Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХУБАВО Е, ЧЕ БЪРЗО ЗАБРАВИХМЕ ЛОШОТО...


Г-н Николов, да започнем от бюджета, от приходите,
разходите за тази година...


- На последното заседание на общинския съвет актуализирахме
бюджета с увеличение на приходната, естествено и на разходната
му част, в размер на 22.187 млрд. лв., което прави една макрорамка
от над 353.380 млрд. лв. за 1998 година. Освен това с решение
на МС ни бяха дадени целево приблизително 24 млрд. лв. за закупуване
на автобуси и 3.5 млрд. за метрото. Аз не мога да не прибавя тези
пари към бюджета на общината, защото те са похарчени за нашия
град и новите автобуси, 90 на брой, вече се виждат по улиците
на София. Това пък ни даде възможност да отделим собствени средства
за закупуване на трамваи, чешко производство. Като прибавим и
банковия кредит от 22.3 млрд. лв., с които инвестирахме цялата
си строителна програма и програмата в областта на инженерната
инфраструктура, бихме могли да отчетем, че за издръжката на столичния
град през 1998 г. са отишли над 400 млрд. лева. Макар и недостатъчна,
подчертавам - за столицата, това е най-голямата сума, която е
отделяна за София през последните 15 години.


Включвате ли в тези пари, за които говорим, и приходите
от приватизацията?


- Не. Става дума само за бюджета на общината, за
онези суми, които целево ни предостави МС - не само на нас, но
и на различни други градове, плюс кредита, отпуснат ни от консорциум
от шест банки, който гарантирахме със собствеността на Софийски
имоти. Всъщност ние следваме една икономическа логика при
управлението на града и тя е да се създават звена, които да подпомагат
основната ни дейност - обслужването на населението. В този смисъл
вече можем да говорим не само за общинската банка, но и за застрахователното
дружество, за Софийски имоти - фирмата, която трябва
да стопанисва и управлява имотите на общината така, че акциите
й да се приемат от банките като гаранция за нашите кредити.


Очевидно оценявате като добър ход тегленето на банковия
заем. Предполага ли това, че и занапред ще се използват такива
възможности за финансиране на по-големи проекти?


- Многократно съм подчертавал, че е необходимо да
променим облика на нашия град. И първите стъпки вече са факт.
Хубаво е, че бързо забравяме лошото, забравихме кризата. Но не
бива да забравяме изводите от онова време, за да не допускаме
втори път подобна ситуация.


Съвременното управление на един град изисква използването
на всички финансови и икономически лостове, които са дадени в
ръцете както на кмета и неговата администрация, така и на общинския
съвет и неговия екип. Конкретно за финансирането на инфраструктурните
проекти на територията на Столичната община през следващата година
начините са няколко. Основно това е бюджетът. На второ място са
средствата от приватизацията, която през 1999-а трябва да приключим.
От нея очакваме 12-15 млрд. лв., но е твърде вероятно да са и
повече. Дванадесет-петнадесет милиарда са по-скоро едно песимистично
очакване.


Естествено при стабилната икономическа ситуация в
страната и при нормално направена схема на нашите приходи и разходи
ние можем да отидем и на допълнителни кредити за финансирането
на конкретни инициативи на общината. Тук искам да добавя и идеята
на кмета за емитирането на еврооблигациите, която малко се забави
през тази година, но не сме се отказали от нея. Готов е кредитният
рейтинг на страната, а оттам е готов и кредитният рейтинг на нашия
град. Разбира се, емитирането на еврооблигациите не може да стане
без подкрепата на правителството. Но си мисля, че не би било лошо
да се експериментира. Приходите от дейността на основните ни икономически
звена са добри. Прибавете и очаквания дивидент от Общинска банка,
от другите големи икономически структури като Общинска застрахователна
компания, Софийски имоти...


Очертава се една картина, която потвърждава твърденията,
че по принцип общините са сред най-сигурните кредитополучатели.


- Аз ще припомня, че след държавата Столичната община
е най-големият собственик на територията на страната. Освен това
тя има сигурен бюджет, сигурни приходоизточници... Приватизираме,
но и придобиваме нова собственост, създадохме няколко смесени
дружества, няколко джойнтвенчъра.


Предоставяйки терени на някоя фирма, Софийски
имоти например получава процент от построеното. В един момент
общината ще държи 21% от инвестицията в Хилтън, която
е 50 млн. щ. долара. Даваме терен, срещу който получаваме пакет
акции за 4.5 млн. щ. долара. След реализирането на проекта ще
притежаваме част от една сграда, която струва близо 50 млн. щ.
долара. А като добавим впоследствие и дивидента от акциите?


Тези книжа могат и да се залагат, да служат като
обезпечение...


- Безспорно, затова ви казвам, че сме длъжни да използваме
всички лостове и икономически механизми, които ни дава нормалната
пазарна икономика. А те не са малко.


Като че ли това е и един от основните проблеми на
общинските ръководства - не познават механизмите, които биха могли
да използват за допълнително финансиране?


- Напълно съм съгласен, че голяма част, особено от
провинциалните кметове, робуват на една стара психика. Има и политически
елемент в това, което ще кажа, но е неизбежно. Просто не бива
да се управлява по комунистически, по социалистически. За съжаление
редица от кметовете на БСП не могат да излязат от рамката, че
държавата трябва да ти даде всичко, а ти по някакъв начин да го
изконсумираш. Кметът е длъжен, работейки в обстановката на пазарна
икономика и пазарни механизми, да намери начините за финансиране.
Не съм съгласен, че само София има тази възможност. Напротив -
в последно време забелязвам, че има голям инвестиционен интерес
и от други градове на страната.


Кои ще са големите приватизационни сделки през следващата
година?


- През 1998 г. Агенцията за приватизация доби нова
функция. Освен ангажиментите й към чистата приватизация в момента
тя е и един методически орган. С решение на общинския съвет към
него сме аташирали осем посредници с по три общински предприятия.
Посредници, които имат права и задължения да извършват правен
анализ и оценка, да предлагат процедури и схема за приватизация
на въпросните общински фирми. Агенцията наблюдава, контролира
и подпомага тяхната дейност. В този смисъл най-интересното, според
мен, от общинската приватизация през 1999 г. ще е приключването
на работата на тези приватизационни посредници по отношение на
24 общински дружества. Същевременно агенцията ще продължи с приватизирането
на отделни обособени търговски и производствени обекти.


Какъв е стимулът за посредниците?


- Определен процент (до 2%) от продажната цена. Но
искам да подчертая, че ние не правим приватизация с цената на
всичко. Общинските обекти носят своята атрактивност, те са в столичния
град, обикновено са в областта на търговията, леката промишленост,
услугите. Така че интерес към тях има и ще има, докато приключим
с основните параметри в приватизацията.


Кога да очакваме посещение от Берлинербанк в София...?


- Те проявяват инвестиционен интерес и предполагам,
че посещението ще се осъществи през януари или началото на февруари.
Дотогава ние ще сме готови с новата програма за приватизация на
общината, с няколко от големите инвестиционни проекта. Въобще
контактите ни с Берлин са подчертано добри и аз мисля, че в бъдеще
ще се открият още много, много възможности за съвместни проекти
или за подпомагане на проекти на територията на нашата столица.


В началото на декември представители на Берлинербанк
посетиха нашата Общинска банка и подготвиха проект за споразумение
за сътрудничество, което включва разкриване на кореспондентски
сметки, откриване на кредитни линии по документарни, валутни и
други операции, техническо сътрудничество, сътрудничество при
обучението на кадри. Проучват се възможностите за сътрудничество
в областта на акционерния капитал.


След Берлинербанк е логично да ви запитаме и за московското
участие в Общинската банка.


- Към днешна дата московската банка не е реализирала
участието си в Общинска банка, т. е. не е внесла в капитала й
съответната сума. Твърде вероятно това да е свързано и с финансовата
и икономическата криза в Русия. Въпреки това имаме потвърждение
от УС на Банк Москвы, че те ще изпълнят поетото задължение. Неотдавна
изтече мораториумът за даване на разрешение за превод на валута
в чужбина, наложен от Централната банка на Русия. Поради кризата
от Банк Москвы очакват разрешение на централната банка, за да
реализират заявеното от тях участие.


Изгладени ли са вече всички проблеми за участието
на общината в Общинска застрахователна компания?


- Аз не мисля, че е имало проблеми. Ако имате предвид
въпроса с централния офис на компанията, то той ще бъде решен
в най-кратки срокове. По-важното е, че Общинската застрахователна
компания се управлява добре и като цяло мога да кажа, че е една
от водещите застрахователни компании, съдейки по съотношението
на поетите рискове, платените застрахователни премии, презастраховане
и т.н. Не говорим, разбира се, за обемите, където не можем да
се сравняваме с големите застрахователи като ДЗИ, България.
Но само от 1 август до края на октомври тази година премийният
приход на Общинска застрахователна компания се е удвоил,
въпреки че персоналът й е от 11 души. Доколкото Общинска банка
също е неин акционер, идеята е клоновете на банката в страната
да вървят ръка за ръка с офисите на застрахователната компания.


Съществува едно убеждение, че ако стигне до общинското
ръководство, човек може и да си реши проблема. Но отдолу има една
армия, която филтрира, разпределя, подрежда, нарежда по своя логика
и преценка.


- Когато отида тук и там и не ме познаят, обикновено
аз също срещам една нелицеприятна ситуация. Факт е, че бюрокрацията
в страната ни е тежка, факт е, че общинската бюрокрация е тежка,
факт е, че ние я наследихме такава. Една голяма част от служителите
ги наследихме с начини им на работа, с манталитета им, начина
на мислене. Длъжни сме да променим нещата, но от друга страна,
аз не съм съгласен, че задължително трябва да се стигне до кмета
или до председателя на съвета, за да се реши един проблем. Точно
обратното. Има специализирани звена, които е необходимо да организираме
така, че да обслужат по-качествено гражданите.


Има пропуски - категоричен съм, че има пропуски.
Затова и очаквам с огромно нетърпение промените в закона, касаещи
организацията не само на територията на София, но и въобще на
големите градове. Сега ние сме в една комична ситуация - пряко
избран кмет, пряко избрани 24 регионални кмета, действащ 61-членен
общински съвет, действащи районни съвети. Един милион и триста
хиляди жители сме, по-малко от една префектура на Париж. а си
представете колко много началници има на територията на този град
и колко малко изпълнители. И още нещо, ако аз съм един районен
кмет, пряко избран от народа и с мандат от 4 години, кметът Софиянски
може по три пъти да ми се обажда на ден да свърша нещо, но няма
механизми, с които да ме принуди да го направя, в случай че не
желая. Защото аз съм пряко избран, не съм назначен от него, не
съм избран от общинския съвет, т.е. контролът е занижен. Това
са бомби, които заложиха комунистите, за да спечелят някое и друго
кметско място, или пък да вкарат някой и друг районен съветник,
въпреки че правомощията му са минимални.


Трябва да се започне от промените в закона, да ни
се даде възможност да структурираме общинската администрация на
територията на столичния град по един нов начин със съответните
права, но и със съответните задължения. И задълженията на общинските
служители е необходимо да са повече от правата. Оттам да се отиде
към тяхното по-добро материално и социално осигуряване и към изискването
за по-висока квалификация, образование... Естествено това не означава
сега да стоим със скръстени ръце и да чакаме. Столичани обаче
трябва да знаят, че проблемът е комплексен и никой не може да
го реши като с магическа пръчка от днес за утре.


Но е много важно да се реши, защото голяма част от
хората съдят за дейността на общинските ръководства именно по
работата на служителите под тях.


- Така е, за съжаление. Как обаче да привлечем един
висококомпетентен юрист със заплата от 200 000 лева? Ами не можем
да го привлечем. Той днес ще напише пет нотариални акта някъде
и... нали ме разбирате? Но не искам да звуча минорно - напротив.
Лично мен проблемите винаги са ме предизвиквали да се боря и да
ги решавам. Безспорно някои неща не успяхме да направим - не ни
стигна време, пари, някъде и сбъркахме. Но, колкото и нескромно
да звучи, поне към днешна дата аз поставям една добра оценка за
работата на общинския съвет. Като казвам добра, това не означава
четворка. Защото някъде прочетох, че БСП ни сложили тройка, което
е абсолютна глупост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във