Банкеръ Daily

Общество и политика

Гешев атакува в КС правото на депутатите да го викат в парламента

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). В искането се посочва, че разпоредбите противоречат на принципа за разделение на властите и независимостта на съдебната власт, заложени в Конституцията.

Съгласно чл. 24 от ПОДНС "най-малко веднъж на всеки три месеца" в Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи. Това задължение е предвидено само за главния прокурор, но не и за председателите на върховните съдилища, което поставя въпроса за равнопоставеността между различните органи в съдебната система и за пропорционалността на нормата, твърди Гешев.

Той добавя, че компетентността на Народното събрание за съдебната власт, в частност на прокуратурата, е точно определена в чл.84, т.16 от основния закон и е ограничена до изслушване и приемане на годишния доклад на главния прокурор и на други обобщени и аналитични доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика, което допринася и за постигане на публичност и прозрачност в работата на прокуратурата.

В решение № 6 от 6 юни 2017 г. по к. д. №15/2016 г. Конституционният съд е посочил, че: "Основният закон ясно е установил пределите на сдържащите действия на законодателя по отношение на прокуратурата като част от съдебната власт - до годишните доклади, както и други доклади, които са с предмет, съобразен с изискването всяка власт да остане в границите на осъществявана от нея конституционно възложена власт".

В искането на обвинител номер едно до Конституционния съд се посочва, че разпоредбата на чл.24 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание "недопустимо разширява конституционно предвидения контрол на законодателната над съдебната власт, нарушава баланса между властите в противоречие с чл.8 и чл.117, ал.2 от КРБ и излиза извън системата на контрол и възпиране на отделните власти. Другата разпоредба – на чл. 86, ал.4 и ал.1 от ПОДНС в частта за отправянето на препоръки и отчет за изпълнението на препоръките към прокуратурата също „разширява“ и допълва по недопустим начин разпоредбата на чл.84, т.16 и на чл.117, ал.2 от Конституцията".

Гешев изтъква, че в решение на КС №5 от 17 май 1995 г. се посочва, че с оглед разделението на властите по смисъла на чл.8 от Конституцията, от кръга на длъжностните лицата, които Народното събрание или съответната комисия могат да задължат да се яви и да отговори на поставени въпроси, следва да отпаднат: президентът, вицепрезидентът, конституционните съдии и всички магистрати. Съгласно Конституцията съдиите, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

Приравняването на орган на съдебната власт, каквато е прокуратурата, на органи, които са под пряк парламентарен контрол, е недопустимо нарушаване на баланса между властите и противоконституционно навлизане на законодателната власт в правомощия, дадени от Конституцията на органи на съдебната власт, заявява главният прокурор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във