Банкеръ Weekly

Общество и политика

И адвокатите пратиха поправките "Пеевски-Цонев-Хамид" в КС

Ремонтът на Закона за банковата несъстоятелност мина на тъмно и на сляпо - без обществено обсъждане и без финансова оценка

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) иска да бъдат обявени за противоконституционни промените в Закона за банковата несъстоятелност, добили популярност като "Пеевски-Цонев-Хамид". Предложеният от тримата депутати законопроект беше одобрен преди 2 години без дебат в Народното събрание, след като отнесе критики за нарушаване на основни правни принципи, включително пререшаване на приключени сделки с банкови активи със задна дата. Вносителите пък се мотивираха с нуждата да бъде спрян вторичният грабеж на КТБ. 

 

Целите на инициативата за спиране на "вторичното разграбване" на КТБ бяха определени в две посоки. Първата е "да освети вторичното разграбване и да върне на държавата поне тези активи, които може да се върнат, защото те вторично се разграбват от същите хора, които участват в това разграбване". Другата - да бъде изчистено името на Делян Пеевски.

"С Делян Пеевски пишем закон, чрез който да се разкрие истинският грабител на КТБ и да се освети процесът. Това би бил и силен  защитен ход - кой прави  закон срещу себе си?! Точно това е начинът да докаже, че няма нищо общо с тази история - като напише закон. Той е положил досега всички усилия да се разкрие всичко по грабежа на КТБ. И на него, и на нас ни омръзна от фалшивите новини, че Пеевски е участвал във вторичното разграбване на КТБ", увери през октомври 2017 г. Цонев. И поясни, че за липсата на медийни изяви от страна на депутата бизнесмен

са виновни медиите, които все за него питали,

когато стане въпрос за грабежа на КТБ. 

Поправките въведоха правила за обезсилване със задна дата както на цесиите и прихващанията в размер на 850 млн. лв., направени по време на квестурата, така и на заличените обезпечения по погасените с тях кредити. Последното може да стане само ако вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.

За нищожни бяха обявени както сделките за прехвърляне на свързани с банката активи от момента на поставянето й под особен надзор, така учредените след тази дата от длъжници или от трети лица в полза на КТБ обезпечения. С описаните промени на практика бе въведено

законодателство с обратна сила,

като за реализирани в разрез със закона бяха обявени разрешени преди това от него сделки. Идеята е синдиците да подновяват вписването на ипотеките, които да служат за обезпечение върху имотите, независимо от тяхното прехвърляне от кредитополучателя на трети лица. Същевременно синдиците имат пълната свобода да предприемат съдебни действия само срещу определени сделки, а не срещу всички, попадащи в обхвата на закона.

Президентът Румен Радев наложи вето на основните текстове с аргумента, че подкрепя  предприемането  на ефективни мерки за попълване масата на несъстоятелността, но не приема ретроактивното действие на новите разпоредби. След прегласуването им, част от тях

бяха атакувани незабавно пред Конституционния съд

от Търговската колегия на ВКС. 

Върховните съдии твърдят, че въведеното с преходните и заключителните разпоредби обратно действие на чл.59, ал.5 и ал.6 от ЗБН по отношение на осъществени сделки, за които се смята, че увреждат масата на несъстоятелността, противоречи на няколко текста от конституцията. Става въпрос за придаване на обратно действие (от 20.06.2014 г., когато КТБ беше поставена под специален надзор и управлението в нея поеха квестори) на възможността  по съдебен ред да бъдат обявени за нищожни извършените след това прихващания.

В искането на ВКС до КС е посочено, че прилагането на въпросните разпоредби с обратна сила  накърнява придобитите права, без да е налице нужда от защита на важен обществен интерес, нито пък неотложна необходимост от такова изменение. Според върховните съдии текстовете водят до несъразмерност за страните

и създават два успоредни режима,

единият от които облекчава, а другият затруднява положението на всяка от тях.

В резултат се стига до неравноправно третиране на гражданските и стопанските субекти, участващи в производството по банкова несъстоятелност. Така е нарушено изискването законодателството в правовата държава да отговаря на принципа на стабилност и предвидимост.

И още: с приемането на оспорените текстове, законодателят е преуредил приключени правоотношения, което съгласно трайната практика на КС е в разрез с конституционната забрана за въвеждането на норми, които нарушават правната сигурност, погасяват придобити права и рушат доверието в правната система. По този начин е погазено и изискването съдилищата да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес, а производството по делата да води до установяването на истината.

Какво твърди адвокатурата?

На първо място, че обявяването за нищожни на обратните заличавания на учредени от длъжниците или от трети лица в полза на банката обезпечения е в разрез с принципа на правовата държава. Той изисква правна сигурност, предвидимост на правната уредба, пропорционалност и закрила на законно придобитите права.

Твърди се и че са нарушени конституционните принципи на равенство пред закона и защита правото на собственост. По отношение на правилото, че от поставянето на КТБ под специален надзор не текат сроковете на обезпеченията, учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката, е приведен доводът че не е ясно за какви срокове става дума. 

Въведеното ретроактивно действие е в основата и на несъгласието с предвидената непротивопоставимост на обезпеченията на всяко трето лице, независимо от начина по който то е придобило имуществото си. Както и с

обявяването за нищожно на всяка прехвърляне

на акции или дялове от търговки дружества, извършено от длъжник на банката след поставянето й под специален надзор. Принципът на обратното действие е наложен и с друг атакуван текст, съгласно който новите правила се прилагат и за откритите до датата на влизането им в сила производства по несъстоятелност.

Най-обилни аргументи са изложени срещу обявяването за недействителни на прихващанията, извършените след датата на поставяне на КТБ под особен надзор, както и срещу възможността синдиците и гаранционният фонд да предявяват искове срещу всяко трето лице за връщане в масата на несъстоятелността на имущество с произход от банката.

С промените за недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността беше обявена всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице,

независимо от броя на прехвърлянията,

ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок съразмерно имущество.

Като заинтересовани страни по бъдещото конституционно дело, адвокатурата иска да бъдат привлечени парламентът , правителството, държавния глава, БНБ и Върховния касационен съд. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във