Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ ГУБИ ТЕГЛО

За по-малко от четири месеца, откакто стартира процедурата по обратно изкупуване и емитиране на нови акции, основният капитал на единственото инвестиционно дружество от отворен тип в България Златен лев намаля близо 2 пъти. Докато на 11 ноември 1999 г. в обращение бяха близо 6.5 млн. акции с номинал 0.80 лв., на 13 март тази година техният брой вече бе едва 3.2 милиона. Основната маса от неговите книжа са изкупени още в първите дни след неговото преобразуване в дружество от отворен тип. Тези данни навеждат на мисълта, че от правото да продадат акциите си по счетоводната им стойност, което им дава Законът за ценните книжа, са се възползвали едрите собственици. В началото на миналата година Българска консултантска група АД, Бонарко ООД, Хескет Ентърпрайсис, Еврофинанс, Траверса лимитид и Болирма Ентърпрайсис лимитид закупиха книжа от увеличението на капитала на бившия приватизационен фонд по 1.50 лева. По този начин шестте фирми, придобили 65% от акциите на дружеството, спечелиха от всяка книга по 0.80 лв. дивидент за 1998 г., 2.85 лв. - от продажба по емисионна стойност, и освен това притежават същия брой акции от новообразувания Златен лев холдинг. Ако се приеме, че пазарната цена на книжата му е номиналът им от 0.20 лв., излиза, че за по-малко от година участвалите в увеличението на капитала инвеститори са получили доходност от 160 процента. Най-вероятно основната част от намалението на основния капитал на ИД Златен лев се дължи именно на продажбите, които са направили големите акционери - към ноември те са притежавали около 4.3 милиона. книги от дружеството. В резултат на това на общото събрание на ИД Златен лев, което се проведе в понеделник (27 март) бяха представени три юридически лица с общо 1.2 милиона акции, или 37% от всички книжа на фонда. Това са Лескория лимитед, регистрирана в Кипър с 620 хиляди, Хескет Ентърпрайсис с 91 хиляди и Бригмъри инвестмънтс с 481 хиляди акции. Този дял им дава възможност за пълен контрол върху решенията на общото събрание. Ако останалите акции, закупени от големите акционери при увеличението на капитала в началото на 1999 г., са били продадени по емисионната им стойност, след преобразуване на дружеството в отворено това е донесло на продавачите им печалба от 9.12 млн. лева.


Акционерното събрание реши като дивидент да бъдат разпределени 90% от печалбата на дружеството за миналата година, която е 739 хил. лева. Но не е ясно колко лева ще получат акционерите за всяка своя акция. Причината е, че според новия закон за публичното предлагане на ценни книжа право на дял от печалбата имат лицата, които притежават акции две седмици след датата на общото събрание. Дотогава обаче броят на емитираните от дружеството от отворен тип книжа може да се е променил съществено. Ако той се запази в сегашните граници, акционерите ще получат по 0.20 лв. за една книга преди облагане с данъци. Ползата за тях от такова разпределение на печалбата обаче е доста съмнителна. След 10 април (на тази дата централният депозитар ще предостави на ИД Златен лев книгата с лицата, които имат право на дивидент) цената за обратно изкупуване и емисионната стойност на акциите на компанията ще спаднат с тези 0.20 лева. Така притежателите на книжа от предприятието ще загубят 3 стотинки от плащането на дължимия данък. Получава се парадокс: колкото по-голям дивидент разпределя дружество от отворен тип, толкова по-ощетени са неговите акционери. Тази практика вероятно ще продължи и през следващите години. Но въпреки очевидната загуба в устава на дружеството все още фигурира изискването като дивидент да се раздават най-малко 80% от печалбата му.


Събранието на акционерите на ИД Златен лев не избра управляващо дружество, каквото съгласно новият закон за публичното предлагане на ценни книжа трябва да осъществява финансовите операции на инвестиционните дружества от отворен тип. Просто нито едно управляващо дружество не е лицензирано. Крайният срок, до който следва да се назначи фирмата-мениджър е 31 юли (шест месеца след влизането на закона за публичното предлагане на ценни книжа в сила). Освен това, съгласно друг текст в закона, цената за обратно изкупуване и емисионната стойност на акциите на дружеството ще се обявяват два пъти седмично. Те ще се изчисляват и по нова формула. Желаещите да купят или продадат книжа първо ще правят своите заявки, а ще разбират каква е цената, на която ще се осъществява транзакцията, при обявяването на следващите котировки. Тази промяна, наложена от новия закон, цели ограничаването на възможностите за спекулации с книжата на дружеството. Сега теоретично има условия комбинативните инвеститори да изчислят дали през седмицата има нарастване или спад на цените на акциите на основните компании в портфейла на ИД Златен лев и съответно да купят или продадат книжа от дружеството в последния ден, в който са валидни цените.


Повече от половината от активите на ИД Златен лев са инвестирани в корпоративни ценни книжа. Компанията притежава дялове в 16 предприятия. По-сериозните пакети са от Лукойл-Нефтохим (153 хил. акции), Химко (410 хил.) и Оргахим - Русе (49 хил.). Дружеството държи и книжа в Солвей-Соди, Биовет, Елтос, Деспред и София-БТ. Стана ясно и, че общо събрание на Златен лев холдинг ще се проведе в края на май или началото на юни. Акционерите в това дружество вече могат да си получат депозитарните разписки в офиса на компанията. Книжата на холдинга все още не се търгуват на пода на фондовата борса. Очаква се това да стане в близките месеци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във