Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ДЪРЖАВАТА СИТА, И ГАЗЪТ ЕВТИН


Диференцираните цени на природния газ за вътрешния
пазар най-сетне ще станат факт. От Нова година синьото гориво
вече ще се плаща по две тарифи:


- тарифа за пренос по газопроводите за високо налягане,
собственост на монополиста Булгаргаз, и


- тарифа за пренос и разпределение на природен газ
по тръбопроводи за средно и ниско налягане, собственост на градските
компании.


Според експерти от Комитета по енергетика въвеждането
на двата вида тарифи произтича от различията между транспортирането
на газ по националната преносна мрежа, която вече е изградена,
и дистрибуцията му по региони, където мрежата за средно и ниско
налягане тепърва ще се строи.


Внимание заслужават


основните принципи


по които ще се разработват двете тарифи.


Цените трябва да са недискриминационни или
преференциални по отношение на консуматорите, групирани в една
тарифна група - пише в одобрената от МС Наредба за
образуване и прилагане на пределни цени на природния газ за вътрешния
пазар.


Документът предвижда да бъде сложен край на т.нар.
кръстосано субсидиране - т.е. цените да се определят
въз основа на разходите за доставка на газ до различните консуматори,
групирани по пазарни сектори.


Друг заложен в наредбата принцип гарантира икономически
обоснованата печалба на фирмите, респективно нормалната
за този бизнес възвръщаемост на капитала. Специално за Булгаргаз
е разработен метод за Регулиране на приходите чрез определяне
на максимално допустим размер на доходите, предвиждащ


рентабилност 10 на сто


над икономически обоснованите разноски за дейността.
Тя би трябвало да създаде икономически стимули газовият монополист
да повишава обема на продажбите и да снижава разходите.


Подобен метод - Регулиране на приходите чрез
определяне на максимално допустима вътрешна норма на възвръщаемост
ще служи за уточняване на цените на регионалните газоразпределителни
компании. За тях е предвидена и два пъти по-голяма печалба - до
20 на сто. Според служители в Комитета по енергетика тази рентабилност
осигурявала възстановяване на вложените средства в рамките
на пет години от започването на дейността. Не става ясно
обаче при консумирането на какви количества газ е възможно подобно
постижение.


Логично е да си зададем и въпроса дали преди създаването
на тези принципи и правила е искано


мнението и на потърпевшите


- т.е. на газовите фирми? За становище потърсихме
представител на най-старата частна компания за дистрибуция на
синьо гориво - Овъргаз. Още повече че фирмата повече
от две години предлага свои методики за разработване и въвеждане
на диференцирани цени у нас. Андрей Тенев, заместник изпълнителен
директор на Овъргаз, сподели следното:


Не сме първолаци, че да си крием контролните
работи. Информирали сме всички, които са проявявали интерес към
нашата работа. Още преди две години сме депозирали и в Народното
събрание, и в Комитета по енергетика, и в асоциация Природен
газ обобщени материали за всичко, до което сме стигнали.
Това са обзорни сведения за практиката в тази област в повечето
страни от Европа и Северна Америка.


Предложили сме и наше виждане за методика за определяне
на диференцирани цени на газа въз основа на различни икономико-математически
модели, до които сме стигнали.


Мисля, че приетата от правителството наредба съдържа
някои много точни попадения.


Например ясно и категорично е направено разграничението
между вече развития пазар за транспортиране на природен газ и
новоразвиващите се пазари за дистрибуцията му. Тази постановка
си е чисто постижение.


Друго нещо, за което ние дълго време пледирахме -
това е диференцирането на цената на газа по пазарни сектори: битов,
обществен и промишлен. Приети са и други изключително важни принципи
за формирането на цената на горивото, като ограничения върху кръстосаното
субсидиране, регионалния принцип за формиране на цените според
условията на съответните местни пазари, гарантиране на недискримиционни
условия в рамките на отделните пазарни сектори. Изобщо това е
огромен


напредък в мисленето на управляващите


Допреди две години беше немислимо дори да се говори
за такива неща, а забележете - сега това е позицията на Министерския
съвет! Само заложените принципи да погледнем - ами с тях ние вече
можем да се сравняваме с развитите държави.


Въпреки това обаче аз, като един умерен песимист,
ще кажа, че никога не е късно да се опорочат и най-добрите принципи.


Докато изграждането на един линеен метър газопровод
в битовия, обществения и промишления сектор струва приблизително
еднакво, то годишно през него преминават различни количества гориво.
Затова и цената на природния газ ще се


определя по коефициент


получен при разделяне на инвестицията, направена
за задоволяване на потребностите на съответния пазарен сектор,
на годишното количество потребяван природен газ. Естествено е
при това положение да се стигне и до съществена разлика между
минималната и максималната цена на горивото - от порядъка на няколко
пъти. За задоволяване на енергийните потребности на едно домакинство
годишно ще са необходими около 1200 куб. м газ, за един търговски
обект или малка фирма - няколко десетки хиляди куб. м, а за един
голям завод - десетки или стотици милиони куб. метра. В този смисъл
по-високата цена на газа в бита ще е резултат от по-бавната възвръщаемост
на вложените инвестиции. При всички случаи обаче за основа на
изчисленията ще се взема цената, на която Булгаргаз
продава горивото на дистрибуторите.


Редно е да се спомене и предвидената не само в наредбата,
но и в проектозакона за енергетиката и енергийната ефективност
огромна ролята на държавата


за регулиране на тарифите


Тарифните цени на Булгаргаз се
образуват от компанията и се утвърждават от Комитета по енергетика.
Тарифните цени на регионалните газоснабдителни компании се образуват
от дружествата и представят за информация на Комитета по енергетика.
При установяване на несъответствия между начина на образуване
на тези цени и установените правила и принципи... комитетът предприема
действия за коригиране на цените - пише в утвърдената от
МС наредба.


Тъмна Индия все още представлява въпросът
дали местната газификация ще се осъществява по досега действащите
закони за концесиите и общинската собственост, или по предвидения
в проектозакона за енергетиката


разрешителен режим


Ние продължаваме да работим в областта на концесиите
и няма да спрем, докато не видим обнародван закона за енергетиката
и енергийните ресурси - казва Андрей Тенев. - На нас на няколко
пъти ни беше намекнато или директно казано, че трябва да се съобразяваме
със законите на страната. И ние го правим. Затова и никъде не
сме стопирали концесионните процедури. В същото време започнахме
да се подготвяме и по разрешителния режим. Смятам, че разрешителният
режим не е най-пазарният механизъм. Но тъй като той е признат
от практиката на достатъчно много страни, ще приемем и него.


Във вида, в който е заложен в проектозакона за енергетиката,
разрешителният режим до голяма степен игнорира интересите на общините,
и най-вече тяхната регионална енергийна политика. Ето защо най-голямото
предизвикателство при въвеждането на диференцираните цени на газа
ще е да се съчетаят оптимално националните и регионалните интереси.


Всъщност за близките 50-60 години газификацията няма
алтернатива. Със или без Булгаргаз и Овъргаз,
на концесия или с лиценз - газификацията е бъдещето на нашата
енергетика. Природният газ е не само най-екологичното гориво,
но както показват сметките - и най-евтиното.


Според уверенията на експерти вече няколко банки
са проявили интерес към всеобхватно обслужване на газовия пазар.
Освен кредитиране на физически и юридически лица за снабдяване
с газова апаратура кредитните институции били готови да инвестират
и в изграждане на автоматизирана система за инкасо на газовите
консуматори и обслужването им с дебитни карти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във