Банкеръ Weekly

Европейският парламент отсече:

Гражданите да кажат какво бъдеще искат!

Ще се съгласят ли лидерите на ЕС да променят ДФЕС, ако идеите на редовите данъкоплатци не им харесат?

S 250 b9257520 b28f 4307 9df0 71075636768b
S 250 9c5f0d73 1ecc 4456 b90d 7b1b660b6dc2

Европейският съюз ще планира бъдещето си по новому - чрез допитване до всички свои граждани. Конференцията за бъдещето на Европа започва в Деня на Европа (9 май 2020 г.) и ще продължи две години. Тя трябва да осигури възможност за провеждане на открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с граждани от различен произход и от всички прослойки на обществото. А Еврокомисията обеща, че най-напред ще осмисли резултатите от дебата и едва тогава ще реши какви да бъдат последващите й действия.

 

Организирането на подобен форум идва от повишената активност на изборите за Европейския парламент (ЕП) през 2019 година. Това показва, че нараства ангажираността на гражданите и интереса към процеса на европейска интеграция. А броят на значимите кризи, през които премина Съюзът, онагледи необходимостта от радикално реформиране на управлението.

Интересното тук е, че ЕП - макар и единствената институция на Алианса, която се избира пряко от гражданите на Общността, за първи път... си позволява лукса да удари с юмрук по масата! Това "удряне" се случи чрез  специално приета резолюция, посветена на механизма за формиране на новите европейски приоритети. 

Очаква се гражданите да бъдат в центъра на широки дискусии за справянето с вътрешните и външните предизвикателства, които не са били предвидени при приемането на Договора от Лисабон през 2007 година. Тези дискусии са обединени под общото наименование "Конференция".  В тях би трябвало да участват всички - редовите данъкоплатци (без значение какъв е произходът им или каква религия изповядват), структурите на гражданското общество, правителствата и органите за местно самоуправление. Крайната цел е форматиране на нови европейски приоритети, които са адекватни на днешните тревогите на гражданите.

Важно е трите институции - Европейският парламент, Европейската комисия и Европейският съвет да изготвят заедно съвместна декларация, за да определят концепцията, структурата, обхвата и графика на Конференцията, както и нейните съвместно договорени принципи и цели. По-нататък ще бъде възможно тази декларация да бъде подписана от други поддръжници, включително институции, организации и заинтересовани страни. Националните и регионалните парламенти и участници играят важна роля за Конференцията. Те трябва да бъдат насърчавани да организират свързани с нея мероприятия. 

 

Какво иска Европарламентът?

Парламентът предлага създаването на достатъчен брой Агори на гражданите (тематични форуми, чиито участници ще бъдат избирани на на случаен принцип и в съответствие с критериите за пропорционалност и представителност) и поне две Агори на младите хора, във всяка от които ще участват по 200-300 граждани, живеещи в най-малко три държави членки.

Гражданските представители ще обсъдят техните заключения в пленарно заседание на Конференцията с участието на евродепутати и представители на националните парламенти, министри от Съвета, заместник-председатели на Комисията и представители от други европейски институции, органи и социални партньори.

В допълнение на подкрепата на високо равнище от председателите на трите главни институции на Европейския съюз, Парламентът призовава Съвета и Комисията да се ангажират с възможна промяна на Договора за Европейския съюз. Приетият текст подчертава, че постоянен механизъм за участие на гражданите следва също да бъде разгледан.

Какво ще прави Еврокомисията?

Еврокомисията зададе две паралелни работни направления за дебатите. Първото трябва да е съсредоточено върху приоритетите на ЕС и върху резултатите, които Съюзът трябва да се стреми да постигне. Сред тях са борбата с изменението на климата и екологичните предизвикателства, икономика, работеща в полза на хората, социална справедливост и равенство, цифрова трансформация на Европа, утвърждаване на нашите европейски ценности, засилване на ролята на Европейския съюз на световната сцена, както и укрепване на демократичните основи на Съюза.

Второто направление трябва да бъде насочено към разглеждането на теми, свързани конкретно с демократичните процеси и с институционалните въпроси - по-специално системата за водещите кандидати и транснационалните листи за изборите за Европейския парламент.

Нов обществен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат

Комисията определи Конференцията за бъдещето на Европа като форум, в който взаимодействието се осъществява отдолу нагоре и който е достъпен за хората далеч отвъд европейските столици, от всички краища на Съюза. Другите институции на Евросъюза, националните парламенти, социалните партньори, регионалните и местните органи и гражданското общество са поканени да се присъединят. Многоезична онлайн платформа трябва осигури прозрачност на дебата и да подкрепи по-широкото участие.

Пленарният състав на Конференцията ще бъде сформиран по следната схема:


- 135 места за Европейския парламент, представляващ гражданите на Съюза;

- 27 места за Съвета на Европа, представляващ държавите членки;

- между 2 и 4 места за всеки националните парламенти на държавите членки;

- 3 "комисарски" места за ЕК;

- 4 места за Европейския икономически и социален комитет, за Комитета на регионите и за техните социални партньори.


А гражданите?

Идеята е Конференцията да бъде "съчленена" от няколко органа с различни отговорности: пленарно заседание на Конференцията, тематични форуми "Агора на гражданите" и "Агора на младите хора", ръководен комитет и изпълнителен координационен съвет.

Предвижда се провеждането на няколко тематични форума "Агора на гражданите", които трябва да дефинират бъдещите приоритети на Общността. Те трябва да бъдат организирани на различни места в рамките на Съюза така, че да бъдат представителни по два основни признака: географско положение и демографско състояние (пол, възраст, вероизповедания, социално-икономическа среда, образователно равнище).

Подборът на участващите граждани сред всички граждани на ЕС ще се извършва на случаен принцип от независими институции в държавите членки и по критерии, които трябва да "изхвърлят" политиците, правителствените чиновници (вкл. министри и заместник-министри), работодателските и синдикалните организации от участие във форумите "Агора на гражданите".

Участниците трябва да са различни на различните места. Във всяко заседание на всеки отделен тематичен форум обаче трябва да участват едни и същи хора. В името на последователността, съгласуваността и... личната отговорност, естествено! 

Всеки тематичен форум трябва да протече най-малко в две заседания - за да се осигури принос за пленарното заседание на Конференцията и да се получи достатъчна по количество и качество обратна информация за хода на диалога. Участниците във форумите трябва да постигнат съгласие с консенсус, а когато това не е възможно, може да бъде изразено мнение на малцинството.

Предвижда се провеждането най-малко на два форума "Агора на младите хора“: един - в началото на Конференцията, и един - към края й. Възрастта на участниците ще е между 16 и 25 години, а подборът на участниците, тяхната бройка, статутът и методите на работа трябва да "стъпят" върху критериите за "Агора на гражданите".

Ще бъдат взети мерки при организацията, за да се гарантира, че всички граждани (включително младите хора), които участват в Конференцията, получават подпомагане чрез възстановяване на пътните разходи и разходите за настаняване, и когато е приложимо – за осигуряване на разрешение за отсъствие от работното им място, както и компенсации за социални разходи (загуба на доходи, дневни грижи и специални условия за хора с увреждания).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във