Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФАЛИТ ГРОЗИ НЯКОЛКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

Осемдесет са дружествата, които не са кандидатствали за застрахователен лиценз или той им бе отказан. Процедурата по ликвидацията на повечето от тях приключи. За три от нелицензираните дружества - БГ План, Корона Инс и Винер Брокер Осигуряване, беше обявена процедура по несъстоятелност. Останалите 31 бивши застрахователи вече са прекратили дейността си и в момента са в процедура на ликвидация. С активите им се разпореждат назначените ликвидатори и синдици.

Каква е процедурата за изплащане на задълженията към застрахованите лица при ликвидация на застрахователи?

Обезщетенията за щети, настъпили преди откриване на процедурата по ликвидация, при всички видове застрахователни договори се изплащат, докато тя приключи. В повечето случаи нейният срок е една година.


След откриване на процедурата по ликвидация се постъпва по два начина. Обичайна практика е краткосрочните имуществени застраховки със срок на валидност до една година да се обслужват в рамките на срока за ликвидация и съответно да се изплащат обезщетения при настъпили застрахователни събития.


За разлика от тях застраховките Живот и други дългосрочни застраховки се прекратяват - застрахователят в ликвидация не носи риск и не изплаща обезщетения за настъпилите щети. В този случай ликвидаторът изплаща на застрахованите лица математическия резерв с набраните върху него лихви за застраховките Живот или връща частта от премията за неизтеклия срок на имуществените застраховки.

От какво негодуват клиентите при ликвидация на застрахователно дружество?

Много често те не са съгласни с размера на сумите, които им се изплащат при прекратяване на животозастрахователните договори. Обикновено застрахованите отъждествяват застраховането със спестовен влог. Мислят, че като са внесли някаква сума, при прекратяване на застраховката освен нея трябва да получат и съответните лихви. Това естествено не е така - изплаща се математическият резерв с лихвите върху него (а той не е равен на сбора от вноските по застраховката). В зависимост от срока на застраховката и срока на поддържането й математическият резерв, ведно с набраните върху него лихви, може да се окаже по-малък от сумата на направените вноски. Начинът за изчисляването му е регламентиран в специална наредба за образуване на застрахователните резерви.


Клиентите негодуват и срещу бавното изплащане на обезщетенията от ликвидаторите. Всички искат незабавно да получат парите си, а това е невъзможно, тъй като ликвидаторите не разполагат във всеки момент с налични пари. Те продават имуществото на застрахователя и когато получат пари от продажбата, изплащат задълженията му.


Не е изключено някои от застрахователите в ликвидация да се окажат в несъстоятелност.

Как ликвидиращите се дружества могат да се окажат в несъстоятелност?

Най-често процедурите за преминаване на едно дружество от ликвидация в несъстоятелност са две. Първата възможност за това е самият ликвидатор да предприеме съответните действия пред съдебните органи, втората е да заяви това в ДЗН и тя да се заеме със съдебните процедури. Преди изменянето на застрахователния закон през септември 1999 г. клиентите на застрахователните компании също можеха да предявят иск за обявяването им в несъстоятелност. И имаше подобно искане в Дирекцията за застрахователен надзор от клиент на животозастрахователна компания Гарант. Националният съвет по застраховане уважи иска на въпросния клиент, но впоследствие съдът прекрати производството поради процесуални причини.


В момента от фалит са застрашени няколко застрахователи в ликвидация. За някои от тях е установено, че всичките им активи, представляващи парични средства в банкови сметки, са замразени в затворени банки. Тези пари застрахователите или няма да получат, или ако това стане, няма да е скоро и в пълен размер, защото според Закона за банките застрахователите се нареждат на едно от последните места сред кредиторите им. На други застрахователи в ликвидация само част от парите се намират във фалирали банки. Такъв е случаят със София инс, която има пари на депозит в Кредитна банка. Дружеството обаче разполага с достатъчно други активи, за да обезпечи вземанията на клиентите си и засега не го грози опасност от фалит.


От ликвидация в несъстоятелност могат да преминат и застрахователи, активите на които покриват задълженията им, но са неликвидни. Става дума за активи, състоящи се от трудно събираеми вземания или трудно продаваеми недвижими имоти. Подобен е случаят със застрахователна компания Планета инс, голям процент от активите на която са трудно събираеми вземания. Ако ликвидаторът не събере вземанията й, компанията е застрашена от фалит.


Някои застрахователите в ликвидация по балансови данни имат достатъчно активи за обезщетяване на всичките си клиенти. В процедурата по ликвидация обаче се оказва, че активите просто липсват. Такъв е случаят със ЗПАД Сила, по сметките на която не са намерени отчетените в баланса парични средства. Преди месец застрахователният надзор смени ликвидатора на дружеството, но ако и той не може да се справи с постоянно възникващите трудности около ликвидацията, то най-вероятно ще премине в несъстоятелност.

Какво става с вече несъстоятелните застрахователни дружества?

До момента три компании са обявени в несъстоятелност. Това са ВЗК BG Plan, ЗК Корона инс и Винер Брокер Осигуряване АД. За последните две процедурата беше открита в края на 1999 година. Що се отнася до ВЗК BG Plan, синдиците вече са в напреднала фаза на процедурата - осребряват активите на кооперацията, след което ще пристъпят към удовлетворяване на кредиторите.


По силата на законовите разпоредби синдиците на несъстоятелните застрахователи първо осребряват цялото имущество и събират всички вземания на дружеството и едва след това пристъпват към изплащане на задълженията, включително към застрахованите лица. За разлика от застрахователите в ликвидация при дружествата в несъстоятелност задълженията не се изплащат в пълен размер. В това се състои основната разлика между двете процедури. При несъстоятелност парите са недостатъчни за удовлетворяване на кредиторите. Затова в Закона за застраховането е предвиден ред за разпределение на осребреното имущество, при който най-пред се изплащат задълженията към кредитори, обезпечени със залог или ипотека на имущество, след тях са разноските по несъстоятелността. После се удовлетворяват вземанията на застрахованите по задължителни застраховки, следват ги застраховките Живот и клиентите по останалите видове застраховки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във