Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ВЪЛКЪТ СИТ, И АГНЕТО ЦЯЛО ПРИ ЧАСТНИТЕ НОТАРИУСИ

Държавни и частни нотариуси ще работят паралелно

до 6 януари 1998 година. Най- късно тогава всичките ще напуснат

съдилищата и ще се пренесат в собствени кантори. В съда ще останат

само служби по вписванията. До настъпването на този момент сега

работещите стотина нотариуси ще си останат държавни служители,

независимо че вече са получили одобрението на Министерството на

правосъдието да упражняват свободна практика.

По-големи са шансовете на

новолицензираните нотариуси

До края на тази година ще се приеме и обнародва тарифа

за нотариалните услуги. След това Министерството на правосъдието

ще обяви конкурси за допълнителни места за нотариуси в районите,

където няма такива. Те ще започнат работа направо на свободна

практика като частници. В този неколкомесечен период до началото

на следващата година таксите, които ще плащат гражданите за услугите

и на едните, и на другите, ще бъдат абсолютно еднакви. Частните

обаче ще вземат процент и той ще влиза в джоба им, докато държавните

остават на заплата.

Гражданите имат пълното право

през този преходен период да избират при кого да

отидат и на кого да дадат парите си, каза за в. БАНКЕРЪ

Евгения Дашина, нотариус с над 10 години стаж, член на Съвета

на нотариусите. Вероятно няма да има такива опашки, каквито се

вият в момента пред Нотариата. Сега, за да мине през тази процедура,

човек трябва първо да отиде при адвокат, който да му изготви проект

по сделката, и чак след това идва редът на нотариуса. При свободните

нотариуси цялата тази дълга процедура може да бъде избегната,

защото според новия закон те имат право да извършат и правната

консултация, и осъществяването и вписването на сделката. Но

вече се изисква нотариусът на свободна практика да консултира

и двете страни по даден договор, да им разясни какви ще бъдат

последиците за тях след сключването на сделката, поясни

Евгения Дашина. Така и вълкът ще е сит, и агнето ще е цяло.

Прибързани са подозренията, че бъдещите нотариуси

ще забогатеят прекомерно, не всеки юрист ще може да седне в креслото

на частника. Законодателят е предвидил достатъчно изисквания и

ограничения, докато се стигне до получаването на заветния лиценз.

Ситото

Нотариус може да стане всеки български гражданин

до 60 г., който отговаря на следните изисквания: да има поне две

години юридически стаж, да не е осъждан (дори ако след това е

реабилитиран), да не е лишен от правоспособност на нотариус или

от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност,

да не е замесен в производство по несъстоятелност, да не е осъждан

за банкрут, да е вписан в регистъра на Нотариалната камара, обяснява

чл. 8 от Закона за нотариусите.

Между утвърдените до този момент като свободни нотариуси

няма нито един, който да не отговаря на задължителните изисквания.

Конкурсите за новите места ще бъдат под формата на

събеседване по правни въпроси. Оценки ще се поставят по шестобалната

система. Всеки кандидат има право да се състезава за място само

в един район, а издържалите изпита трябва да спазят срока за записване

в регистъра, иначе губят мястото. Включените в регистъра на камарата

придобиват компетентност на нотариус, лична карта и удостоверение,

подобно на свидетелството за правоспособност. То трябва да стои

на видно място в частната им кантора. Нотариусите започват работа,

като спазват определените им от закона

права и задължения

На първо място той регламентира независимостта на

нотариуса и подчинението му единствено на закона. Съдебните и

административните служби не могат да отказват на оторизирания

юрист необходимите му справки. Той може да иска преписки и да

получава сведения с предимство. Никой няма право на достъп до

служебния архив на нотариуса без негово съгласие, освен в случаите,

предвидени със закон. Нотариусът не може да оказва съдействие

по сделка, ако някой от неговите клиенти се съмнява, че той е

безпристрастен.

Ако новите нотариуси стриктно спазват тези дребни

указания на закона, те ще получат и съответното заплащане за свършената

работа. За това също е помислено. В раздел II и III от Закона

за нотариусите подробно е описано колко точно ще вземат юристите.

Нотариусите на свободна практика ще получават

три вида такси -

обикновени, пропорционални и според удостоверявания

материален интерес.

Обикновени такси ще се плащат за действия,

изрично изброени в тарифата, които не зависят от размера на удостоверявания

материален интерес или от времето, което изразходва юристът.

Пропорционални са таксите, които се събират

според сумата на удостоверявания материален интерес или според

изразходваното време. Тези такси се начисляват върху определен

минимален и максимален размер от стойността на сделката.

Удостоверяван материален интерес има

при сделки с вещни права или при особени случаи. Например при

право на строеж такъв интерес се измерва с 90 на сто от пазарната

цена на мястото или на частта от него, върху която се учредява

или прехвърля правото. Особен случай е прехвърляне

на моторно превозно средство. Тук материалният интерес е равностоен

на стойността върху която е застраховано МПС. Или, иначе казано,

ако една кола е застрахована за 100 000 лв., а се продава за 300

000 лв., това е рамката на материалния интерес. Процентът, който

ще получи нотариусът, ще се начислява в диапазона между тези две

цифри по метод, който ще бъде описан в тарифата. Когато сделката

засяга търговско предприятие, за да не се налага вещи лица

да извършват дълги експертизи и оценки на обекта, в закона е казано,

че удостоверяваният материален интерес е балансовата стойност

на дълготрайните материални активи за изминалата година,

обясни нотариус Дашина.

Нотариусите са независими, но не са неконтролирани

Във всеки районен съд ще има списък с имената на

лицензираните нотариуси и гражданите могат да си изберат

от него при кого отидат, за да не попаднат в ръцете на измамници.

Освен това са в пълното си право да изискат от представящия се

за компетентен нотариус да се легитимира.

Всеки гражданин има право да преглежда регистъра

на Нотариалната камара и да получава извлечение от него,

пише в чл. 7 от Закона за нотариусите. Много е важно да се ползват

услугите на компетентен нотариус, защото рискът от неправилно

удостоверяване на документите и обстоятелствата по сделката е

изцяло за сметка на клиента, предупреждава Евгения Дашина. Когато

за някой клиент на нотариалната кантора са настъпили вреди от

работата й, може да сигнализира за това съда, Дисциплинарната

комисия към Нотариалната камара или отдел Инспекторат

в Министерството на правосъдието. Нотариусът носи лична

имуществена отговорност за вредите, причинени от неизпълнение

на задълженията му. Тя означава, че ако има сгрешена сделка

за 500 млн. лв., то нотариусът ще плаща за всички причинени действителни

вреди и над тази сума. Досега за грешки в Нотариата е отговаряла

държавата.

Рисковете на професията

Свободните нотариуси също не са защитени от измамници.

Несъвършенствата в организацията допускат недобросъвестен

гражданин да продаде няколко пъти имота си: като се яви лично

пред един нотариус, в същото време когато негов човек,

снабден с пълномощно, прави сделката със същия имот при друг нотариус.

Но двамата юристи няма как да узнаят за измамата. Печели

този от тях, който пръв е вписал сделката. Втората се разваля,

а хитрецът - иди го гони. Тази възможност се основава на липсата

на изградена информационна мрежа между нотариусите. Компютърна

програма за случая има. Има и компютри, но Министерството на правосъдието

не организирало свързването им в единна мрежа.

Опитът в другите страни показва, че наличието на

такава нотариална система рязко намалява броя на гражданските

дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във