Банкеръ Weekly

Общество и политика

Играчите на българския капиталов пазар - повече у нас и по-малко в чужбина - с нетърпение очакват па

Изминалата седмица започна с балансирана търговия на междубанковия паричен пазар при очаквания лихвите да се понижат към сряда, когато имаше значителни падежи на ДЦК.


Няколко големи държавни банки предлагаха левов ресурс и задоволиха търсенето. Овърнайт-депозитите във вторник се разменяха при лихви 2.7-3.0 на сто годишно, а ресурсът със срок до една седмица се продаваше на нива 3.1-3.3 процента. В сряда се предлагаха предимно еднодневни депозити, тъй като банките не бяха склонни да продават ресурс за по-дълъг срок поради малките падежи на ДЦК през идната седмица. Общият оборот на междубанковия левов пазар за четвъртък бе 19.65 млрд. лв., срещу 28.6 млрд. лв. за предишния ден.


На проведения на 20.07.1998 г. аукцион Министерството на финансите пласира общо 25 млрд. лв. краткосрочни държавни ценни книжа: тримесечни - за 5 млрд. лв., и едногодишни - за 15 млрд. лева. Доходността на тримесечните ценни книжа и съответно основният лихвен процент за пета поредна седмица запазиха нивото си от 5.20 на сто годишно. За тримесечната емисия в Централната банка постъпиха поръчки за 10.41 млрд. лв. при средна цена 98.72 лв. за 100 лв. номинал. Одобрените 5 млрд. лв. обем на емисията са със средна цена 98.72 на 100 лв. номинал. За дванадесетмесечните ДЦК постъпиха поръчки за 31.96 млрд. лв., или с 3.69 млрд. по-малко от предишния аукцион. Бяха одобрени поръчки за 20.0 млрд. лв., като средната им продажна цена достигна 93.64 лв. за 100 лв. номинал. Тя се равнява на средна годишна доходност от 6.81% и с 0.02% е по-висока от постигнатите за предходната седмица 6.79 процента. Минималната одобрена от Министерството на финансите цена е 93.60 лв., а максималната - 93.70 лв. на 100 лв. номинал.


За изминалата седмица изтъргуваните чрез репо сделки между банките левови ДЦК бяха с общ обем от 50.599 млрд. лева. Бяха сключени една еднодневна репо сделка с валутен ЗУНК с номинал 580 хил. щ. долара и една двудневна репо сделка с валутни книжа, емитирани по ЗУНК, с номинал 1.865 млн. долара.


На вторичния пазар на ДЦК бяха сключени осем сделки с облигации, емитирани по реда на ЗУНК. Пет от тях бяха предназначени за плащания по приватизационни сделки. Общият обем на покупката бе 236 хил. щ. долара на средна цена 70.21 долара за 100 щ. долара номинал. Крайните продажби са три на брой на обща стойност 1070 хил. долара, при средна цена 69.16 щ. долара на 100 щ. долара номинал. Цената при търгуването на доларови ЗУНК-облигации от някои емисии отново е по-висока в сравнение с цените на междубанковия пазар, но с по-малко отклонение в сравнение с постигнатото през предходната седмица ниво. Това дава основание да се предположи, че при ценообразуването на сделките с валутни ЗУНК-облигации постепенно ще бъдат елиминирани субективните фактори и цените ще отразяват действителната им пазарна стойност.


Миналия петък Министерството на финансите проведе аукцион за тригодишни държавни облигации с фиксиран 7-процентен шестмесечен купон. Общият обем на емисията е 1 млрд. лева. Достигнатата средна цена е 89.60 лв. на 100 лв. номинал, което формира годишен доход за тези книжа от 11.50 процента. Банките закупиха целия предложен номинал по цени между 88.31 и 90.04 лв. на 100 лв. номинал.


За следващата седмица МФ предлага две емисии сконтови съкровищни бонове с общ обем 20 млрд. лв., съответно със срокове три и шест месеца.


Може да се очаква леко повишение на лихвите в края на месеца, когато банките ще регулират резервите си, а падежите на ДЦК ще бъдат в малък обем - плащанията по тях в периода 27-31 юли възлизат общо на 7.07 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във