова от промишленото министерство, представляваща държавното участие. Последното име в ръководната петорка е на главния енергетик на завода Стефан Панов. Пререгистрирайки се от ЕАД в АД, Елпром-ЗЕМ се сдобива освен с нов изпълнителен директор и с легитимен прокурист - по предложение на ПФ България на поста е поставен Васил Анастасов, бивш изпълнителен директор на НЕК.


Ден преди акционерната сбирка на новите собственици обаче, на 10 юли тази година, в печата се появиха съобщения, че столичният Елпром-ЗЕМ е натрупал загуби от 500 млн. лева. Според информациите заслугата за тези негативни резултати принадлежала на старото ръководство на завода, обвинено в тежки прегрешения -


подозрителни връзки с едри частни групировки


незаконни търгове и евтина разпродажба на дълготрайните материални активи на дружеството. В ответ последваха платени опровержения с лаконичен текст:


Уведомяваме ви, че изнесеното не отговаря на истината. Фирмата приключи 1996 г. с печалба от 9 млн. лв., а петте месеца на 1997 г. - със 138 млн. лв. печалба. При продажбата на машини са спазени всички изисквания за провеждане на търг. В периода 17-25 май 1997 г. със заповед на министъра на промишлеността от 7 май 1997 г. работна група извърши проверка във фирмата, но до днес, 10 юли 1997 г., не са ни представени резултатите от нея.


Въпреки множественото число и липсващото уточнение от чие име е изготвено горното уведомление, ясно е, че негови автори са хората от екипа на изпълнителния директор Кольо Колев, управлявал Елпром-ЗЕМ до акционерното събрание от 11 юли 1997 година. Не се знае обаче дали новите собственици на предприятието подкрепят опровержението, още по-малко дали са запознати с констатациите на цитираната проверка. А те се съдържат в една докладна записка до промишления министър Александър Божков с дата 19 юни 1997 година. Докладната е подписана от бившата депутатка Свободка Стефанова в качеството й на главен експерт в управление Машиностроене и електроника към подопечното на г-н Божков ведомство, от Александър Златанов, експерт в отдел Финансов контрол на дружествата с държавно участие, от Радинка Еремиева, експерт в отдел Доходи и социална политика и от главния юрист в управление Правно на промишленото министерство - Мирела Анастасова. Това е работната група, изпълнила


разпореждането на министър Божков


да извърши проверка в Елпром-ЗЕМ - София, във връзка с получен сигнал за допуснати нарушения на финансовата и стопанската дисциплина.


Експертите са направили сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството, занимаващо се с производство на асинхронни и синхронни електродвигатели и генератори, вътрешна и външна търговия, за периода 1995-1996 г., като са отбелязали следните по-важни факти:


Задълженията на предприятието към 31 декември не са текущи и възлизат общо на 700 025 000 лева. Към същата дата вземанията са в размер на 233 502 000 лева. Размерът на задълженията надвишава този на вземанията с 466 523 000 лева. Финансовият резултат на дружеството за миналата година е печалба в размер на 9 593 000 лв., а за 1995 г. - загуба в размер на 12 500 000 лева. Към 31 декември 1996 г. фирмата има непокрита загуба от минали години в размер на 117 974 000 лева. Общата сума на заемите възлиза на 110 683 000 лв., от които 7 945 000 лв. краткосрочни заеми и 102 738 000 лв. заеми, преоформени по ЗУНК.


Проверяващите са посочили още, че дружеството Елпром-ЗЕМ е печелившо от основна дейност, но:


о не всички първични счетоводни документи отговарят на изискванията на Закона за счетоводството. Не се оформят своевременно разходни касови ордери, авансови отчети и други счетоводни документи;


о в нарушение на валутния режим в страната са допуснати разплащания във валута;


о не се изплащат своевременно задълженията към местния и националния бюджет и към ДОО, върху които се начисляват лихви за закъснение;


о не се обслужват преоформените кредити по ЗУНК, възлизащи към момента на проверката на 102 738 000 лева.


Експертите от промишленото министерство са установили


също, че в периода 1995-1996 г. в резултат на промените в курса на щатския долар при заплащането на материали в дружеството са натрупвани курсови разлики, тъй като договорната цена се е определяла във валута, а заплащането е извършвано в левовата й равностойност. Посочен е и пример с договор, сключен на 27 ноември 1995 г. между Елпром-ЗЕМ и частното варненско дружество Стевенг Трейдинг ООД, от което държавното предприятие е закупило 500 тона стомана. Съгласно договора плащането е трябвало да стане не по-късно от 15 дни след представяне на фактура от доставчика. Такава фактура е издадена на 11 януари 1996 г., а плащането от страна на Елпром-ЗЕМ започва едва през юни и продължава до края на 1996 година. Както отбелязват проверяващите, разчетите са във валута, а разплащането в лева и в резултат на нарушаването на сроковете в договора и бързата промяна на курса на долара спрямо лева до края на 1996 г. в софийския завод са натрупани 42 210 000 лв. курсови разлики. Освен това Стевенг Трейдинг ООД било издало фактура неотговаряща на изискванията на законите за счетоводството и ДДС.


Групата специалисти от промишленото министерство, разлиствали финансовите архиви на Елпром-ЗЕМ, са констатирали и други едри и по-дребни любопитки. В докладната лаконично са записани следните факти:


о Неуточнени взаимоотношения между Електроимпекс АД и Елпром-ЗЕМ по комисионен договор N11213-231. По неговото изпълнение Електроимпекс АД не е представило в държавния завод необходимите документи за действителни разходи по извършени услуги. В резултат стойността на тези разходи в размер на 6 875 000 лв. се явява бъдеща загуба на Елпром-ЗЕМ ЕАД.


о Финансовият резултат на дружеството за 1996 г. е увеличен с извършени разходи, както следва: консумативни разходи, превишаващи нормативните с 481 000 лв., конфискации и глоби за нарушаване на нормативните актове в размер на 46 454 000 лева. Разходи, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, водят до намаляване на финансовия резултат с 62 281 000 лева.


о В предприятието се работи без изготвен сметкоплан и правилник за документооборота. Заповедите на изпълнителния директор за спазване на финансовата дисциплина не се изпълняват и не се контролират.


о На територията на дружеството са допуснати частни фирми, които се разпореждат с имуществото му, като се нарушава заповедта за пропускателния режим в завода.


о Извършват се продажби на дълготрайни материални активи без съгласието на Министерството на промишлеността или въпреки неговия отказ.


о Отдават се под наем дълготрайни материални активи с неизгодни за дружеството договори или въобще без договори.


о Съгласно договор от 15 март 1994 г. и допълнителен анекс към него от 23 март 1995 г., подписан от изпълнителния директор на Елпром-ЗЕМ Кольо Колев и Цола Писинска (бел.ред. - назначена след приключване на приватизационната процедура за главен конструктор на завода) в качеството й на представител на частното събирателно дружество Елга-Соколов, същото дружество е трябвало да извърши в предприятието паралелни електромагнитни и механични разчети. Според анекса към основния договор цената на услугата е 105 хил. лв., платими по банков път след двустранното подписване на съответния приемателно-предавателен протокол за разчетите. Изпълнителният директор на Елпром-ЗЕМ без наличието на такъв протокол неоснователно е платил на ръка дължимата на частното дружество сума.


о Сграден фонд, собственост на завода в с. Раковица, област Монтана, е продаден на символична цена въпреки забраната на промишленото министерство предвид включването на дружеството в програмата за масова приватизация.


о Техническите цветни и черни метални отпадъци са продавани на частни лица, на лицензирани и нелицензирани фирми. Актуализирането на цените на отпадъците се извършва с анекси към сключените с фирмите договори, без обаче да се спазват фиксираните в анексите стойности. Съгласно такъв анекс например, подписан на 22 ноември 1996 г. между Елпром-ЗЕМ и ЕТ Тотка-ТС - София, едноличната търговка е трябвало да закупи от държавния завод отпадъчна стоманена ламарина при цена 7100 лв. за тон. С друг анекс от 24 януари 1997 г. цената за тон е променена на 18 100 лева. По фактура от 29 януари 1997 г. обаче въпросната ЕТ Тотка-ТС е получила от държавното предприятие 25 тона ламарина по старата цена от 7100 лв. за тон.


о На 28 февруари 1997 г. на основание на акт за брак, без посочен номер, на Николай Рангелов от Костенец са продадени две разколачени 63-тонни преси с общо тегло 11 хил. кг по цена 40 лв. за килограм.


В заключение работната група, проверяваща батака в Елпром-ЗЕМ - София, е изготвила на 19 юни 1997 г. своите


предложения до промишления министър


Поради допуснати нарушения на финансовата, договорната и стопанската дисциплина от страна на съвета на директорите на Елпром-ЗЕМ ЕАД и лично от изпълнителния директор Кольо Колев държавният представител от промишленото министерство да предложи на общото събрание на акционерите, насрочено за 11 юли 1997 г., членовете на досегашния борд на дружеството да не бъдат освобождавани от отговорност. Държавният представител на Министерството на промишлеността да уведоми общото събрание за резултатите от извършената проверка и да не предлага Кольо Колев за член на новия съвет на директорите. Държавният представител да предложи извършването на пълна финансова ревизия, като изиска назначаването й от главно управление Държавен финансов контрол към финансовото министерство.


Ръководството на дружеството да извърши пълен анализ на финансово-икономическото си състояние и незабавно да организира дейността в съответствие с действащата нормативна уредба в страната. Да се предприемат незабавни мерки за регламентиране на задълженията на материалноотговорните лица, достъпа до складовите помещения, движението на материалите и тяхното отчитане.


От своя страна Александър Божков официално сезира за случая


вътрешния министър Богомил Бонев и Главна прокуратура


От юли до сега икономическата полиция от Второ столично РПУ, на която е възложено да изясни обстановката в Елпром-ЗЕМ, трупа папки с оперативни материали. Заключението на полицията все още не е готово, а междувременно на приватизационния фонд България се пада основното удоволствие да се оглежда из разградения двор на софийския завод за електротехнически машини. Както научи в. БАНКЕРЪ, към своите 26% от капитала на предприятието фондът вече е добавил и 25-те процента, купени от Мелинвест. Така че в момента ПФ България държи мажоритарния пакет от акциите на Елпром-ЗЕМ. Що се отнася до бившия изпълнителен директор на дружеството инж. Кольо Колев, той не фигурира в новия управленски борд, но е запазил някакво директорско място и при новите частни собственици на предприятието. Те явно са одобрили


разпродажбата на машините и съоръженията


обявени на 9 октомври тази година от старото ръководство за тръжна продан. На 20 октомври новият изпълнителен директор на Елпром-ЗЕМ Петър Станчев е предложил на заседание на съвета на директорите да одобрят продажбата на 92 машини и съоръжения. Явно сред купувачите ще се наредят и фирмите, с които са водени предварителни преговори още по управленското време на инж. Кольо Колев. ЗММ АД - Враца, ще получи 20 машини на стойност 57 500 000 лв., Веллс ООД от с. Ветрен, Пазарджишко, ще плати 15 071 000 лв. за съоръжения на Елпром-ЗЕМ, а Еркомс ЕООД - Враца, 66 млн. лв. за дълготрайните активи, които си е избрало.


По всяка вероятност новите управленци на Елпром-ЗЕМ ще запазят досегашните партньорски взаимоотношения на дружеството с основните посреднически фирми, пласиращи продукцията на завода, като Балкан Пасифик ООД, изнасящо български електродвигатели за Малайзия и Тайланд, Легес ООД, Кобико ООД и т. н. Ще трябва обаче да се полагат усилия да се съберат вземанията на предприятието - 8 230 000 лв. от чугунолеярния завод в Ихтиман, 27 387 000 лв. и още 48 757 000 лв. от Кремиковци, 15 353 000 лв. от пирдопската фирма Ретел, 30 803 000 лв. от Хлебна мая - Русе, 12 620 000 лв. от НЕК, 5920 щ. долара от финландския клиент Хедингрен, още 14 583 щ. долара от италианския Орсати и 14 593 щ. долара от турската фирма Бонус. Не е много ясна и съдбата на електродвигателите на стойност 162 804 щ. долара, изпратени на контрагента РЕГМ - Росгитромаш от руския град Орел.


Към тези проблеми трябва да се прибави и тежестта на тегления през януари 1997 г.


кредит от БУЛБАНК в размер на 350 хил. щ. долара


с левова равностойност 410 768 000 лева. Сумата е била предназначена за закупуване на суровини и материали и, както докладва пред съвета на директорите изпълнителният директор на Елпром-ЗЕМ Петър Станчев, вноските се погасяват редовно и до края на тази година кредитът ще бъде изчистен.


Нетната печалба на дружеството за деветте месеца на тази година възлиза на 286 738 000 лв., а общият размер на задълженията - на 1 765 817 000 лева. На фона на последната цифра може би добре стои и скромната сума от 1 068 074 лв., която вече бившият изпълнителен директор на фирмата Кольо Колев е получил през първото тримесечие на 1997 г. под формата на инфлационни компенсации и премия, допълвайки месечните си трудови възнаграждения за периода. През същата година разходите за заплати в дружеството са се увеличили с 2.72% спрямо миналата година, управленските разходи са скочили с 37.58%, а извънредните разходи - с цели 179.83 процента.


Не е толкова важно дали приватизационният фонд България е харесал заварената финансово-икономическа картина в Елпром-ЗЕМ и управленските порядки - по-същественото е как ще задвижи в добра посока мотора на единствения в България производител на електротехнически машини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във