Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО БЕ СГОВОРЧИВО И ОСНОВНАТА ЛИХВА МРЪДНА НАГОРЕ

Поведението на участниците в първичните аукциони за ДЦК през изминалата седмица предопредели тенденцията към покачване на основната лихва. Дванадесет финансови институции първични дилъри предпазливо опитаха да постигнат по-висока доходност за новоемитираните съкровищни бонове. Финансовото министерство сговорчиво прие цените на по-голямата част от направените поръчки за тримесечните ценни книги. При обичайния номинал на емисията от 5 млрд. лв. извън фиксираната от аукциона пределна цена останаха некласирани заявки с общ номинал в размер на 1.550 млрд. лева. По този начин основният лихвен процент, базиран на доходността на тази емисия, се повиши от 5.32 до 5.41 процента. Промяната обаче е твърде незначителна и едва ли ще зарадва вложители и депозанти, тъй като е малко вероятно спестовните институции да отразят повишението. Прилаганите от тях лихви по привлечените средства ще останат непроменени. Съгласно паричната статистика на БНБ среднопретегленият лихвен процент по срочните месечни депозити (обхващащ цялата банкова система) все още е 0.23%, а това е най-ниската му стойност от въвеждането на борда досега.


За разлика от депозантите, кредитополучателите веднага ще усетят промяната в ОЛП и това е една от малките хитрости, които банките прилагат, за да компенсират все по-ниската си рентабилност. Независимо че основната лихва отдавна загуби значението си на основен паричен инструмент и се превърна в чисто статистическа величина, лихвените надбавки по заемите все още са обвързани с динамиката на ОЛП. По този начин разходите за лихви на всички, които са получили кредити (включително и потребителските), ще се увеличават в номинално изражение успоредно с нарастването на основния лихвен процент.


Доходността на шестмесечните съкровищни бонове също регистрира повишение. В тази емисия с номинал от 10 млрд. лв. банките пожелаха да инвестират общо 21.866 млрд. лева. Тя осигурява на всички класирали се участници средна доходност от 6.10% годишно.


Прави впечатление, че втора поредна седмица превишението на заявените от банките поръчки над предложените от хазната номинали не е толкова драстично, както бе обикновено в предходния период. С малки изключения от началото на стабилизацията финансовите институции поддържаха почти непроменени съвкупните обеми, с които участваха на първичните аукциони. Статистиката на БНБ и МФ показва, че превишенията (некласираните заявки) постоянно се колебаеха в границите между 50 и 100% над предлаганите номинали. Сега, след регистрирания значителен първичен излишък в бюджета, левовият пазар, противно на логиката и очакванията, започна да се движи нагоре.

Facebook logo
Бъдете с нас и във