Банкеръ Daily

Общество и политика

Горските екосистеми вече са картирани

Приключи изпълнението на проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000  с бенефициент Изпълнителната агенция по горите. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Основната цел на проекта бе определянето на типовете горски хабитати и създаването на база данни за горите, свързана с оценката и картирането на състоянието на горските екосистеми и на екосистемните услуги предоставяни от тях извън Натура 2000. 

По проекта бяха разработените модели за оценка на наличните данни за горските екосистеми в Горскостопанските планове и Лесоустройствените проекти. Успоредно с това, беше извършена верификация на терен и валидация на базата данни от горските планове и лесоустройствените проекти. 

В резултат от извършените дейности са определени и детайлизирани типовете горски хабитати, направена е оценка и картиране на състоянието на горските екосистеми и на екосистемните услуги. Събраните данни са визуализирани в ГИС формат и са достъпни на страницата на Изпълнителната агенция по горите.

Като добра практика може да бъде изтъкнати включените методи за дистанционно отчитане на показателите за тревното покритие и мъртвата дървесина в използваната методика за оценка на горските екосистеми.

До скоро гората се приемаше основно като източник на определени материални услуги, но липсваше оценка на регулиращите и културни екосистемни услуги, които тя предоставя. Приходите, които постъпват в горския сектор са основно от добив и продажба на дървесина, а е необходимо разработването на механизъм за възмездяване и на другите услуги, защото за поддържането на горските екосистеми в добро състояние са необходими повече инвестиции.

Към екипа изпълнил проекта се включи и норвежка горска група, което подпомогна укрепването на съществуващите връзки между колегите от горското стопанство в двете страни. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във