Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГАРАНЦИОННИТЕ ДЦК НЕ СЕ ТЪРГУВАТ, НО ЩЕ СЕ ОСЧЕТОВОДЯВАТ ПО ПАЗАРНА ЦЕНА

Държавните ценни книжа,
емитирани по Закона за гарантиране на влоговете във фалирали банки,
се оказаха твърде атрактивен паричен инструмент за банките, които
ги притежават. Това е може би причината досега сделките с тях
да се броят на пръсти, коментира за БАНКЕРЪ Нина Ставрева,
началник на отдел Емисионен в Министерство на финансите.
Банките, които са поели изплащането на депозитите на фалиралите
си събратя, получиха непредвидено в портфейлите си един изключително
добър като доходност и качество актив. Става въпрос най-вече за
гаранционните валутни облигации със следните характеристики: номинал
от 100 щ. долара, срок до падежа три години и лихвени купони в
размер на LIBOR+2%, които се изплащат полугодишно. Общата сума
на гаранционните ДЦК към края на януари е 161.9 млн. щ. долара.
За разлика от валутните ЗУНК-ове обаче лихвите по гаранционните
валутни облигации се изплащат в началото на периода на базата
на усреднения LIBOR за предходните шест месеца. Съпоставени с
лихвите, които банките плащат по депозитите на клиентите си, тази
характеристика ги превръща в още по-ценна валутна инвестиция.
Главницата се изплаща на падежа еднократно в края на тригодишния
период.


Левовите гаранционни книжа
са с номинал 1000 лв., лихва, равна на ОЛП, и срок седем години,
като главницата им ще се изплаща на седем равни вноски. Общата
сума на левовите емисии досега е 84 886.2 млн. лева.


Засега сделки с тези ДЦК
може да се извършват само между банки със седалище в страната.
Възможно е да се търгуват и производни инструменти на тези книжа
- правата за получаване само на лихвените плащания по тях. До
момента обаче подобни сделки не са регистрирани. Банките явно
ще предпочетат да ги запазят в портфейлите си и да ги използват
единствено като обезпечение пред БНБ за бюджетните сметки, които
обслужват.


Министерство на финансите
ще продължи да емитира предимно валутни гаранционни ДЦК, за да
покрие валутните депозити на всички фалирали банки. Гаранционните
облигации не се провизират и все още се осчетоводяват по номинал.


Новият закон за счетоводството
изисква ценните книжа да се отчитат по пазарната им стойност.
Как ще се формира тя явно ще определи бъдещият пазар на този вид
инструменти. Един възможен, но статистически засега подход е методът
за изчисляване на настоящата стойност.


Ако съществува възможност
за в бъдеще валутните гаранционни ДЦК да бъдат предложени за вторична
продажба и на граждани, според конфиденциална информация дилърите
и служителите в банките ще бъдат първите клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във