Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХАСКОВСКОТО ВИНО НАПИ ДВЕ МИНИСТЕРСТВА

Най-апетитните бройки от четиридесетте български винпрома, наследили през 1990 г. само пасивите на разформированото СО Винпром, една по една минаха в частни ръце. Сладките съблазни на алкохолния бизнес обаче придадоха на почти всички приватизационни сделки скандално звучене. Първа в нелицеприятния списък влезе винарната в Сухиндол, за която се твърдеше, че е продадена на безценица. След това същата спорна раздържавителна съдба споходи и престижната преславска изба Винекс, както и варненското Черноморско злато. А от миналата година насам проблемният приватизационен хит е хасковският Винпром. Казусът бе отворен през лятото на 1997 година. Сделката оспори местният син депутат Захари Желязков, сега изпълнителен директор на Агенцията за приватизация. През февруари тази година темата продължиха в парламента вицепремиерът и промишлен министър Александър Божков, заявявайки, че въпросната покупко-продажба е обвита в мъгла. Явно тя и до днес не се е вдигнала. Както научи в. БАНКЕРЪ, на 12 юни тази година главният прокурор на републиката Иван Татарчев и финансовият министър Муравей Радев са получили


едно интересно официално четиво


Негови автори са бивши служители на Винпром Хасково ЕООД, които подробно са разказали приватизационната история на собствените им работни места. Нейното начало започва да се пише още в средата на юли 1996 г., когато аграрното министерство в качеството си на принципал обявява конкурс за продажбата на 80% от капитала на хасковското дружество. Поради неподходящи кандидати купувач не е определен. Аналогичен е и резултатът от следващата конкурсна обява, появила се в Държавен вестник в края на есента на 1996 година. На 18 декември същата година тогавашният земеделски министър Кръстьо Трендафилов издава трета заповед за насрочване на конкурс, който най-сетне се оказва успешен. В последните дни от своето управление, на 11 февруари 1997 г., министър Трендафилов е определил печелившия кандидат-купувач -


работническо-мениджърското дружество Винпром Шато Аида АД


Срещу 3 005 000 000 лв. то придобива 80% от дяловете на Винпром Хасково. Според условията на сделката Шато трябва да заплати 10% от цената до три дни след подписването на договора за покупко-продажба. А по силата на българската традиция шеф на въпросното работническо-мениджърско дружество е управителят на държавното предприятие. По този повод в писмото, адресирано до Главна прокуратура и до финансовото министерство, се казва следното:


Наскоро ни стана известно, че назначеният одитор на Винпром Хасково ЕООД е отказал да завери счетоводния отчет на дружеството за 1997 г., като част от съображенията му са свързани със съмнения, че основната сума от първоначалната вноска по приватизационната сделка е направена от купувача чрез отклоняване на средства, предназначени по принцип за погасяване на


задълженията на американския партньор Глоубъл Уайн Маркетинг


към държавното предприятие. На одитора не са представени документи, опровергаващи това съмнение.


В заключение отговорните институции са помолени за две неща. Първо, да се назначи финансова ревизия на Винпром Шато Аида АД, и второ, органите на МВР и прокуратурата да извършат предварителна проверка по случая. От тях се очаква да надникнат в банковите сметки на Винпром Шато Аида, за да се установи дали има, или няма отклоняване на средства от бившето държавно предприятие, които да са използвани за плащане на част от цената по приватизационната сделка.


По всичко личи, че молбата на бившите служители на хасковския Винпром поне засега е оставена без последствие. Същото е сторено и с


одиторския доклад


на експерт-счетоводителя Васил Николов, депозиран на 31 март тази година на вниманието на промишления министър Александър Божков. А при добро желание от предоставената му информация г-н Божков е могъл добре да се ориентира в мъглата, обвила спорната сделка. Одиторът е обяснил, че дружеството Винпром Шато Аида АД е учредено на 24 октомври 1996 г. и е вписано в търговския регистър на Хасковския окръжен съд на 6 ноември същата година. Според одитора от учредителния протокол на дружеството е видно, че не са спазени редица от изискванията, залегнали в неговия устав:


о Не са посочени мястото и часа на провеждане на събранието;


о Не е избран секретар и затова върху протокола липсва неговият подпис;


о Не са утвърдени възнагражденията на членовете на съвета на директорите;


о Не е посочен поименно съставът на директорския борд, нито за какъв срок е избран.


Освен това дружеството не било създадено с изрично посочен предмет на дейност - участие в приватизацията, а е учредено по общия ред на Търговския закон с дейностен предмет, дублиращ този на държавното предприятие, влязло в приватизационна процедура. Същевременно управителят на Винпром Хасково ЕООД Петко Иванов съвместява длъжността си с тази на изпълнителен директор на Винпром Шато Аида. Схемата не отстъпва по нищо от хватката, прилагана в редица други скандални случаи. Както твърди одиторът, и в хасковското работническо-мениджърско дружество


изпълнителният директор Петко Иванов притежава солидно количество акции


- 45%, а заедно със акциите, записани на името на съпругата му, и с дяловете на председателя на съвета на директорите на държавния Винпром тричленката здраво е хванала контролния пакет във Винпром Шато Аида АД. Любопитното е, че в съдебната регистрация на дружеството липсва едно важно обстоятелство, посочено в устава - че капиталът е разпределен в 2776 броя поименни акции по 1000 лв. всяка, от които 1784 - обикновени с право на глас, и 992 броя - привилегировани, без право на глас.


На 20 февруари миналата година е проведено общо акционерно събрание на частната фирма. На него е взето решение да се изтегли кредит от БУЛБАНК - Пловдив, в размер на 3 млрд. лв., с които да бъде заплатен 80-процентният дял във Винпром Хасково ЕООД, а като обезпечение да се използват временните удостоверения на акционерите във Винпром Шато Аида АД. Решението, по мнението на експерт-счетоводителя, е доста странно, като се им предвид, че това обезпечение съставлява едва 0.09% от размера на кредита.


И това събрание е проведено в нарушение на устава на дружеството - не са посочени мястото и часът на провеждането му, липсват имената на преброителите, не са посочени членовете на съвета на директорите, пристъпвали на форума, няма и информация за гласуванията и за резултата от тях. Протоколът изобщо не бил подписан от председател и преброители.


Пет дни след акционерното събрание, на 25 февруари 1997 г., Винпром Шато Аида уведомява с писмо ръководството на пловдивския клон на БУЛБАНК, че в кредитната институция са изпратени необходимите документи за отпускане на кредита, включително и акционерната книга. Но в изредените документи


липсва уставът на дружеството


По този начин, отбелязва одиторът, банковите служители не са имали възможност да се запознаят с цитираните вече нарушения при провеждането на учредителното събрание на Винпром Шато Аида АД на 24 октомври 1996 година.


От одиторския доклад не става ясно дали кредит изобщо е отпуснат, явно експерт-счетоводителят не е разполагал със съответната информация. Във всеки случай той пише, че за участието си в приватизационния конкурс работническо-мениджърското дружество е превело 35 млн. лв., а на 26 юни миналата година е платило още 265.5 млн. лв., представляващи 10% от цената по сделката. По този повод експертът е дал на Александър Божков следните по-подробни разяснения:


Тъй като внесеният капитал на Винпром Шато Аида АД е 2 776 000 лв., т.е. 0.9% от внесената сума по сделката, поисках информация за произхода на тези средства. Казано ми бе, че парите са от преводи на кооперации-съучредителки на дружеството и от американската фирма Глоубъл Уайн Маркетинг. Впоследствие ми бе представен рамков договор, сключен с нея. Запознавайки се с фактите около него обаче, останах с впечатлението, че той ми бе даден за заблуда и отклоняване на вниманието от реалността, за прахосване на голяма част от времето за одит в погрешна посока. Основание за това са следните изводи: Рамковият договор е сключен на 19 август 1996 г., т.е. преди учредяването на Винпром Шато Аида АД. Там е записано, че средствата по договора ще се инвестират за разработване на лозя и закупуване на земя и оборудване, но не и за участие в приватизация! Още повече че връщането на тази инвестиция е трябвало да стане чрез износ на вино.


Повече от ясно е, че въпросният договор е сключен не с несъществуващото по това врече частно дружество, а с държавния хасковски Винпром.


Договорираните американски инвестиции


обаче изобщо не постъпили в предприятието. За това одиторът твърди:


Имам основание да смятам, че 35-те млн. лв., внесени от Винпром Шато Аида за участие в конкурса, са пари на кооперациите-съакционери. А остатъкът от 265.5 млн. лв. са преводи от Глоубъл Уайн Маркетинг по изнесена продукция от Винпром Хасково ЕООД, които му се водят неплатени по счетоводна сметка 411 - Клиенти. Вземанията от Глоубъл Уайн Маркетинг, най-старите от които са от 3 февруари 1997 г., към края на годината възлизат на 205 хил. щ. долара.


Не е известно дали при сключването на приватизационната сделка е поискано задължителното деклариране на произхода на средствата, с които купувачът на хасковската винарна е участвал в наддаването. А и кого да попитаме? Заповедта за избора на кандидата е от 11 февруари 1997 г. и е подписана от тогавашния аграрен министър Кръстьо Трендафилов. Договорът за покупко-продажбата на 80% от дяловете на Винпром Хасково ЕООД носи датата 23 юни 1997 г. и подписа на новия земеделски министър Венцислав Върбанов. На същата дата ръководеното от него министерство е прехвърлило дяловете на новия собственик, при положение че в този момент принципал на Винпром Хасково вече е Министерството на промишлеността, получило хранително-вкусовата и винарска промишленост по силата на постановление N50 на МС от 12 юни 1997 година. В приемателно-предавателния протокол за въвод във владение, подписан на 4 юли 1997 г., пък пише, че като основание за въвода е и завереният от експерт-счетоводител баланс на предприятието към 30 юни 1997 година. Но такава заверка, както твърди оторизираният одитор, изобщо няма. И това неизпълнено изискване до голяма степен опорочава влизането на


новите-стари собственици във владение


На всичкото отгоре изпълнителният директор на Винпром Шато Аида, Петко Иванов, фигурира в протокола и като представител на продавача и като представител на купувача. Подобни мили приватизационни картинки могат да се видят явно само на българска бизнестеритория.


В заключение одиторът Васил Николов заявява: Във Винпром Шато Аида няма оторизирано лице, натоварено с воденето на отчетността. Няма разделна отчетност между частното дружество и Винпром Хасково ЕООД. В същото предприятие липсва и щатен юрист. До изготвянето на одиторския доклад на 24 март 1998 г. в сметки 101 - Основен капитал, същият не бе разделен на партиди, отразяващи реалното състояние на собствеността. Не е открита отделна партида за преоценъчния резерв в противоречие на указанията, дадени от министъра на финансите. Аналитична сметка 3024 Материали е с кредитен остатък от 12 745 000 лева. В противоречие на Националния счетоводен стандарт не са провизирани трудносъбираемите и несъбираеми вземания, 99% от които са вземанията от цитираната вече американска фирма Глоубъл Уайн Маркетинг, датиращи от февруари 1997 година. Провизиите са в размер на 63 млн. лв., т. е. начислени са в повече 26 млн. лв. данъци. По отношение на ревалоризацията на вземанията от Глоубъл Уайн Маркетинг за тях не е правен опит за потвърждение. Ако тези вземания бяха ревалоризирани, преоценъчният резерв на Винпром Хасково би се увеличил с 26 535 000 лв., докато резервът от клиентите във валута е 13 718 000 лв., т.е. 1/3 от общия размер(13 718 000 + 26 535 000).


Това е положението около хасковския приватизационен екшън. На 6 януари тази година промишленото министерство е сключило споразумение за ново разсрочване на плащанията по сделката. До края на март 1998 г. сроковете за уреждане на сметките са просрочени с повече от пет месеца. Само експертите в промишленото министерство знаят и какъв е финансовият източник на Винпром Шато Аида за закупуването на облигации по ЗУНК, с които дружеството следва да издължи втората и третата си вноска за получените 80% от Винпром Хасково. Вестник БАНКЕРЪ получи уверенията на заместник-министъра на промишлеността Едит Гетова, че отговори на тези въпроси ще бъдат дадени. Очакваме ги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във